چهارشنبه, 22 آبان 1398

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • دفتر مطالعات پایه منابع آب
  • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : مظفر زیودار
 • واحد مالی و پشتیبانی
  • معاونت مالی و پشتیبانی : سید کرامت فرهادی
 • واحد برنامه ریزی و بهبود مدیریت
  • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت : بهروز ابراهیمی
 • واحد طرح و توسعه
  • معاونت طرح و توسعه : کریم عالی نژاد
 • واحد حفاظت و بهره برداری
  • معاونت حفاظت و بهره برداری : نادر مختاری
 • واحد مدیریت
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل : رضا میرزایی