خدمات شرکت

صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب

پاسخ به استعلام برداشت مصالح رودخانه ای

شناسه خدمت : 13022125102
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

صدور، تمدید و اصلاح پروانه حفر و بهره برداری منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021446101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور و تجدید پروانه صلاحیت شرکت‌های حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

صدور و تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

صدور مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

شناسه خدمت : 13021448109
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

شناسه خدمت : 13021448108
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448106
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
Responding to inquiries in the field of water industry in the country
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448101
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین و تایید میزان فرآورده‌های نفتی ذینفعان صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448100
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور