یکشنبه, 11 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آگهی فراخوان
فراخوان انتخاب مدیریت امور منابع آب شهرستان بروجرد
برگزاری آزمون ناظر حفاری

 

 گروه: ملی-استانی
سد خاکی عالی محمود

 

تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 21   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ملی-استانی
سد مخزنی حوضیان الیگودرز

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 26   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ملی-استانی
:شبکه آبیاری وزهکشی مروک

 

تاریخ شروع : 1396/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 60   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ملی-استانی
شبکه آبیاری وزهکشی کمندان

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ملی-استانی
شبکه آبیاری وزهکشی ایوشان

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: ملی-استانی
آبرسانی به شهربروجرد

 

تاریخ شروع : 1381/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
آبیاری مروک

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 65   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
آبیاری حوضیان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
سد مخزنی ایوشان

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 86   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
سد مخزنی آبسرده

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 26   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
آبیاری ایوشان

 

تاریخ شروع : 1383/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 28   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
سد مخزنی تاج امیر

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
سد مخزنی کمندان

 

تاریخ شروع : 1383/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 50   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های ملی
طرح انتقال آب به دشت جایدر

 

تاریخ شروع : 1383/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 20   درصد   

توضیحات بیشتر