|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی الیگودرز

فایل قابل دانلود شهرستان الیگودرز

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  100008 2315 12 15 4E+06 383626 150 برقی 40/5 1401/12/25 0110335/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200418 102438 علی رحم واله جلیلوند داوودی انوج                      2337 1
  0 0 70 119 4E+06 375279 180     1401/05/27 0110074/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-مجتمع گلخانه ای محمودابادشهاب‌ الیگودرز   111537 شرکت تعاونی کشت و صنعت پردیس آفتاب زاگرس ازنا-الیگودرز             2342 2
  96630 2097 12/8 16 4E+06 382284 115 برقی 29 1401/10/25 0110171/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200617 102429 نادر امان الهی  وشرکاء انوج                      2337 3
  181181 2097 24 30 4E+06 382751 110 دیزلی 30 1401/09/10 0110137/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200412 102437 قلی ونجفقلی جلیلی انوج                      2337 4
7 110039 1990 15/36 19/2 4E+06 362761 180 برقی 22 1401/11/19 0110250/161/302 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200120 101414 شرکت دامپرور چاه شماره3 ازنا-الیگودرز             2342 5
  9000 2500 1 0 4E+06 369002 25     1401/01/28 0110012/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-کشت بافت گیاهی شریف‌ اباد الیگودرز   111784 مجید ولیان ازنا-الیگودرز             2342 6
  100008 2778 10 10 4E+06 381604 10 دیزلی 0 1401/03/28 0110045/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کهریزسرخ‌ الیگودرز 3200204 102534 سهراب بهرامی  فرد ازنا-الیگودرز             2342 7
  91699 1990 12/8 16 4E+06 383750 160 برقی 0 1401/02/24 0110026/161/302 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200336 102353 اله قلی درویش ملکی ازنا-الیگودرز             2342 8
  78797 3979 11 11/3 4E+06 363978 60 دیزلی 46/5 1401/11/25 0110312/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-گاوداری برناباد الیگودرز 3200921 101430 شرکت دامپرور چاه شماره4 ازنا-الیگودرز             2342 9
  128952 1990 18 21/3 4E+06 363972 65 دیزلی 22 1401/11/26 0110317/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201237 101423 شرکت دامپرور شماره221 ازنا-الیگودرز             2342 10
  157023 2097 20/8 16 4E+06 363490 114 دیزلی 29 1401/04/09 0110051/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200365 101380 ولی اله حسینی ازنا-الیگودرز             2342 11
  60393/6 2097 8 10 4E+06 386949 86 برقی 15/8 1401/11/19 0110251/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200186 102701 اردشیر پارسا ازنا-الیگودرز             2342 12
230 200016 2315 24 26 4E+06 368547 100 دیزلی 30 1401/12/15 0110330/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌پر الیگودرز 3201286 101561 چراغعلی ولی محمود رضایی ایونده انوج                      2337 13
  100008 2315 12 12 4E+06 368197 121 دیزلی 19 1401/06/19 0110096/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201328 101908 سلطان محمد شهریسوند انوج                      2337 14
  156263 2315 18/75 18/8 4E+06 376516 108 برقی 22/5 1401/06/14 0110095/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی انوج‌ الیگودرز 3201422 101322 مرادعلی-ملک حسین بهمنی انوج                      2337 15
  69973 1767 11 7 4E+06 373128 8 برقی 4 1401/05/30 0110082/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب‌ باریک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200141 101263 محمد حسن اصفی ازنا-الیگودرز             2342 16
  42276 2097 5/6 7 4E+06 377282 60 برقی 7 1401/10/15 0110161/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌علیا الیگودرز 3200487 101947 قربانعلی عباسی وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 17
567 55984 2777 5/6 7 4E+06 367779 100 دیزلی 0 1401/10/05 0110152/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغاگرگ‌ الیگودرز 3200248 101618 هاشم ابدالی انوج                      2337 18
  109463 2097 15 18/8 4E+06 371708 109 برقی 22/5 1401/07/18 0110110/161/302 تغییر نوع مصرف پروانه بهره برداری تغییر نوع مصرف کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری چرباس‌ الیگودرز 3201329 101549 حسین اسماعیلی انوج                      2337 19
