یکشنبه, 5 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته 13021446119 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری 13021446118 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی ازشبکه شرب شهری و روستایی 13021446116 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش گالری/ بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور نامه تحویل سوخت برای شرکت های حفاری 13021446107 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 1302144606 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست نصب منصوبات مجاز 13021446104 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر و بهره برداری چاه به جای چاه (جابجایی چاه، کف شکنی، لایروبی و حفر کوره جانبی ) 13021446103 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: