|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی ازنا سال 1401

 فایل قابل دانلود

حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد اشتراک نام مشترک   کد محدوده ردیف
0 0 30 40 4E+06 354799 150     1401/02/03 0110031/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 111812 شهرکهای گلخانه ایی(چشمه سلطان)   2342 1
150984 2097 20 25 4E+06 352497 60 برقی 26/9 1401/02/28 0110047/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100885 غلامحسن جمالی   2342 2
90590 2097 12 15 4E+06 357416 77 برقی 22 1401/06/02 0110148/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100338 علی-مهدی ومجتبی قودچانی   2342 3
181181 2097 24 30 4E+06 362349 40 برقی 21 1401/07/17 0110182/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100982 صفدر اسکندری   2342 4
135885/6 2097 18 30 4E+06 357485 48 دیزلی 21 1401/06/06 0110150/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی-باغداری دولت‌ اباد ازنا 100451 کریم و احمد رضا لک و عبدالوند   2342 5
199299 2097 26/4 33 4E+06 356032 50 برقی 0 1401/06/09 0110156/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100116 احمدرضا استرکی   2342 6
0 0 0/2 0/5 4E+06 359795 60     1401/03/18 0110070/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 7
300024 2778 30 30 4E+06 360876 66 برقی 33 1401/03/29 0110077/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100427 حسن حسنی وشرکاء   2342 8
14601/6 4056 1 0/1 4E+06 356467 36 دیزلی 1/5 1401/07/20 0110186/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-مرغداری شنگان ازنا 100555 خیراله محمودی   2342 9
7549/2 2097 1 0/2 4E+06 360369 20 دیزلی 0/75 1401/06/21 0110167/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشت و صنعت مرزیان ازنا 101131 حیدر آقا اسکندری   2342 10
75492 2097 10 12 4E+06 354566 110 برقی 24/8 1401/09/14 0110217/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی اقایی ازنا 100022 ترابعلی بیاتیان   2342 11
185760 2150 24 30 4E+06 359711 20 برقی 11 1401/07/09 0110178/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100780 صفدر اسکندری   2342 12
181181 2097 24 30 4E+06 356911 50 برقی 18 1401/07/20 0110185/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100119 ولی اله جعفری   2342 13
90590 2097 12 15 4E+06 361832 142 برقی 42 1401/04/15 0110098/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100176 میرزاقلی لک   2342 14
181181 2097 24 30 4E+06 363924 155 دیزلی 30 1401/06/07 0110152/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101157 علی محمد مهدوی   2342 15
226476 2097 30 37/5 4E+06 358284 55 دیزلی 33 1401/02/24 0110046/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100283 حسین بیات وشرکاء   2342 16
371520 2150 48 60 4E+06 355278 50 دیزلی 38/1 1401/05/02 0110122/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100110 محمد هاشم آرین وشرکاء   2342 17
181181 2097 24 30 4E+06 359746 60 برقی 18 1401/01/28 0110027/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقازال‌ ازنا 100248 امیرقلی سرلک   2342 18
181181 2097 24 30 4E+06 368371 130 برقی 39 1401/01/14 0110004/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101093 سیدولی رسولی   2342 19
187200 2080 25 21 4E+06 360735 60 برقی 34 1401/04/02 0110084/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100080 مهدی خراسانی   2342 20
181181 2097 24 30 4E+06 363892 60 برقی 22 1401/01/20 0110014/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100034 باقر توکلی   2342 21
169102 2097 22/4 28 4E+06 360055 42 برقی 16/9 1401/04/25 0110110/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی مکی اباد ازنا 101185 هاشم روح الهی   2342 22
111456 2150 14/4 20 4E+06 364100 48 برقی 10/9 1401/05/28 0110144/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100048 اسد آقا سبزی وشرکا   2342 23
0 0 1 0/3 4E+06 353266 50     1401/03/18 0110069/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه حومه ازنا ازنا 112334 مهرداد غریبی   2342 24
61920 2150 8 10 4E+06 364807 130 برقی 22 1401/06/02 0110147/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101115 مرتضی دارایی   2342 25
181181 2097 24 30 1E+07 362459 45 برقی 25/2 1401/09/12 0110212/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهرک انقلاب ازنا 100562 ذبیح اله-عبدالحمید فریدونی-ایرانشاهی   2342 26
158533 2097 21 26/3 4E+06 364688 160 برقی 66/2 1401/04/30 0110119/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100731 علی-علیمحم-قربانعلی کاتبان   2342 27
0 0 1 0/4 4E+06 359100 50     1401/02/21 0110044/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه تنبک ازنا 112355 محمد لک   2342 28
14601/6 4056 1 0/5 4E+06 372246 20 دیزلی 0/75 1401/04/07 0110092/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنعت گلیجرد ازنا 100926 غلامعباس میرزایی   2342 29
7300/8 4056 0/5 0/4 4E+06 337051 30 دیزلی 0/75 1401/03/21 0110073/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-دامداری کلکله‌ ازنا 111429 ایمانعلی لیریایی   2342 30
120787 2097 16 20 4E+06 356012 60 برقی 42 1401/03/31 0110083/161/301 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100122 غلامحسین صالحی (بوکالت از احمد موگویی)   2342 31
90590/4 2097 12 15 4E+06 369791 70 برقی 21 1401/02/07 0110034/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100598 قاسم لک   2342 32
123840 2150 16 20 4E+06 354782 59 برقی 20 1401/01/14 0110003/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100124 میرزا محمد توکلی   2342 33
146454/5 2097 19/4 30 4E+06 357890 60 دیزلی 24 1401/01/22 0110019/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دولت اباد ازنا 100437 علی ملکی  وکریم  وعباس   2342 34
595980 2150 77 96/3 4E+06 364325 56 برقی 89 1401/06/05 0110149/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی شهرک انقلاب ازنا 100561 حاتم سرلک   2342 35
111456 2150 14/4 20 4E+06 364068 80 برقی 0 1401/04/07 0110093/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- اشرف‌ اباد ازنا 100031 مهدی ایرانشاهی   2342 36
66433 2097 8/8 11 4E+06 353904 60 برقی 3/7 1401/03/18 0110071/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌درگاه‌ ازنا 100216 میرزاحسن بادبادی   2342 37
0 0 1 0/5 4E+06 352509 35     1401/01/14 0110002/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه گرجی‌ ازنا 112402 نقی عبدالهی   2342 38
150984 2097 20 20 4E+06 357912 60 برقی 25/5 1401/03/10 0110064/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100973 مجتبی ومرتضی امانی   2342 39
188730 2097 25 31/3 4E+06 354531 40 دیزلی 22/4 1401/03/07 0110057/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100336 محسن صالحی   2342 40
4011 844 1/32 0/5 4E+06 355687 11 دیزلی 0/34 1401/01/15 0110006/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام صنعت- گمه ازنا 101004 نادر اسدی   2342 41
198000 2200 25 31 4E+06 367437 16/5 برقی 9/75 1401/01/17 0110008/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی طارزان ازنا 100591 محمد حسین -عین اله صوفی -جعفری   2342 42
60394 2097 8 10 4E+06 353662 60 برقی 13/5 1401/04/07 0110091/161/301 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100889 امرالله دهقان   2342 43
23760 2200 3 4 4E+06 357216 90 برقی 7 1401/01/14 0110001/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100993 محمد جدیدی   2342 44
102669 2097 13/6 17 4E+06 354645 38 برقی 25/5 1401/03/18 0110072/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100198 مراد عبدالوند   2342 45
123840 2150 16 20 4E+06 361571 40 برقی 14/7 1401/11/01 0110246/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100041 مرتضی نادی   2342 46
188730 2097 25 31/3 4E+06 354544 60 دیزلی 22/4 1401/03/08 0110058/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100336 محسن صالحی   2342 47
150984 2097 20 25 4E+06 363280 140 برقی 20 1401/01/14 0110005/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارسفلی‌ ازنا 100838 سیدنعمت سجادی   2342 48
132480 2000 18/4 23 4E+06 358243 34 دیزلی 22 1401/01/16 0110007/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100340 مرتضی مهدوی   2342 49
226476 2097 30 37/5 4E+06 361939 70 دیزلی 26/3 1401/01/18 0110010/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100189 حسینقلی خان عبدالوند(نماینده شرکا)   2342 50
178161 2097 23/6 29/6 4E+06 371347 115 برقی 66/1 1401/01/18 0110011/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100927 محمد غفاری   2342 51
150984 2097 20 25 4E+06 353065 72 برقی 25 1401/10/26 0110243/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی هندر ازنا 101227 نادر جمالی   2342 52
163063 2097 21/6 27 4E+06 358027 55 دیزلی 19 1401/01/30 0110028/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دولت‌ اباد ازنا 100456 اله رحم لک   2342 53
234025 2097 31 38/8 4E+06 370787 169 دیزلی 131 1401/01/23 0110020/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100941 محمدمهدی یوسفیانی فرد   2342 54
143435 2097 19 23/8 4E+06 360702 50 برقی 11/8 1401/02/06 0110032/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100770 نائب علی جهانبخشی   2342 55
181180/8 2097 24 30 4E+06 370444 85 برقی 48 1401/02/06 0110033/161/301 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100963 حسین لک   2342 56
90590 2097 12 15 4E+06 358394 33 دیزلی 7/5 1401/01/21 0110017/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100598 قاسم لک   2342 57
181181 2097 24 30 4E+06 352682 51 برقی 33/8 1401/01/21 0110016/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی هندر ازنا 101229 امیرقلی منصوری   2342 58
22648 2097 3 3/75 4E+06 360304 54 دیزلی 2/5 1401/01/23 0110023/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تمبک‌ ازنا 100147 حمزه سیاری(نماینده)   2342 59
300024 2778 30 30 4E+06 363703 60 برقی 0 1401/05/22 0110133/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- مامون ازنا 101025 سیدقدرت اله براتی   2342 60
90590 2097 12 15 4E+06 357682 60 دیزلی 8/1 1401/01/23 0110022/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100204 غلامرضا بیات   2342 61
0 0 1 0/25 4E+06 359717 35     1401/03/21 0110074/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-صنایع غذایی قشلاق‌گنجه‌ ازنا 112463 مجید بوالحسنی   2342 62
120787 2097 16 20 4E+06 353356 42 برقی 14/4 1401/01/27 0110025/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100907 سیدنبی وفضل اله میر مرادی وعباسی   2342 63
211378 2097 28 23/8 4E+06 371458 114 دیزلی 77 1401/01/27 0110024/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100956 امین اله ترابی   2342 64
64800 2500 7/2 9 4E+06 359245 42 برقی 6 1401/01/31 0110030/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100605 غلامرضا زمانی   2342 65
7549/2 2097 1 0/25 4E+06 359247 25 دیزلی 0/75 1401/09/03 0110208/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشت و صنعت تنبک ازنا 100164 شرکت ساروج بتن   2342 66
181181 2097 24 30 4E+06 353906 60 برقی 21 1401/01/30 0110029/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100498 حجت اله بختیاری   2342 67
237913 2098 31/5 39/4 4E+06 368057 70 دیزلی 50/4 1401/02/21 0110043/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شورچه‌ ازنا 100573 فضل اله محمودی   2342 68
120787 2097 16 20 4E+06 359647 54 دیزلی 12 1401/02/21 0110041/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمری‌ ازنا 100816 فتح اله-غلام مهدوی-لک   2342 69
123840 2150 16 20 4E+06 360467 47 دیزلی 16 1401/02/11 0110035/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100282 کریم ترک چقازالی   2342 70
249124 2097 33 40 4E+06 363730 70 برقی 50/3 1401/02/18 0110039/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100076 مصیب فرهادی   2342 71
144945 2097 19/2 24 4E+06 361830 150 برقی 71/5 1401/02/18 0110036/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100429 علی اکبر موحدی   2342 72
20002 2778 2 2 4E+06 354151 20 دیزلی 0/77 1401/02/18 0110040/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شاهوله ازنا 100551 حسن سالاروند   2342 73
123840 2150 16 20 4E+06 360467 47 برقی 29/6 1401/03/10 0110065/161/301 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100282 کریم ترک چقازالی   2342 74
101140 1951 14/4 16/8 4E+06 351475 18 برقی 6 1401/02/18 0110037/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قطعات‌ ازنا 100750 قدرت الله بیات خلج   2342 75
200016 2778 20 25 4E+06 350256 14 برقی 22/5 1401/02/18 0110038/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قطعات‌ ازنا 100749 قدرت الله بیات خلج   2342 76
150984 2097 20 25 4E+06 363188 60 برقی 30 1401/07/02 0110174/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100033 علی حسین سیاه تیری   2342 77
181181 2097 24 30 4E+06 363294 130 برقی 76/5 1401/02/21 0110042/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100083 اسداله اسدی   2342 78
362362 2097 48 60 4E+06 360085 61 برقی 48/8 1401/03/17 0110067/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مکی اباد ازنا 111995 حسین جانبزرگی و شرکاء   2342 79
181181 2097 24 30 4E+06 360774 60 برقی 23/9 1401/02/28 0110048/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100078 تراب رضایی   2342 80
181181 2097 24 30 4E+06 362720 55 دیزلی 33 1401/02/24 0110045/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101116 اسداله مهدوی   2342 81
232200 2150 30 37/5 4E+06 364071 80 برقی 22 1401/02/28 0110049/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101055 نبی عیدی   2342 82
61920 2150 8 10 4E+06 359929 32 برقی 11/2 1401/02/28 0110051/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100284 محمدصادق لک   2342 83
61920 2150 8 10 4E+06 360770 12/5 برقی 2/3 1401/02/28 0110052/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100972 حبیب الله کاظمی   2342 84
226476 2097 30 37/5 4E+06 360844 130 دیزلی 33 1401/03/12 0110066/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100283 حسین بیات وشرکاء   2342 85
72472 2097 9/6 12 4E+06 358990 8/5 دیزلی 1/8 1401/02/28 0110050/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100368 صفر علی قاسمی   2342 86
90590 2097 12 15 4E+06 371302 50 برقی 14/3 1401/02/29 0110053/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100957 محمدنبی رفیعی   2342 87
120787 2097 16 20 4E+06 359680 85 دیزلی 12 1401/03/07 0110056/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کمری‌ ازنا 100816 فتح اله-غلام مهدوی-لک   2342 88
60394 2097 8 10 4E+06 360604 35 دیزلی 6/75 1401/02/29 0110054/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100983 عبدالرحیم اسکندری   2342 89
277811 2097 36/8 46 4E+06 369279 67 برقی 60/8 1401/04/07 0110094/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی سیداباد ازنا 100522 محمد فتاحی   2342 90
120787 2097 16 20 4E+06 362179 88 برقی 18/8 1401/06/07 0110154/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100675 حجت الله مهدوی   2342 91
181181 2097 24 30 4E+06 362815 14 برقی 8 1401/03/02 0110055/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100085 حشمت الله جوکار   2342 92
226476 2097 30 30 4E+06 362748 120 دیزلی 33 1401/08/24 0110204/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101116 اسداله مهدوی   2342 93
279320 2097 37 46/3 4E+06 361115 90 برقی 77/7 1401/03/08 0110061/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100281 سیدرضا صالحی   2342 94
49070 2097 6/5 8/12 4E+06 357896 50 دیزلی 5/5 1401/03/08 0110060/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100203 بهروز بواسحاق چقازالی   2342 95
22648 2097 3 3/75 4E+06 357216 60 دیزلی 2/25 1401/03/08 0110059/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100206 ولی زرد چغائی   2342 96
181181 2097 24 30 4E+06 370935 120 دیزلی 65/6 1401/03/09 0110062/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100949 بهرام کاویانی و شرکاء   2342 97
150012 2778 15 15 4E+06 362120 15 برقی 22 1401/03/10 0110063/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مامون ازنا 101023 سیدرحمت اله میرمرادی   2342 98
181181 2097 24 30 4E+06 353778 64 برقی 24 1401/03/17 0110068/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100905 ماشاالله دهقانی وشرکاء   2342 99
150012 2778 15 15 4E+06 362120 15 برقی 22 1401/08/11 0110194/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی مامون ازنا 101023 غلامرضا ورمزیار   2342 100
52844 2097 7 8/75 4E+06 352468 57 برقی 10 1401/03/29 0110079/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلبر ازنا 100787 محمد نبی اکبری   2342 101