  100008 2315 12 15 4E+06 383852 120 دیزلی 24 1401/12/20 0110331/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200418 102438 علی رحم واله جلیلوند داوودی انوج                      2337 20
  67943 2097 9 11/3 1E+06 100000 78 برقی 15/5 1401/03/17 0110039/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ایونده‌ الیگودرز 3200763 101338 محمدقباد جمشیدی ازنا-الیگودرز             2342 21
  52844/4 2097 7 9 4E+06 378198 17 دیزلی 9 1401/10/21 0110168/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200791 102298 محمد حسین محمودی ازنا-الیگودرز             2342 22
  60394 2097 8 10 4E+06 378159 16 دیزلی 3/23 1401/02/05 0110015/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنگ‌ سفید الیگودرز 3200045 102209 برزو ملکی انوج                      2337 23
  200016 2778 20 0 4E+06 375916 40 برقی 49 1401/08/29 0110129/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200052 101811 محمدتقی توکلی ازنا-الیگودرز             2342 24
  60394 2097 8 8/75 4E+06 383008 15 برقی 3/1 1401/10/03 0110147/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3200109 102500 عبدالله قاسمی ازنا-الیگودرز             2342 25
  120787 2097 16 20 4E+06 363588 102 دیزلی 12 1401/11/25 0110314/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200550 101372 شرکت دامپرور چاه شماره5 ازنا-الیگودرز             2342 26
  60393 4194 8 10 4E+06 376245 100 دیزلی 19/7 1401/10/18 0110165/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی;صنعت-صنعت و خدمات خورهه‌ الیگودرز 3200529 101981 تعاونی شماره 420 پرواربندی الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 27
  102669 2097 13/6 17 4E+06 381486 97 برقی 17 1401/08/14 0110120/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الیگودرز 3200447 102121 علی محمد حسینوند ازنا-الیگودرز             2342 28
  108342 2315 13 16/3 4E+06 375399 110 برقی 33/8 1401/06/19 0110099/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جهانخوش‌ الیگودرز 3201326 101473 سیاوش ولهراسب صالحی انوج                      2337 29
  75492 2097 10 12/5 4E+06 383289 133 برقی 23 1401/08/29 0110128/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200764 102430 مصطفی جلیلی انوج                      2337 30
  90590 2097 12 15 4E+06 384223 140 برقی 21 1401/12/28 0110339/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200354 102354 سام ورضاقلی ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 31
  194400 3600 15 50 4E+06 397912 14 دیزلی 4/9 1401/02/08 0110016/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چمن‌سلط‌ان‌ الیگودرز 3200110 101689 شفیع اقا محبی ازنا-الیگودرز             2342 32
  122599 2097 16/24 20/3 4E+06 382316 102 برقی 37/5 1401/11/02 0110172/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ززم الیگودرز 3201339 102150 اهالی روستای ززم ازنا-الیگودرز             2342 33
  150984 2097 20 25 4E+06 374193 71 برقی 30 1401/10/24 0110169/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200258 101804 محمد علی توکلی و شرکاء ازنا-الیگودرز             2342 34
  115200 2000 16 20 4E+06 377274 50 برقی 44/2 1401/11/19 0110254/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3201434 101930 ذبیح الله جلیلی ازنا-الیگودرز             2342 35
  68774 1990 9/6 12 4E+06 377321 105 برقی 22/7 1401/02/23 0110001/161/302/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200452 101934 یداله-کریم احمدی ازنا-الیگودرز             2342 36
  50004 2315 6 8 4E+06 374875 55 برقی 8/48 1401/03/21 0110041/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی خان اباد جهانخوش الیگودرز 3201819 101897 سهراب جلیلوند انوج                      2337 37
  147209/4 2097 19/5 30 4E+06 379227 75 برقی 36 1401/11/19 0110252/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سفیدقبا الیگودرز 3201267 102169 محمد داودی ازنا-الیگودرز             2342 38
  0 0 0/5 0/15 4E+06 377212 30     1401/11/24 0110309/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-گلخانه کندر الیگودرز   112168 علی اکبر راد گودرزی ازنا-الیگودرز             2342 39
  97200 1800 15 15 4E+06 379145 16 برقی 4/47 1401/03/08 0110032/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره‌حیدر الیگودرز 3200492 102010 اسماعیل بی آبی وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 40
  30196/8 2097 4 5 4E+06 382780 73 برقی 9 1401/03/03 0110030/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ززم‌ الیگودرز 3200010 102160 حاجیعلی حیدری ازنا-الیگودرز             2342 41
  140011 2778 14 14 4E+06 379175 0 برقی 23/1 1401/12/01 0110321/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200428 101753 علی اقا سرلک ازنا-الیگودرز             2342 42
  78512 2097 10/4 13 4E+06 376493 60 برقی 15 1401/11/25 0110313/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خورهه‌ الیگودرز 3200491 101979 مراد جمشیدوند ازنا-الیگودرز             2342 43
260 17280 800 6 12 4E+06 384561 120 دیزلی 5/25 1401/01/15 0110002/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی اسماهورعلیا الیگودرز 3200057 101302 عبدالحسین سمیعی ازنا-الیگودرز             2342 44
140 56004 2778 5/6 7 4E+06 379151 140 برقی 16/7 1401/08/17 0110124/161/302 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200376 101777 یوسف لک ازنا-الیگودرز             2342 45
285 42276 2097 5/6 7 4E+06 379938 30 دیزلی 2/25 1401/05/20 0110069/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200121 101940 علیرضا بیات وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 46
  72472 2097 9/6 12 4E+06 361460 100 دیزلی 23 1401/06/28 0110104/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200383 101377 غلامعباس ایرانشاهی وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 47
  52844/4 2097 7 10 4E+06 368996 100 برقی 19/5 1401/11/19 0110253/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شریف‌ اباد الیگودرز 3200358 102267 صفرعلی وغلامعلی جیریایی ازنا-الیگودرز             2342 48
  90590 2097 12 15 4E+06 376831 90 دیزلی 20/1 1401/02/22 0110023/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- شمس‌ اباد الیگودرز 3200464 102284 شیرعلی جمشیدی انوج                      2337 49
  270000 3000 25 16 4E+06 376832 70 دیزلی 82/5 1401/12/23 0110333/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200093 101822 محمد صادق عبدالهی اصل ازنا-الیگودرز             2342 50
  90590 2097 12 15 4E+06 385620 90 برقی 27 1401/03/07 0110031/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200593 102690 اسماعیل بسحاق ازنا-الیگودرز             2342 51
293 100008 2778 10 10 4E+06 381846 100 برقی 0 1401/01/15 0110003/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کهریزسرخ‌ الیگودرز 3200204 102534 سهراب بهرامی  فرد ازنا-الیگودرز             2342 52
  116676 2315 14 17/5 4E+06 375297 85 دیزلی 26/3 1401/07/09 0110106/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شمس اباد الیگودرز 3201521 102272 رحیم علی حسن زاده انوج                      2337 53
  75492 2097 10 12/5 4E+06 371797 65 برقی 15 1401/09/05 0110135/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خیراباد الیگودرز 3201370 101991 علی اکبر فتاحی انوج                      2337 54
  215028 2715 22 21/5 4E+06 389456 94 برقی 69 1401/07/09 0110107/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200451 101500 موسی فلاح  زاده وبهرام اح ازنا-الیگودرز             2342 55
  208017 2778 20/8 26 4E+06 364296 198 برقی 80/5 1401/01/23 0110009/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200315 101385 علی رضا ایرانشاهی ازنا-الیگودرز             2342 56
270 72472 2097 9/6 12 4E+06 380824 120 دیزلی 12 1401/01/15 0110005/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200665 101749 حاجی محمودی وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 57
  166680 2315 20 25 4E+06 385404 60 برقی 27 1401/05/28 0110077/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سال صغیر الیگودرز 3201459 102168 علی کاظم اصلانی ازنا-الیگودرز             2342 58
  90590 2097 12 15 4E+06 388781 59 دیزلی 15/8 1401/02/05 0110014/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200564 101506 عباس - منصور بهرامی گرجی - سرلک ازنا-الیگودرز             2342 59
  0 0 0/5 0/5 4E+06 365555 60     1401/03/03 0110029/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری کانسرخ‌ الیگودرز   112222 شکر خدا تونی انوج                      2337 60
10 0 0 8/8 11/3 4E+06 370259 130 برقی 19/8 1401/06/20 0110100/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201569 101552 رضا امیری انوج                      2337 61
