جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
آگهی فراخوان
هفته دولت
پویش الف-ب ایران

عمومی

 

عمومی

 

شمارهعنوانشرح
7نظر سنجی خدمات

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/02/27

5احراز هویت بر خط

جرای طرح احراز اصالت هویت برخط و حذف کپی اسناد هویتی گام بلندی در مسیر توسعه دولت الکترونیک

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/02/03

4قوانین و مقرارت و بخشنامه های شرکت آب منطقه ای لرستان

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/04/15

3خدمات مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/04/17

2خدمات صدورپروانه حفر چاه عمیق و نمیه عمیق برای کلیه بخش های مصرف 13021446100

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/04/17

6اطلاع رسانی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1397/02/04