7300/8 4056 0/5 0/1 4E+06 351935 22 برقی 0/75 1401/04/25 0110111/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنایع وابسته به کشاورزی-دامداری پرواری صنعتی و سنتی هوش‌ ازنا 112501 سید فتاح نبوی   2342 102
150984 2097 20 25 4E+06 361858 87/6 دیزلی 15 1401/08/30 0110205/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گنجه ازنا 101006 قربان نادری   2342 103
181181 2097 24 30 4E+06 362733 100 برقی 8 1401/06/21 0110166/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100085 حشمت الله جوکار   2342 104
72472 2097 9/6 12 4E+06 354019 20 دیزلی 2/25 1401/03/29 0110078/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌موری‌ ازنا 100099 حسین بهرامی   2342 105
181181 2097 24 30 4E+06 369670 150 برقی 134 1401/05/28 0110143/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100967 محمد غفاری   2342 106
300024 2778 30 30 4E+06 360053 18 دیزلی 10/5 1401/04/05 0110087/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100781 حسین امیری   2342 107
22648 2097 3 3/75 4E+06 360096 50 دیزلی 2/4 1401/03/29 0110076/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100623 اسحاق خوانساری   2342 108
241574 2097 32 40 4E+06 370071 78 برقی 33 1401/03/31 0110081/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100959 محمد حسن غفاری   2342 109
41540 2098 5/5 6/88 4E+06 342390 43 دیزلی 22 1401/03/31 0110082/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باوکی‌امیربختیار ازنا 100104 غلامحسین فلاحی   2339 110
78516 2181 10 13 4E+06 356546 25 برقی 18/9 1401/03/29 0110075/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100998 رشید امانی   2342 111
22648 2097 3 3/75 4E+06 360096 50 برقی 7 1401/06/21 0110169/161/301 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100623 اسحاق خوانساری   2342 112
132866 2097 17/6 22 4E+06 362578 70 دیزلی 26/3 1401/03/31 0110080/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100174 رضا ذلقی   2342 113
240019 2778 24 30 4E+06 360946 130 برقی 33 1401/04/07 0110089/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100427 حسن حسنی وشرکاء   2342 114
0 0 1 0/4 4E+06 352299 40     1401/10/11 0110234/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه نصرت اباد ازنا 112510 بهرام زمانی   2342 115
181181 2097 24 30 4E+06 363472 60 دیزلی 27 1401/04/02 0110086/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101147 علیرضا اکبری   2342 116
226476 2097 30 37/5 4E+06 359541 30 برقی 69/4 1401/04/02 0110085/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101171 محمدصادق روشن ومحمدعلی اکبری   2342 117
279320 2097 37 46/3 4E+06 361077 140 برقی 77/7 1401/04/25 0110109/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100281 سیدرضا صالحی   2342 118
90590 2097 12 15 4E+06 360983 60 برقی 15 1401/05/21 0110131/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100369 مصطفی اسدی   2342 119
72472 2097 9/6 12 4E+06 354874 50 برقی 6 1401/04/05 0110088/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100224 بک رضا دهنوی چشمه سلطانی(نماینده وراث)   2342 120
181181 2097 24 30 4E+06 370071 80 برقی 21 1401/04/07 0110090/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100966 غلامحسین غفاری   2342 121
187200 2080 25 21 4E+06 360735 60 برقی 34 1401/07/16 0110181/161/301 حفر گالری پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100080 مهدی خراسانی   2342 122
132866 2097 17/6 22 4E+06 362314 160 دیزلی 26/3 1401/04/25 0110112/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100174 رضا ذلقی   2342 123
185760 2150 24 30 4E+06 358283 40 دیزلی 21 1401/04/05 0110001/161/301/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100720 حسین لک(نماینده وراث)   2342 124
90590 2097 12 15 4E+06 364660 48 برقی 11/2 1401/10/20 0110240/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101094 حسین وحسین حمزه لو   2342 125
185760 2150 24 30 4E+06 358283 40 دیزلی 21 1401/05/22 0110001/161/301/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100720 حسین لک(نماینده وراث)   2342 126
72472 2097 9/6 12 4E+06 354872 100 برقی 6 1401/05/12 0110127/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100224 بک رضا دهنوی چشمه سلطانی(نماینده وراث)   2342 127
14601/6 4056 1 0/5 4E+06 341444 42 دیزلی 1/5 1401/06/21 0110165/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-تولید شن و ماسه محموداباد ازنا 112294 مصطفی خلیلی   2342 128
360000 2500 40 50 4E+06 354757 55 دیزلی 45 1401/04/15 0110099/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100347 علی رضائی   2342 129
90590 2097 12 15 4E+06 358894 120 برقی 34/5 1401/04/13 0110095/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100599 مسعود حاجیوند   2342 130
226476 2097 30 37/5 4E+06 359534 50 برقی 22 1401/04/13 0110096/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100609 میرزارضا بیات   2342 131
185760 2150 24 30 4E+06 365132 64 دیزلی 21 1401/04/21 0110103/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100645 محسن رحمانی   2342 132
0 0 0/5 0/5 4E+06 359823 60     1401/04/29 0110116/161/301 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 133
60394 2097 8 10 4E+06 351356 15/5 دیزلی 22 1401/04/15 0110097/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100904 حسن دهقان   2342 134
116100 2150 15 19 4E+06 352141 45/5 برقی 16 1401/04/22 0110107/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100896 حمزه دهقان   2342 135
240019 2778 24 25 4E+06 354864 46 برقی 20 1401/04/21 0110100/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100349 حسین مرزبان وشرکاء   2342 136
74304 2150 9/6 12 4E+06 370738 90 دیزلی 6 1401/04/21 0110101/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100948 محمدولی بدخشان   2342 137
317066 2097 42 17/5 4E+06 363470 207 برقی 146 1401/04/22 0110108/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100706 علی اصغر مهدوی   2342 138
37746 2097 5 6/25 4E+06 348660 5 برقی 1/88 1401/04/22 0110106/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی زرنان‌ ازنا 100480 مظفر رضایی   2342 139
185760 2150 24 30 4E+06 365147 60 برقی 21 1401/04/22 0110105/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101057 ابراهیم علی بابایی   2342 140
200016 2778 20 20 4E+06 354060 41 برقی 11/9 1401/04/30 0110117/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100906 عبداله دهقان   2342 141
181181 2097 24 30 4E+06 362914 60 دیزلی 55/5 1401/04/22 0110104/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100182 محمدحسین ایرانشاهی  و درویشی   2342 142
120787 2097 16 20 4E+06 360451 64/5 برقی 12 1401/04/21 0110102/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100420 حیدر وحبیب الله شیخ انصاری وکشاورز   2342 143
181181 2097 24 30 4E+06 365209 161 برقی 96 1401/04/28 0110114/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101067 سیدماشاالله رسولی وشرکاء   2342 144
300024 2778 30 23 4E+06 364012 60 برقی 37 1401/04/28 0110115/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100667 عباس رحمانی   2342 145
15098 2097 2 2/5 4E+06 354233 20 برقی 0/9 1401/04/30 0110118/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شاهوله ازنا 100549 علی اکبر امامی   2342 146
150984 2097 20 25 4E+06 363740 60 دیزلی 17/3 1401/04/25 0110113/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100643 علی اکبر صادقی(نماینده وراث)   2342 147
150984 2097 20 25 4E+06 351777 20 برقی 15 1401/07/09 0110175/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100109 غفور طاهری   2342 148
20160 2800 2 0/5 4E+06 363807 100 دیزلی   1401/08/15 0110197/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-صنعت حومه ازنا ازنا 100377 شرکت فرو آلیاژ ایران   2342 149
120787 2097 16 20 4E+06 357621 70 دیزلی 26/4 1401/05/02 0110121/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100264 علی باغبان(نماینده شرکا)   2342 150
185760 2150 24 30 4E+06 363951 51 دیزلی 24 1401/05/02 0110120/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100637 محمد حسینعلی-احمدعلی رمضا   2342 151
123840 2150 16 20 4E+06 358892 38 دیزلی 10/5 1401/05/10 0110125/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تمبک‌ ازنا 100150 محمدمهدی خوانساری   2342 152