  188730 2097 25 25 4E+06 389548 90 دیزلی 15 1401/04/13 0110053/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200755 102695 غلامحسین و حیدر جهانگیری  و پارسا ازنا-الیگودرز             2342 62
  33336 2315 4 5 1E+06 374624 19/4 برقی 1/88 1401/11/24 0110311/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی انوج‌ الیگودرز 3200199 101332 محمد رضا بخشی انوج                      2337 63
  45295 2097 6 7/5 4E+06 382471 66 برقی 0 1401/04/22 0110059/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم اباد الیگودرز 3200743 102427 علی پارسا انوج                      2337 64
  91674 2315 11 13/8 4E+06 371008 160 برقی 41/3 1401/11/23 0110308/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201435 101551 امیر حسین محمدحسین شهریسوند انوج                      2337 65
  90590 2097 12 15 4E+06 371259 120 برقی 13/5 1401/01/27 0110011/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جهانخوش‌ الیگودرز 3201278 101481 علی جلیلی انوج                      2337 66
  158346 2315 19 23/8 4E+06 368021 140 برقی 61 1401/12/06 0110323/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201414 101911 ورثه سید اسداله هاشمی انوج                      2337 67
50 66433 2097 8/8 11 4E+06 385676 160 برقی 21 1401/01/23 0110010/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200417 102697 حسین موسوی  مغانک ازنا-الیگودرز             2342 68
  108708 2097 14/4 18 4E+06 385830 60 برقی 19/8 1401/02/28 0110027/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ علیا الیگودرز 3200411 102705 ناصر تاجدیوند ازنا-الیگودرز             2342 69
5 120787 2097 16 20 4E+06 377238 130 برقی 18 1401/01/15 0110007/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مشکک‌ الیگودرز 3200147 102666 شرکت تعاونی شماره 420 الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 70
  100008 2778 10 10 4E+06 373356 0 دیزلی 12 1401/06/19 0110097/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200632 101747 امراله محمودی ازنا-الیگودرز             2342 71
  248472 4060 17 15 4E+06 374876 50/5 برقی 0 1401/05/10 0110067/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده نصیر الیگودرز 3200731 102038 محمدحسین عبدالوند ازنا-الیگودرز             2342 72
  100280/4 1989/69 14 45 4E+06 385881 50 دیزلی 16/5 1401/07/19 0110111/161/302 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200319 102249 مسعود سرلک وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 73
  90590 2097 12 15 4E+06 398392 54 برقی 15/5 1401/02/21 0110022/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200560 102688 ابراهیم وعلی شیرفروغی ازنا-الیگودرز             2342 74
  75492 2097 10 12/5 4E+06 376347 96 برقی 15 1401/10/04 0110148/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌بهاریوسف‌ اباد الیگودرز 3201350 102581 رضا بهمنی انوج                      2337 75
  56004 2778 5/6 7 4E+06 389217 20 دیزلی 6 1401/02/18 0110020/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورسفلی‌ الیگودرز 3200592 101287 پرویز سرلک ازنا-الیگودرز             2342 76
40 83340 2315 10 12/5 4E+06 366957 120 برقی 15 1401/03/25 0110044/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ملک‌ اباد الیگودرز 3201401 102712 محمدصادق عیسوند انوج                      2337 77
  648000 3600 50 28 4E+06 364291 11 برقی 0 1401/03/09 0110033/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201230 101419 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 78
  280022 2778 28 28 4E+06 363163 90 دیزلی 79/5 1401/03/09 0110034/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3201232 101368 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 79
  290023 2778 29 29 4E+06 364409 80 برقی 180 1401/03/09 0110035/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201231 101420 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 80
  181181 2097 24 30 4E+06 378196 35 برقی 81 1401/05/28 0110075/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سفیدقبا الیگودرز 3200113 102170 خسرو راجی ازنا-الیگودرز             2342 81
  166680 2315 20 25 4E+06 371726 130 برقی 48/8 1401/08/15 0110122/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201386 101529 اکبر  آقا زلقی انوج                      2337 82
