شنبه, 14 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

لیست اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای لرستان در سال 1397

 

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

اسناد بالا دستی

دلایل اولویت داشتن

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی

1

    بررسی روش‌های واگذاری شبکه‌های آبیاری به مردم  یا بخش خصوصی و نحوه استقرار صحیح تشکل های آب بران

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

وجود شبکه های آبیاری و زهکشی موجود در ایستگا ههای پمپاژ احداث گردیده

واگذاری طرح به معاونت حفاظت و بهره برداری و ایجاد درآمد و اشتغال برای شرکت

اجرای پایلوت

2

 امکان سنجی ایجاد بازارهای محلی آب با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

وجود پتانسیل آبی استان و بهره برداری اقتصادی از آب

ایجاد بازار محلی آب

اجرای پایلوت

3

مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب بر اساس اقتصاد آب و ارزشگذاری آن

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

مدیریت منابع اب

ارزشگذاری آب

ارائه راه حل مشکل

4

بررسی ‌روشهای ‌تامین‌مالی‌ و انتخاب ‌مناسب‏ترین روش ‌برای ‌مشارکت ‌در ساخت ‌طرحهای‌بخش آب

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

مشارکت شرکت های خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی

توسعه مشارکت بخش خصوصی

تهیه دستورالعمل

5

ارائه الگوی کشت بهینه ، نیازآبی وهیدرومدول درشرایط مختلف آب وهوایی دردشت‏های استان

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

تکرار الگوی کشتدر سالیان متوالی بدون برسی های لازم

معرفی الگوی گشت سالیانه با توجه به پتانسیل آبی هر منطقه

اجرای پایلوت

6

تحقیق و بررسی راهکارهای قانونی جلوگیری از تجاوز به حریم وبستر رودخانه ها توسط افراد حقیقی و حقوقی

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

وجود ساخت وسازهای غیر قانونی در حریم بستر

ارائه راهکاری های ضمانت اجرایی قانون برخورد با تجاوز به حریم بستر رودخانه ها

تهیه دستورالعمل

7

بررسی  و معرفی منابع درآمدی شرکت آب منطقه ای و بهبود توان مالی شرکت

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

افزایش درآمد شرکت

منسجم نمودن و معیین نمودن منابع درآمدی آب منطقه ای و پیش بینی میزان درآمد قابل وصول منطقی از هر بخش

تهیه دستورالعمل

8

   تعیین محل سدهای زیرزمینی و طراحی شبکه اندازه گیری مرتبط با آن با لحاظ افزایش پایداری مدیریت منابع آب حوضه آبریز

تقاضا محور

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب

وجود پدیده خشکسالی و عدم منابع آب سطحی کافی و تبخیر زیاد

تعیین محل احداث سد زیر زمینی با ارائه شیو های اجرایی

ارائه مدل

 
 
تاریخ ثبت: 1398/05/16بازدید:627