181181 2097 24 30 4E+06 352060 47 برقی 23/9 1401/05/12 0110126/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم‌زمان‌ ازنا 100253 قربانعلی پیرامون   2342 153
113238 2097 15 19 4E+06 367534 102 برقی 56 1401/05/09 0110123/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شورچه‌ ازنا 100575 غلامحسن وابراهیم مختاری   2342 154
116100 2150 15 19 4E+06 352232 60 برقی 16 1401/06/02 0110146/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100896 حمزه دهقان   2342 155
74304 2150 9/6 12 4E+06 370662 140 برقی 6 1401/06/02 0110145/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100948 محمدولی بدخشان   2342 156
181181 2097 24 37/5 4E+06 359534 130 برقی 22 1401/05/25 0110135/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100609 میرزارضا بیات   2342 157
154800 2150 20 25 4E+06 364815 75 دیزلی 23/5 1401/05/21 0110132/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101110 محمد-علی محمد ربیعی- قاسمی   2342 158
181181 2097 24 30 4E+06 363193 58 دیزلی 63 1401/05/10 0110124/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100680 خیراله مهدوی   2342 159
169102 2097 22/4 28 4E+06 360319 100 دیزلی 26/9 1401/05/28 0110136/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101135 حسن غلامی   2342 160
181181 2097 24 30 4E+06 362920 60 دیزلی 55/5 1401/06/23 0110171/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100182 محمدحسین ایرانشاهی  و درویشی   2342 161
223456 2097 29/6 37 4E+06 365352 60 برقی 22/1 1401/05/20 0110128/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101078 حسین علی امیدی   2342 162
223456 2097 29/6 37 4E+06 368359 90 برقی 22 1401/05/20 0110129/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101083 حسن اقائی   2342 163
181181 2097 24 30 4E+06 372103 68 دیزلی 40/8 1401/05/21 0110130/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100944 سید مجتبی همتی   2342 164
181181 2097 24 30 4E+06 357781 34 برقی 17/9 1401/09/02 0110207/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذوالقدر ازنا 100465 عبدالرضا اسکندری   2342 165
123840 2150 16 20 4E+06 358892 38 برقی 10/5 1401/05/22 0110134/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی تمبک‌ ازنا 100150 محمدمهدی خوانساری   2342 166
226476 2097 30 37/5 4E+06 360844 130 دیزلی 33 1401/05/18 0110002/161/301/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100283 حسین بیات وشرکاء   2342 167
340468 2074 45/6 57 4E+06 362917 160 برقی 87 1401/06/09 0110158/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100697 سید مجید احمدی   2342 168
232200 2150 30 37/5 4E+06 362259 60 برقی 37/3 1401/05/28 0110140/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لمیس‌ ازنا 101016 عبدالرضا خلیلی   2342 169
181180/8 2097 24 30 4E+06 358397 150 دیزلی 39 1401/08/14 0110195/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100720 حسین لک(نماینده وراث)   2342 170
241574 2097 32 40 4E+06 358839 180 برقی 63/7 1401/06/09 0110157/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101172 محمد پولادوند   2342 171
198144 2150 25/6 32 4E+06 363083 60 دیزلی 39 1401/05/28 0110141/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100636 محمد حسین براتی   2342 172
113238 2097 15 18/8 4E+06 371126 9 برقی 3/15 1401/05/28 0110142/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌ملک ازنا 100740 نصرت اله-پرویز تقی پور   2342 173
185760 2150 24 30 4E+06 353725 72 دیزلی 26/8 1401/05/28 0110139/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100496 چراغعلی خوانساری ومحمد عبدال   2342 174
78512 2097 10/4 13 4E+06 353161 30 برقی 7 1401/05/28 0110137/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100887 علی حسین ایرانشاهی   2342 175
0 0 0/3 0/4 4E+06 358876 60     1401/08/16 0110201/161/301 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-خوراک دام تنبک ازنا 112602 علیرضا اکبری   2342 176
185760 2150 24 30 4E+06 353725 72 دیزلی 26/8 1401/06/08 0110155/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100496 چراغعلی خوانساری ومحمد عبدال   2342 177
90590 2097 12 15 4E+06 357682 60 دیزلی 18 1401/06/21 0110168/161/301 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100204 غلامرضا بیات   2342 178
371520 2150 48 60 4E+06 355268 120 برقی 38/1 1401/10/08 0110224/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100110 محمد هاشم آرین وشرکاء   2342 179
185760 2150 24 30 4E+06 354050 72 دیزلی 18 1401/06/07 0110153/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100502 محمدحسین دهقانی وشرکاء   2342 180
80022 2097 10/6 13/3 4E+06 365474 180 برقی 17 1401/11/21 0110288/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101049 عزت الله حسنی   2342 181
185760 2150 24 30 4E+06 361659 60 دیزلی 20/8 1401/06/07 0110151/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100046 عبدالمحمد وآدینعلی ایرانشاهی   2342 182
14602 4056 1 0/5 4E+06 360369 70 دیزلی 0/75 1401/06/21 0110164/161/301 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه دام و طیور-گاوداری شهرک المهدی ازنا 112032 علی خوانساری   2342 183
181181 2097 24 30 4E+06 364996 196 دیزلی 42 1401/06/13 0110159/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100633 حسن رحمانی   2342 184
75492 2097 10 12/5 4E+06 352793 34 برقی 7/05 1401/06/19 0110163/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100882 علی اکبر فریدونی   2342 185
150984 2097 20 25 4E+06 369865 50 دیزلی 20 1401/06/14 0110161/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100969 حبیب الله احمدی   2342 186
264222 2097 35 43/8 4E+06 372562 50 دیزلی 38/3 1401/06/14 0110160/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100954 صحبت اله عبدی (به نمایندگی ازشرکا)   2342 187
113238 2097 15 19/2 4E+06 372443 158 برقی 58/5 1401/06/14 0110162/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100934 غلامرضا رضایی   2342 188
14601/6 4056 1 0/25 4E+06 359717 24 دیزلی 7/5 1401/09/14 0110216/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنایع غذایی قشلاق‌گنجه‌ ازنا 112463 مجید بوالحسنی   2342 189
181181 2097 24 30 4E+06 364996 196 برقی 108 1401/07/20 0110187/161/301 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100633 حسن رحمانی   2342 190
77400 2150 10 12 4E+06 357453 50 برقی 13/7 1401/09/17 0110218/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیردر ازنا 100533 محمد حسین خلیلی و محمد علی خلیلی و شرکاء   2342 191
36234 2013 5 6 4E+06 362887 36 برقی 2 1401/06/27 0110173/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مکی اباد ازنا 101186 احمد هداوند   2342 192
154800 2150 20 25/5 4E+06 356903 42 برقی 30/6 1401/07/16 0110180/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100113 ولی اله جعفری   2342 193
144945 2097 19/2 24 4E+06 364944 65 برقی 30/1 1401/10/14 0110235/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101114 ذبیع الله-شکراله جلالی   2342 194
4500 2500 0/5 0/1 4E+06 360452 80 دیزلی 0/3 1401/06/22 0110170/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100629 صفدر اسکندری   2342 195
169102 2097 22/4 28 4E+06 359432 30 برقی 30/6 1401/06/27 0110172/161/301 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100277 ولی الله معروفوند وشرکاء   2342 196
120787 2097 16 20 4E+06 353356 42 دیزلی 51/9 1401/12/09 0110331/161/301 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100907 سیدنبی وفضل اله میر مرادی وعباسی   2342 197
79116 2097 10/48 15 4E+06 365908 180 برقی 46/4 1401/12/06 0110328/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101052 حشمت اله رضایی   2342 198
226476 2097 30 37/5 4E+06 360844 130 دیزلی 33 1401/07/02 0110002/161/301/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100283 حسین بیات وشرکاء   2342 199
181181 2097 24 30 4E+06 359972 100 برقی 42/2 1401/07/16 0110179/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101153 فیروز مرادپور   2342 200
169102 2097 22/4 28 4E+06 359333 130 برقی 30/6 1401/12/10 0110335/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100277 ولی الله معروفوند وشرکاء   2342 201
185760 2150 24 30 4E+06 361659 60 دیزلی 20/8 1401/09/19 0110219/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100046 ایوب فریدنی   2342 202
185760 2150 24 30 4E+06 360305 43 برقی 24 1401/07/09 0110177/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100778 صفدر اسکندری   2342 203
181181 2097 24 30 4E+06 364050 60 برقی 22 1401/07/09 0110176/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارسفلی‌ ازنا 100851 غلامعلی رضایی   2342 204
181181 2097 24 30 4E+06 361958 61 دیزلی 20 1401/07/24 0110189/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100038 حسین اختردانش   2342 205
150984 2097 20 25 4E+06 352376 100 برقی 15 1401/11/08 0110249/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100109 غفور طاهری   2342 206
60005 2778 6 6 4E+06 359554 7/5 دیزلی 1/5 1401/07/19 0110183/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مومن‌اباد ازنا 101215 رضالک کمری   2342 207
181181 2097 24 30 4E+06 358884 120 برقی 36 1401/07/19 0110184/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101151 صفدر اسکندری   2342 208
181181 2097 24 30 4E+06 362196 30 برقی 27 1401/09/22 0110220/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100421 رجبعلی حموله   2342 209
154800 2150 20 25/5 4E+06 356919 130 برقی 30/6 1401/10/08 0110226/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100113 ولی اله جعفری   2342 210
72472 2097 9/6 12 4E+06 360807 44 برقی 44 1401/11/21 0110289/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100771 محمد امیری   2342 211
264222 2097 35 43/8 4E+06 372599 100 برقی 38/3 1401/10/18 0110238/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100954 صحبت اله عبدی (به نمایندگی ازشرکا)   2342 212
150984 2097 20 25 4E+06 372559 100 برقی 20 1401/09/14 0110215/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100969 حبیب الله احمدی   2342 213
188730 2097 25 31/3 4E+06 349940 42 دیزلی 25/1 1401/07/24 0110188/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کامیان‌بالا ازنا 100760 محمد حسن اسدالهی   2342 214
181181 2097 24 30 4E+06 362544 100 برقی 21 1401/08/03 0110191/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100982 صفدر اسکندری   2342 215
181181 2097 24 30 4E+06 363852 80 دیزلی 24 1401/08/17 0110202/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100642 محمد باقر رحمانی   2342 216
181181 2097 24 30 4E+06 356582 130 برقی 18 1401/10/08 0110227/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100119 ولی اله جعفری   2342 217
181181 2097 24 30 4E+06 372108 110 برقی 40/8 1401/09/13 0110213/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100944 سید مجتبی همتی   2342 218
154800 2150 20 25 4E+06 363719 90 برقی 22/3 1401/07/30 0110190/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101138 نظامعلی فاضلی   2342 219
173578 2009 24 28/8 4E+06 357840 50 برقی 27 1401/08/14 0110196/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100266 بهنام رسولی   2342 220
35839 2074 4/8 6 4E+06 353876 10 دیزلی 12 1401/08/08 0110193/161/301 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشوراباد ازنا 100050 اسماعیل اکبری   2341 221
90590 2097 12 15 4E+06 363753 68 دیزلی 19/5 1401/08/08 0110192/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100660 محمدحسین قاسمی   2342 222
0 0 0/5 0/5 4E+06 359788 100 دیزلی 1/5 1401/09/14 0110214/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 223
185760 2150 24 30 4E+06 364046 70 برقی 26/8 1401/10/11 0110233/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100661 فریدون ملکی وشرکاء   2342 224
90590 2097 12 15 4E+06 363628 130 دیزلی 19/5 1401/09/29 0110222/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100660 محمدحسین قاسمی   2342 225
181181 2097 24 30 4E+06 367606 70 برقی 39 1401/08/16 0110199/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101093 سیدولی رسولی   2342 226
14601/6 4056 1 0/4 4E+06 360874 102 برقی 1/5 1401/09/29 0110223/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) علی‌اباد ازنا 112329 حسین بیات   2342 227
173376 2150 22/4 28 4E+06 363577 70 برقی 35/6 1401/08/15 0110198/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100689 نصرت اله واحمد پیران   2342 228
92880 2150 12 15 4E+06 358488 54 برقی 15 1401/08/16 0110200/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100621 مهدی بیات   2342 229
185760 2150 24 30 4E+06 365147 60 برقی 21 1401/08/18 0110203/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101057 ابراهیم علی بابایی   2342 230
181181 2097 24 30 4E+06 367606 70 برقی 39 1401/10/18 0110237/161/301 حفر گالری پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101093 سیدولی رسولی   2342 231
203828 2097 27 33/8 4E+06 361641 70 برقی 43 1401/09/09 0110210/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100979 شفیع رمضانی   2342 232
113238 2097 15 18/8 4E+06 367286 70 دیزلی 21 1401/09/02 0110206/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101074 قاسم اصغری   2342 233
57600 2000 8 15 4E+06 371655 11 دیزلی 6 1401/09/08 0110209/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌ملک ازنا 100737 کاظم سجادی   2342 234
170600 2008 23/6 28/3 4E+06 358812 40 برقی 37/7 1401/09/10 0110211/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تمبک‌ ازنا 100148 قاسم نعمتی   2342 235
0 0 7/5 0 4E+06 336021 60     1401/12/16 0110340/161/301 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-صنعت کلکله ازنا 112112 اسفندیار سالاروند   2342 236
181181 2097 24 30 4E+06 352901 71 برقی 21 1401/09/23 0110221/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100501 احمدعلی عیسوندسلطان ابادی   2342 237
181181 2097 24 30 4E+06 363838 120 دیزلی 24 1401/10/08 0110231/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100642 محمد باقر رحمانی   2342 238
77400 2150 10 12 4E+06 357454 180 برقی 13/7 1401/10/20 0110241/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سیردر ازنا 100533 محمد حسین خلیلی و محمد علی خلیلی و شرکاء   2342 239
203828 2097 27 33/8 4E+06 361656 130 برقی 43 1401/10/08 0110229/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100979 شفیع رمضانی   2342 240
181180/8 2097 24 30 4E+06 365152 141 برقی 36/8 1401/10/08 0110225/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101057 ابراهیم علی بابایی   2342 241
7301 4056 0/5 0/1 4E+06 351935 22 دیزلی 0/75 1401/10/08 0110230/161/301 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری صنایع وابسته به کشاورزی-دامداری پرواری صنعتی و سنتی هوش‌ ازنا 112501 سید فتاح نبوی   2342 242
181181 2097 24 30 4E+06 361825 140 برقی 27 1401/10/08 0110228/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100421 رجبعلی حموله   2342 243
181181 2097 24 30 1E+07 362459 45 برقی 25/2 1401/11/30 0110325/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی شهرک انقلاب ازنا 100562 کریم فریدنی   2342 244
57600 2000 8 15 4E+06 371655 11 دیزلی 6 1401/11/11 0110250/161/301 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی قره‌ملک ازنا 100737 کاظم سجادی   2342 245
120787 2097 16 20 4E+06 371884 90 برقی 32 1401/10/10 0110232/161/301 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100940 محمود کرمی وشرکاء   2342 246
185760 2150 24 30 4E+06 363190 160 برقی 26/8 1401/11/03 0110247/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100661 فریدون ملکی وشرکاء   2342 247
185760 2150 24 30 4E+06 361659 60 برقی 20/8 1401/12/09 0110332/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100046 ایوب فریدنی   2342 248
90590 2097 12 15 4E+06 363462 160 برقی 46/5 1401/10/14 0110236/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100035 خسرو دهقانی   2342 249
90590 2097 12 15 4E+06 363462 160 برقی 46/5 1401/11/03 0110248/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100035 خسرو دهقانی   2342 250
181181 2097 24 30 4E+06 362410 60 برقی 19/2 1401/10/20 0110239/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100676 احمد مهدوی   2342 251
183708 2100 24/3 30/4 4E+06 363515 115 برقی 68/7 1401/11/11 0110251/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گنجه ازنا 101008 عبدالرحمان اسکندری   2342 252
250020 2778 25 25 4E+06 337853 30 برقی 17 1401/11/30 0110324/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی قلعه‌رستم‌ ازنا 100752 محمدعلی آژوشرکاء   2342 253
200016 2778 20 20 4E+06 360063 50 دیزلی 15/9 1401/10/24 0110242/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مومن‌اباد ازنا 101204 کریم لک  ومحمدمیرزائی   2342 254
72472 2097 9/6 12 4E+06 362300 80 برقی 16/8 1401/10/27 0110244/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100177 حسین قلی عبدالوند   2342 255
226476 2097 30 37/5 4E+06 361939 70 دیزلی 26/3 1401/10/27 0110245/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100189 حسینقلی خان عبدالوند(نماینده شرکا)   2342 256
181180/8 2097 24 30 4E+06 362387 120 برقی 55/5 1401/12/16 0110339/161/301 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100676 احمد مهدوی   2342 257
181180/8 2097 24 30 4E+06 365202 60 برقی 33 1401/11/19 0110282/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101065 ابراهیم وشکرالله خلیلی وفرخی   2342 258
181180/8 2097 24 30 4E+06 365202 60 دیزلی 33 1401/11/16 0110266/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101065 ابراهیم وشکرالله خلیلی وفرخی   2342 259
49069/8 2097 6/5 8 4E+06 372070 80 برقی 9 1401/11/16 0110264/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100958 اکبر-رحیم لکی   2342 260
150984 2097 20 37/5 4E+06 364220 62 دیزلی 28/5 1401/11/16 0110265/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101161 احمد ابراهیمی وشرکاء   2342 261
181180/8 2097 24 30 4E+06 361852 50 برقی 27 1401/11/16 0110267/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101162 اسدالله نوروزی وشرکاء   2342 262
75492 2097 10 12 4E+06 354331 15 دیزلی 4 1401/11/19 0110283/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقایی ازنا 100023 قربانعلی بیاتیان   2342 263
24157/44 2097 3/2 4 4E+06 357162 19 دیزلی 1/5 1401/11/17 0110279/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100328 غلامحسین شیخی   2342 264
181180/8 2097 24 30 4E+06 361590 60 برقی 30 1401/11/24 0110315/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100617 نصرالله لک   2342 265
87570/72 2097 11/6 14/5 4E+06 358898 70 دیزلی 17/3 1401/11/16 0110254/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100618 باقر بدر رفته   2342 266
72472/32 2097 9/6 12 4E+06 365546 66 دیزلی 13/4 1401/11/16 0110268/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100730 شرکت تعاونی چشمه کبود   2342 267
105688/8 2097 14 17/5 4E+06 364661 77/5 برقی 22 1401/11/17 0110278/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100732 سید محمد حسن طهامی   2342 268
120787/2 2097 16 20 4E+06 364512 122 برقی 48/8 1401/11/19 0110284/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100735 محمدعلی حسینی   2342 269
43200 1200 10 15 4E+06 370728 12 دیزلی 7 1401/11/16 0110269/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قره‌ملک ازنا 100741 احمد حمزه لونیا   2342 270
150984 2097 20 25 4E+06 364013 120 برقی 54/8 1401/11/16 0110270/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارسفلی‌ ازنا 100850 جواد طاهری   2342 271
181180/8 2097 24 30 4E+06 363245 70 دیزلی 42 1401/11/19 0110285/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارسفلی‌ ازنا 100853 رضاحسین-محمدمهدی محمودی   2342 272
211377/6 2097 28 35 4E+06 363549 120 برقی 76/5 1401/11/16 0110271/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارعلیا ازنا 100856 عزت الله اسدی   2342 273
179293/5 2097 23/75 23/8 4E+06 372050 60 دیزلی 23/3 1401/11/16 0110272/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100952 محمد خان لکی   2342 274
120787/2 2097 16 20 4E+06 368151 35 دیزلی 12 1401/11/16 0110273/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100960 فرج الله فتاحی-1   2342 275
209867/8 2097 27/8 37/8 4E+06 369508 200 برقی 148 1401/11/19 0110286/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100961 اکبرواصغر غفاری   2342 276
181180/8 2097 24 30 4E+06 363969 120 دیزلی 36 1401/11/17 0110277/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101164 پناه برخدا احمدی وشرکاء   2342 277
75492 2097 10 12/5 4E+06 358259 102 دیزلی 22/5 1401/11/16 0110263/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100974 غلامعلی عسگری   2342 278
60393/6 2097 8 10 4E+06 366524 35 دیزلی 6 1401/11/16 0110262/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101071 ابوالقاسم فرخی   2342 279
739821/6 2097 98 12/3 4E+06 366103 100 برقی 221 1401/11/16 0110258/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101072 سیف اله- ابراهیم حسنی   2342 280
181180/8 2097 24 30 4E+06 365345 60 برقی 33 1401/11/16 0110261/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101075 نادعلی اسدی   2342 281
181180/8 2097 24 30 4E+06 365547 80 برقی 42 1401/11/16 0110260/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101076 محمدتقی ادینه   2342 282
102669/1 2097 13/6 17 4E+06 344194 15 دیزلی 4/76 1401/11/16 0110259/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مسعوداباد ازنا 101175 یوسف درویشی   2342 283
132865/9 2097 17/6 22 4E+06 359143 65 دیزلی 28/5 1401/11/26 0110322/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مکی اباد ازنا 101181 محمد-احمد-ابراهیم مح جانبزرگی   2342 284
132865/9 2097 17/6 22 4E+06 366001 70 دیزلی 16 1401/11/26 0110321/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101079 کریم یوسفی   2342 285
163062/7 2097 21/6 27 4E+06 361740 131 دیزلی 65/3 1401/11/16 0110256/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100183 علی اکبر کوهشاری   2342 286
163062/7 2097 21/6 27 4E+06 361738 131 دیزلی 65/3 1401/11/16 0110255/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100183 علی اکبر کوهشاری   2342 287
120787/2 2097 16 20 4E+06 362381 71 دیزلی 24 1401/11/21 0110307/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100185 پوریا عبدالوند   2342 288
163062/7 2097 21/6 27 4E+06 357201 60 دیزلی 21/6 1401/11/21 0110297/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100191 وراث علی گرجی   2342 289
241574/4 2097 32 40 4E+06 356276 62 برقی 66 1401/11/16 0110252/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100341 صفرعلی رضائی   2342 290
301968 2097 40 50 4E+06 355788 60 برقی 60 1401/11/21 0110306/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100342 ابراهیم موگوئی   2342 291
288000 2000 40 68 4E+06 355014 60 برقی 49/5 1401/11/16 0110253/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100345 محمد ساجدی   2342 292
158533/2 2097 21 26 4E+06 357087 70 دیزلی 33/8 1401/11/16 0110257/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100196 سیدعقیل عظیمی   2342 293
96629/76 2097 12/8 16 4E+06 354232 60 دیزلی 12 1401/11/21 0110296/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100497 یداله واسماعیل جمالی   2342 294
120787/2 2097 16 20 4E+06 363338 50 برقی 18 1401/11/21 0110305/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100646 مهدی ربیعی   2342 295
90590/4 2097 12 15 4E+06 353550 44 برقی 12 1401/11/21 0110295/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100876 محمدرضا عبدالوند   2342 296
36236/16 2097 4/8 6 4E+06 352794 14 برقی 1/56 1401/11/21 0110294/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100879 علی ایرانشاهی   2342 297
45295/2 2097 6 7/5 4E+06 351791 18 دیزلی 2/55 1401/11/23 0110309/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100883 غلامحسن عبدالوند   2342 298
128336/4 2097 17 21/8 4E+06 357804 19 برقی 7/65 1401/11/21 0110304/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100989 رضاقلی امانی   2342 299
150984 2097 20 25 4E+06 366047 40 برقی 19/5 1401/11/17 0110276/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101089 قدرت الله فرخی   2342 300
90590/4 2097 12 15 4E+06 373502 20 دیزلی 5/7 1401/11/21 0110303/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ملاط‌الب‌ ازنا 101191 ذبیح الله آرامی   2342 301
42275/52 2097 5/6 7 4E+06 356812 10 دیزلی 11 1401/11/21 0110293/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100981 حسن عبدالوند   2342 302
188730 2097 25 31 4E+06 363152 80 دیزلی 43/8 1401/11/23 0110308/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مومن اباد ازنا 101194 غلامعباس عسگری   2342 303