150 0 0 0/5 0/5 4E+06 371507 80 دیزلی 1/5 1401/03/22 0110043/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-پرورش گل گایکان الیگودرز 3201107 102564 شرکت عمران و توسعه اتحاد الیگودرز انوج                      2337 83
  48315 2097 6/4 6/25 4E+06 378101 120 برقی 18/8 1401/04/18 0110056/161/302 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200823 102297 محمد ابراهیم مولایی مقدم انوج                      2337 84
270 60394 2097 8 10 4E+06 384328 130 دیزلی 9 1401/02/17 0110018/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سیردر الیگودرز 3200348 102261 ابراهیم و احمد ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 85
  100008 2778 10 9 4E+06 364606 60 برقی 12 1401/05/30 0110081/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3100334 100126 سید عبدالله موسوی ازنا-الیگودرز             2342 86
  33336 2315 4 5 4E+06 395379 19 دیزلی 1/8 1401/03/29 0110046/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گایکان الیگودرز 3201387 102552 مجتبی کشاورز ازنا-الیگودرز             2342 87
  78512 2097 10/4 13 4E+06 379638 93 برقی 15/6 1401/03/10 0110036/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200429 101754 صغری وکبری رحمانی ازنا-الیگودرز             2342 88
10 54000 3000 5 1 4E+06 367388 80 دیزلی 3/75 1401/02/21 0110021/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات چقاط‌رم‌ الیگودرز 3200238 101630 کارخانه شیشه  لرستان ازنا-الیگودرز             2342 89
  100008 2315 12 15 4E+06 382858 120 دیزلی 31/5 1401/03/10 0110037/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی گوران‌ الیگودرز 3201150 102605 میرزا رضایی انوج                      2337 90
  18118 2097 2/4 3 4E+06 381995 15 برقی 1 1401/04/22 0110060/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3200261 102495 ابراهیم جمشیدی ازنا-الیگودرز             2342 91
  75600 3000 7 15 4E+06 367152 145 برقی 39 1401/02/11 0110017/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی ده‌سفیدکان سرخ‌ الیگودرز 3200067 102050 مراد رحیمی انوج                      2337 92
  9360 1300 2 0/5 4E+06 375887 100 دیزلی 4/88 1401/01/21 0110008/161/302 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری صنعت-صنعت خاکبتیه‌ الیگودرز 3201545 101894 شرکت آب معدنی زاگرس انوج                      2337 93
25 102669 2097 13/6 17 4E+06 380587 120 برقی 23/7 1401/08/14 0110121/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200390 102289 علی محمد سرلک انوج                      2337 94
15 60394 2097 8 8 4E+06 379877 140 برقی 12/9 1401/01/15 0110004/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200510 102286 غلامرضا محمودی انوج                      2337 95
  100008 2315 12 15 4E+06 363327 68 برقی 55/8 1401/01/14 0110001/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کندرچه‌ الیگودرز 3201648 100822 محمد اسمعیلی بسحاق انوج                      2337 96
10 57283 1989 8 10 4E+06 385620 80 برقی 9/6 1401/01/15 0110006/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی صالح‌صغیر الیگودرز 3201323 102380 کاظم اصلانی ازنا-الیگودرز             2342 97
  54354 2097 7/2 9 4E+06 372425 16 برقی 3 1401/05/28 0110080/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200086 101816 عبدالله قادراحمدی ازنا-الیگودرز             2342 98
  48315 2097 6/4 8 4E+06 389945 12 دیزلی 20/6 1401/07/20 0110114/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی اب باریک الیگودرز 3200100 101261 عطاتاجدین لریک ازنا-الیگودرز             2342 99
  60004/8 2778 6 8 4E+06 369005       1401/01/17 25/10/01166 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌بهاراتابکی‌ الیگودرز   204726 عبده اتابکی انوج                      2337 100
  99954 1851 15 10 4E+06 372878 170 برقی 37/5 1401/02/05 0110013/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200183 102174 فرهاد توکلی ازنا-الیگودرز             2342 101
  0 0 1 0/5 4E+06 378602 80     1401/05/30 0110083/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-صنعت و خدمات شاهپوراباد الیگودرز   112467 اکبر ذلقی ازنا-الیگودرز             2342 102
