دوشنبه, 20 آبان 1398

جدول مشخصات ایستگاههای تبخیرسنجی سنجی  حوضه  دز

Y

X

سال تاسیس

نام ایستگاه

کد ایستگاه

مختصات جغرافیایی

نام ایستگاه

UTM

ردیف

ارتفاع

عرض

طول

نام رودخانه

حوزه

 

3677408

389872

1368

آب باریک الیگودرز

21-856

2470

33-13-48

49-49-05

آب باریک الیگودرز

کاکلستان

دز

1

3739938

296293

1363

 رحیم آباد

21-261

1490

33-46-48

48-48-00

رحیم آباد

سیلاخور

دز

2

3696776

351205

1378

علی آباد

21-342

1830

33-24-00

49-24-00

علی آباد

ازنا

دز

3

3668706

375782

1381

کاظم آباد بختیاری

21-400

2000

33-09-00

49-40-05

کاظم آباد بختیاری

کاکلستان

دز

4

3658324

274008

1390

 اشترینان

21-456

1862

34,02,24

48,34,48

 اشترینان

علی آباد

دز

5بازدید:4932