264222 2097 35 43/8 4E+06 372592 50 برقی 39/5 1401/11/21 0110302/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100954 صحبت اله عبدی (به نمایندگی ازشرکا)   2342 304
150984 2097 20 25 4E+06 365557 120 دیزلی 37/5 1401/11/23 0110312/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101101 نبی اله روحی   2342 305
226476 2097 30 38 4E+06 395793 60 دیزلی 20/1 1401/11/21 0110292/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101099 ولی اله بیات و شرکا   2342 306
120787/2 2097 16 20 4E+06 364610 80 دیزلی 20/2 1401/11/23 0110313/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101097 محمدرضا-غلامعباس خرمی- افغانی   2342 307
226476 2097 30 37/5 4E+06 367388 50 دیزلی 45 1401/11/23 0110314/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101096 یدالله یارمحمدی   2342 308
52844/4 2097 7 8/75 4E+06 358924 90 برقی 7 1401/11/24 0110316/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 101001 جهانکرد اسدی   2342 309
113238 2097 15 18/8 4E+06 358278 82 دیزلی 18/8 1401/11/17 0110281/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100992 امید امانی   2342 310
96629/76 2097 12/8 16 4E+06 357396 147 برقی 22/5 1401/11/21 0110291/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100991 مهدی امانی   2342 311
105688/8 2097 14 19 4E+06 360101 16 دیزلی 5/2 1401/11/24 0110317/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کرتیلان‌ ازنا 100777 تقی باجلان   2342 312
90590/4 2097 12 15 4E+06 365425 180 برقی 45 1401/11/24 0110318/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100652 سیدحسین میرفیضی   2342 313
37746 2097 5 6/25 4E+06 353014 42 دیزلی 11 1401/11/21 0110290/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالسبار ازنا 100209 نریمان وحسین میرزایی   2342 314
226476 2097 30 37/5 4E+06 363689 150 دیزلی 105 1401/11/21 0110301/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101107 حاجی آقا میرمحمودی وشرکاء   2342 315
181180/8 2097 24 30 4E+06 365528 54 دیزلی 21 1401/11/23 0110311/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مومن‌اباد ازنا 101212 نصرت الله میربراتی   2342 316
181180/8 2097 24 30 4E+06 360534 90 برقی 54 1401/11/21 0110300/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101117 مسلم مهدوی وشرکاء   2342 317
181180/8 2097 24 30 4E+06 364343 68 برقی 35/3 1401/11/23 0110310/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101112 عبد الله جوادی وشرکاء   2342 318
193320 1790 30 37/5 4E+06 364744 80 برقی 60 1401/11/17 0110274/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100665 مجتبی دارابی   2342 319
24157/44 2097 3/2 4 4E+06 364393 50 دیزلی 3/75 1401/11/19 0110287/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100666 اسداله بیات   2342 320
72472/32 2097 9/6 12 4E+06 355137 42 دیزلی 8/35 1401/11/17 0110275/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100225 اسفندیار ووراث موگوئی   2342 321
90590/4 2097 12 15 4E+06 354279 60 برقی 10/5 1401/11/21 0110299/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100226 صفر دهنوی   2342 322
181180/8 2097 24 30 4E+06 354924 72 دیزلی 43/5 1401/11/17 0110280/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100228 احمد درویشی   2342 323
181180/8 2097 24 30 4E+06 357395 60 برقی 7/5 1401/11/21 0110298/161/301 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مومن‌اباد ازنا 101207 محمد-کریم ورمزیاری-کشاورز   2342 324
181181 2097 24 30 4E+06 352901 71 برقی 21 1401/12/14 0110336/161/301 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی سلط‌ان‌اباد ازنا 100501 احمدعلی عیسوندسلطان ابادی   2342 325
163063 2097 21/6 27 4E+06 358027 55 دیزلی 30 1401/12/16 0110338/161/301 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی دولت‌ اباد ازنا 100456 اله رحم لک   2342 326
181181 2097 24 30 4E+06 355089 70 برقی 111 1401/11/25 0110319/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100351 اکبر مصدقی   2342 327
185760 2150 24 30 4E+06 361958 66 برقی 19 1401/11/25 0110320/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشرف‌ اباد ازنا 100039 ماشااله توکلی  ورسول  بخشی   2342 328
72468 2013 10 12 4E+06 364128 120 برقی 11 1401/11/26 0110323/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبارعلیا ازنا 100855 خلیل اله رضایی   2342 329
26384 2094 3/5 4/37 4E+06 338397 50 برقی 3 1401/12/01 0110326/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلکله‌ ازنا 100807 صادق گودرزی   2339 330
150984 2097 20 25 4E+06 355169 60 برقی 25 1401/12/06 0110327/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100869 ورثه بارانی آرشی   2342 331
172122 2097 22/8 28/5 4E+06 356981 60 برقی 16 1401/12/09 0110334/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100723 محمدرضا رسولی وشرکاء   2342 332
166082 2097 22 28 4E+06 357004 50 برقی 21 1401/12/08 0110330/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100713 محمدرضا رسولی   2342 333
150012 2778 15 15 4E+06 372620 63 دیزلی 22/5 1401/12/07 0110329/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دربند ازنا 100392 شرکت شاهد لرستان   2342 334
181181 2097 24 30 4E+06 361345 45 برقی 18 1401/12/15 0110337/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100622 علی میرزا عباسی   2342 335
120787 2097 16 20 4E+06 356012 60 دیزلی 12 1401/12/09 0110333/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100122 غلامحسین صالحی (بوکالت از احمد موگویی)   2342 336
169857 2097 22/5 27/5 4E+06 367848 70 برقی 14 1401/12/20 0110343/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیردر ازنا 100536 بهرام کاویانی   2342 337
181181 2097 24 30 4E+06 370935 120 برقی 65/6 1401/12/20 0110342/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100949 بهرام کاویانی و شرکاء   2342 338
301968 2097 40 50 4E+06 367656 128 دیزلی 99 1401/12/20 0110344/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیداباد ازنا 100519 به کلیه وراث حسین -   2342 339
150984 2097 20 25 4E+06 367841 100 برقی 35 1401/12/20 0110341/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیداباد ازنا 100517 کلیه وراث حسین کاویانی   2342 340
120787 2097 16 20 4E+06 356014 120 دیزلی 12 1401/12/24 0110345/161/301 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100122 غلامحسین صالحی (بوکالت از احمد موگویی)   2342 341
181181 2097 24 30 4E+06 353906 60 برقی 26/8 1401/01/27 0110026/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی هندر ازنا 101233 یوسف امیرانصاری   2342 342
301968 2097 40 50 4E+06 359875 72 دیزلی 64/6 1401/01/18 0110012/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100722 سیدجمال صالحی(نماینده وراث)   2342 343
181181 2097 24 30 4E+06 363757 60 دیزلی 30 1401/01/18 0110013/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100640 امین الله هدایتی   2342 344
181181 2097 24 30 4E+06 358089 19 برقی 10/7 1401/01/23 0110021/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پیربداق‌ ازنا 100143 امین اله فهامی  وشرکاء   2342 345
163063 2097 21/6 27 4E+06 355589 60 دیزلی 16/2 1401/01/21 0110015/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100123 حجت اله دهقانی   2342 346
185760 2150 24 30 4E+06 358283 40 دیزلی 21 1401/01/21 0110018/161/301 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد ازنا 100720 حسین لک(نماینده وراث)   2342 347
181181 2097 24 30 4E+06 368371 130 برقی 39 1401/01/14 1401/10002 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مداباد ازنا 101093 سیدولی رسولی   2342 348
0 0 30 40 4E+06 354799 150     1401/02/03 1401/10018 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 111812 شهرکهای گلخانه ایی(چشمه سلطان)   2342 349
0 0 1 0/4 4E+06 359100 50     1401/02/21 1401/10028 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه تنبک ازنا 112355 محمد لک   2342 350
0 0 0/2 0/5 4E+06 359795 60     1401/03/18 1401/10056 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 351
0 0 1 0/3 4E+06 353266 50     1401/03/18 1401/10055 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه حومه ازنا ازنا 112334 مهرداد غریبی   2342 352
66433 2097 8/8 11 4E+06 353904 60 برقی 3/7 1401/03/18 1401/10057 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌درگاه‌ ازنا 100216 میرزاحسن بادبادی   2342 353
