|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معرفی خدمات

نوان خدمت کلان

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

(شناسه زیرخدمت)

نحوه ارائه
زیرخدمت

راهنمای
استفاده از
زیرخدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگو

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

13091451000

 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

13091451100

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه‌های برق‌آبی

13091451104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت‌ها)

13091451000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه اطلاعات شرکت‌های حفاری چاه آب

13091451101

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

13022125000

انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

13022125100

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

 13092125104

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

13091448000

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

13091448103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی

 13091448104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

 13091448101

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام حد حریم دریا

 13091448105

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده‌های نفتی ذینفعان صنعت آب

13021448100

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب

13021448107

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار

13091448106

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تهیه و انتشار تعرفه آب

13022129000

 تهیه و انتشار تعرفه آب

13022129000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

13011449000

 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب

13011449105

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه‌های غیرمجاز

13011449101

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

نظارت بر عملکرد مشاوران گروه‌های گشت و بازرسی منابع آبی

13011449100

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی

13021447000

صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

13011447100

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در زمینه بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب

13011447108

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در زمینه بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها

13011447107

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

15031447109

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

13021446121

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز توسعه چشمه

13021446137

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی

13021447105

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از آب سطحی

13021447103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از آبهای سطحی

13021447106

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021447120

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

13021447117

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

13021447102

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه

13021447110

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

13021447101

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

13021447118

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

13021447104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

13021446000

آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه

13021446119

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

13021445999

تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه

13011446132

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

13021446000

13012124000

تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

13011446135

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت

13091446133

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور)

13021446136

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از چاه

13021446126

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه

13021446127

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از چاه

13021446128

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه بهره‌برداری از چاه

13021446120

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه

13011446131

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

13011446134

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

13091446130

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

13011446129

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تجدید مجوزهای حفر چاه

13021446102

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

13021446124

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از چاه

13021446125

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

13021446108

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

13021446103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

 13021446116

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

13021446105

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز اصلاح کروکی چا

13021446118

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی

15031446122

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

13021446117

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز تغییر میزان بهره‌برداری چاه

13021446113

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

13021446123

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری

13021446111

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز کف‌شکنی چاه

13021446106

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز کف‌کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه‌برداری قنات و ...

13021446110

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز لایروبی چاه

13021446109

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌

13021446104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

13022124113

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید ادامه بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

13022124104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری

13012124105

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید استقرار دستگاه حفاری چاه

 13022124111

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه‌های حفاری چاه

 13022124109

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه

13012124106

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربر

13022124110

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید برداشت مصالح رودخانه ای

13012124107

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه

13022124112

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه

13022124108

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی

13092124103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید صلاحیت شرکت‌های کنتورساز

13012124100

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت‌های حفاری چاه

13012124114

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی

13012124102

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی

13012124101

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

13022125000

انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان

13022125102

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح

13012125103

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره‌برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

13022125101

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی

13021448102

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

13091448000

پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب‌های شهری و آب‌های غیر متعارف

13091448108

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

13092127000

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

13092127000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

13092128000

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

13092128000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور

13092130000

 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور

13092130000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

13092131000

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

13092131000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

خدمات امور مشترکین صنعت آب

13022126000

ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی

13022126104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی

13022126102

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی

13022126100

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی

13022126103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی

13022126101

ترکیبی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

17062132000

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

17062132000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آب

18081450000

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

18081450000

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

13011449000

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب

13011449103

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب

13011449104

الکترونیکی

راهنما

اطلاعات تکمیلی

لینک

پرسشها

توافقنامه

شماره تماس

 

 

 تاریخ ثبت : 20 مرداد 1401
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 685
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 17
 • بیشترین بازدید همزمان : 270
 • بازدید امروز : 4,722
 • بازدید دیروز : 6,317
 • کل بازدید : 4,422,978
 • آخرین به روزرسانی : 24 اسفند 1401 12:47:21
 • شناسه IP شما : 3.238.134.157

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020