دوشنبه, 20 آبان 1398

 

آمار  چاههای استان  لرستان  تا پایان سال 94

ردیف

نام شهرستان

چاه عمیق

کشاورزی

شرب

صنعت

جمع کل

شرب شهری

شرب روستایی

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

1

پلدختر

61

10.05

2

0.95

12

1.35

8

0.12

83

12.47

2

کوهدشت

380

65.20

10

3.48

36

3.42

27

0.56

453

72.67

3

رومشگان

17

3.45

0

0.00

3

0.34

5

0.04

25

3.83

4

خرم آباد

327

42.38

10

3.29

77

12.53

110

7.01

524

65.21

5

سلسله

209

44.26

7

0.90

11

0.40

82

1.35

309

46.91

6

دلفان

72

13.04

3

1.50

19

2.62

26

0.40

120

17.56

7

بروجرد

534

77.74

15

4.99

41

2.04

48

1.24

638

86.00

8

دورود

326

58.44

0

0.00

3

0.53

69

6.58

398

65.55

9

ازنا

499

91.13

10

4.89

37

2.03

40

2.53

586

100.58

10

الیگودرز

554

87.27

10

2.78

31

1.54

19

0.24

614

91.83

11

دوره چگنی

1

0.11

0

0.00

1

0.30

5

0.01

7

0.42

جمع کل

2980

493.07

67

22.79

271

27.10

439

20.07

3757

563.03

 
کشاورزی:تعداد4572 حلقه با تخلیه625.42 میلیون متر معکب-    شرب شهری:تعداد71 حلقه با تخلیه23 میلیون متر مکعب-  شرب روستایی:تعداد520 حلقه با تخلیه37.2 میلیون متر مکعب-      صنعت:تعداد1583 حلقه با تخلیه33.65 میلیون متر مکعب (جمع کل چاههای:6748 حلقه با تخلیه719.39میلیون متر مکعب) تعداد کل چاههای برقی:3843 حلقه وچاههای دیزلی:2905 حلقه بازدید:6688