188730 2097 25 31/3 4E+06 354544 60 دیزلی 22/4 1401/03/08 1401/10047 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه ازنا ازنا 100336 محسن صالحی   2342 354
226476 2097 30 37/5 4E+06 360844 130 دیزلی 33 1401/03/12 1401/10051 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100283 حسین بیات وشرکاء   2342 355
120787 2097 16 20 4E+06 359680 85 دیزلی 12 1401/03/07 1401/10046 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کمری‌ ازنا 100816 فتح اله-غلام مهدوی-لک   2342 356
158533 2097 21 26/3 4E+06 364688 160 برقی 66/2 1401/04/30 1401/10099 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100731 علی-علیمحم-قربانعلی کاتبان   2342 357
150984 2097 20 20 4E+06 357912 60 برقی 25/5 1401/04/08 1401/10081 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100973 مجتبی ومرتضی امانی   2342 358
240019 2778 24 30 4E+06 360946 130 برقی 33 1401/04/07 1401/10079 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100427 حسن حسنی وشرکاء   2342 359
279320 2097 37 46/3 4E+06 361077 140 برقی 77/7 1401/04/25 1401/10095 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100281 سیدرضا صالحی   2342 360
132866 2097 17/6 22 4E+06 362314 160 دیزلی 26/3 1401/04/25 1401/10096 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100174 رضا ذلقی   2342 361
72472 2097 9/6 12 4E+06 354872 100 برقی 6 1401/05/12 1401/10101 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌سلط‌ان‌ ازنا 100224 بک رضا دهنوی چشمه سلطانی(نماینده وراث)   2342 362
0 0 0/5 0/5 4E+06 359823 60     1401/04/29 1401/10098 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 363
120787 2097 16 20 4E+06 360451 64/5 برقی 12 1401/05/18 1401/10103 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100420 حیدر وحبیب الله شیخ انصاری وکشاورز   2342 364
116100 2150 15 19 4E+06 352232 60 برقی 16 1401/06/02 1401/10125 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گرجی‌ ازنا 100896 حمزه دهقان   2342 365
181181 2097 24 37/5 4E+06 359534 130 برقی 22 1401/05/25 1401/10107 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100609 میرزارضا بیات   2342 366
61920 2150 8 10 4E+06 364807 130 برقی 22 1401/06/02 1401/10127 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101115 مرتضی دارایی   2342 367
0 0 0 0/3 0 0 70 دیزلی 0 1401/06/21 1401/10142 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشت و صنعت مومن اباد ازنا 101202 شرکت حمل ونقل پیمان کوچ   2342 368
226476 2097 30 30 4E+06 362748 120 دیزلی 33 1401/08/24 1401/10179 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101116 اسداله مهدوی   2342 369
181181 2097 24 30 4E+06 362733 100 برقی 8 1401/06/21 1401/10141 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی امام‌زاده‌قاسم‌ ازنا 100085 حشمت الله جوکار   2342 370
20160 2800 2 0/5 4E+06 363807 100 دیزلی   1401/08/14 1401/10169 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-صنعت حومه ازنا ازنا 100377 شرکت فرو آلیاژ ایران   2342 371
74304 2150 9/6 12 4E+06 370662 140 برقی 6 1401/06/02 1401/10126 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100948 محمدولی بدخشان   2342 372
181181 2097 24 30 4E+06 362920 60 دیزلی 55/5 1401/06/21 1401/10140 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی جوی‌اسیاب‌ ازنا 100182 محمدحسین ایرانشاهی  و درویشی   2342 373
340468 2074 45/6 57 4E+06 362917 160 برقی 87 1401/06/09 1401/10134 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی فین‌ ازنا 100697 سید مجید احمدی   2342 374
241574 2097 32 40 4E+06 358839 180 برقی 63/7 1401/06/09 1401/10135 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مرزیان ازنا 101172 محمد پولادوند   2342 375
158533 2097 21 26/3 4E+06 364688 160 برقی 66/2 1401/10/18 1401/10237 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی کشاورزی-کشاورزی قره‌دین‌ ازنا 100731 علی-علیمحم-قربانعلی کاتبان   2342 376
0 0 0/3 0/4 4E+06 358876 60     1401/08/16 1401/10171 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-خوراک دام تنبک ازنا 112602 علیرضا اکبری   2342 377
371520 2150 48 60 4E+06 355268 120 برقی 38/1 1401/10/08 1401/10221 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100110 محمد هاشم آرین وشرکاء   2342 378
14602 4056 1 0/5 4E+06 360369 70 دیزلی 0/75 1401/06/21 1401/10139 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه دام و طیور-گاوداری شهرک المهدی ازنا 112032 علی خوانساری   2342 379
4500 2500 0/5 0/1 4E+06 360452 80 دیزلی 0/3 1401/06/22 1401/10144 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی علی‌اباد ازنا 100629 صفدر اسکندری   2342 380
150984 2097 20 25 4E+06 352376 100 برقی 15 1401/08/03 1401/10163 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100109 غفور طاهری   2342 381
154800 2150 20 25/5 4E+06 356919 130 برقی 30/6 1401/10/08 1401/10223 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100113 ولی اله جعفری   2342 382
264222 2097 35 43/8 4E+06 372599 100 برقی 38/3 1401/10/18 1401/10235 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100954 صحبت اله عبدی (به نمایندگی ازشرکا)   2342 383
150984 2097 20 25 4E+06 372559 100 برقی 20 1401/09/14 1401/10200 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100969 حبیب الله احمدی   2342 384
181181 2097 24 30 4E+06 362544 100 برقی 21 1401/08/03 1401/10161 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100982 صفدر اسکندری   2342 385
181181 2097 24 30 4E+06 356582 130 برقی 18 1401/10/08 1401/10224 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100119 ولی اله جعفری   2342 386
181181 2097 24 30 4E+06 372108 110 برقی 40/8 1401/09/10 1401/10193 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گلیجرد ازنا 100944 سید مجتبی همتی   2342 387
0 0 0/5 0/5 4E+06 359788 100 دیزلی 1/5 1401/09/14 1401/10199 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه تنبک ازنا 112204 زهرا ضیابخش   2342 388
90590 2097 12 15 4E+06 363628 130 دیزلی 19/5 1401/09/29 1401/10216 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100660 محمدحسین قاسمی   2342 389
181181 2097 24 30 4E+06 364050 60 برقی 22 1401/10/08 1401/10222 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی گاوبارسفلی‌ ازنا 100851 غلامعلی رضایی   2342 390
150984 2097 20 25 4E+06 361858 87/6 دیزلی 15 1401/10/18 1401/10236 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گنجه ازنا 101006 قربان نادری   2342 391
181181 2097 24 30 4E+06 363838 120 دیزلی 24 1401/10/08 1401/10228 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100642 محمد باقر رحمانی   2342 392
77400 2150 10 12 4E+06 357454 180 برقی 13/7 1401/10/20 1401/10241 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سیردر ازنا 100533 محمد حسین خلیلی و محمد علی خلیلی و شرکاء   2342 393
203828 2097 27 33/8 4E+06 361656 130 برقی 43 1401/10/08 1401/10227 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گمبه‌ ازنا 100979 شفیع رمضانی   2342 394
181181 2097 24 30 4E+06 361825 140 برقی 27 1401/10/08 1401/10225 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دلیان‌ ازنا 100421 رجبعلی حموله   2342 395
185760 2150 24 30 4E+06 363190 160 برقی 26/8 1401/11/03 1401/10248 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی فرزیان‌ ازنا 100661 فریدون ملکی وشرکاء   2342 396
169102 2097 22/4 28 4E+06 359333 130 برقی 30/6 1401/12/10 1401/10271 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشوید ازنا 100277 ولی الله معروفوند وشرکاء   2342 397
0 0 7/5 0 4E+06 336021 60     1401/12/16 1401/10281 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-صنعت کلکله ازنا 112112 اسفندیار سالاروند   2342 398
120787 2097 16 20 4E+06 356014 120 دیزلی 12 1401/12/24 1401/10289 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برجله ازنا 100122 غلامحسین صالحی (بوکالت از احمد موگویی)   2342 399
6E+07 8E+05 7597 9259 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی : 20 تیر 1403
 مونا
 68
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 22
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 26,158
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,124,299
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020