  200016 2778 20 25 4E+06 366599 65 دیزلی 33 1401/03/29 0110047/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاط‌رم‌ الیگودرز 3200515 101665 چاه شماره (2)علی خلیلی به نمایندگی از سایر اهالی چغاطرم ازنا-الیگودرز             2342 103
  68774 1990 9/6 12 4E+06 377321 105 برقی 22/7 1401/02/18 0110019/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200452 101934 یداله-کریم احمدی ازنا-الیگودرز             2342 104
  50004 2315 6 9 4E+06 369184 100 دیزلی 16/5 1401/06/06 0110090/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ده‌نو الیگودرز 3200502 102096 احمد چراغی انوج                      2337 105
  25002 2315 3 11/3 4E+06 368552 115 برقی 24 1401/05/09 0110065/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الگیر الیگودرز 3201423 102124 حجت الله شهبازی انوج                      2337 106
  60394 2097 8 10 4E+06 378159 16 برقی 10/7 1401/03/03 0110028/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی سنگ‌ سفید الیگودرز 3200045 102209 برزو ملکی انوج                      2337 107
  200016 2778 20 20 1E+06 111111 60 دیزلی 22/5 1401/03/18 0110040/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاط‌رم‌ الیگودرز   112475 سیدعبداله موسوی چاه عمومی چغاطرم ازنا-الیگودرز             2342 108
  0 0 1/5 2 4E+06 387512 80     1401/02/24 0110025/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-صنعت جوز الیگودرز   112476 شرکت عمران و توسعه اتحاد الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 109
  0 0 3 5 4E+06 373537 30     1401/04/13 0110052/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب شرب روستایی-مصرف خانگی خاکبتیه‌ الیگودرز   112480 آبفا (امور عشایر- قلیان -الیگودرز) انوج                      2337 110
  56004 2778 5/6 7 4E+06 385444 36 دیزلی 16/3 1401/02/24 0110024/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی اسماهورسفلی‌ الیگودرز 3200592 101287 پرویز سرلک ازنا-الیگودرز             2342 111
  0 0 1 1 4E+06 374667 80     1401/10/17 0110164/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری خان‌اباد الیگودرز   112483 عبدالحسین جمشیدی انوج                      2337 112
  68774 1990 9/6 12 4E+06 377321 105 برقی 22/7 1401/02/25 0110001/161/302/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200452 101934 یداله-کریم احمدی ازنا-الیگودرز             2342 113
  48315 2097 6/4 8 4E+06 380176 101 برقی 22 1401/03/21 0110042/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200352 101766 علی-حسین آقا لک-مرادی ازنا-الیگودرز             2342 114
  0 0 0/5 0/2 4E+06 382556 60     1401/03/12 0110038/161/302 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر دام و طیور-مرغداری شهریار الیگودرز   112389 عبدالرضا ملک محمودی انوج                      2337 115
10 90590 2097 12 13 4E+06 379638 150 برقی 15/6 1401/03/29 0110048/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200429 101754 صغری وکبری رحمانی ازنا-الیگودرز             2342 116
20 290023 2778 29 29 4E+06 364497 160 برقی 180 1401/04/01 0110049/161/302 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201231 101420 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 117
  60394 2097 8 10 4E+06 378637 50 دیزلی 26/3 1401/12/24 0110334/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200444 102288 ناصر بهروزی نژاد انوج                      2337 118
450 60394 2097 8 10 4E+06 390656 60 برقی 13 1401/08/30 0110130/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز   111957 محمدحسن احمدی ازنا-الیگودرز             2342 119
  48315 2097 6/4 8 4E+06 377291 41 دیزلی 5/7 1401/09/05 0110134/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الیگودرز 3200552 102119 غلامرضا غلامی  کهورز ازنا-الیگودرز             2342 120
  98140 2097 13 16 4E+06 383488 116 برقی 16/5 1401/09/29 0110145/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الگیر الیگودرز 3200765 102125 مرادحسین غلامی کهورز انوج                      2337 121
  68774 1990 9/6 12 4E+06 377321 105 برقی 22/7 1401/04/16 0110055/161/302 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200452 101934 یداله-کریم احمدی ازنا-الیگودرز             2342 122
  250020 2315 30 26 4E+06 368638 56 برقی 30 1401/06/07 0110092/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌پر الیگودرز 3201286 101561 چراغعلی ولی محمود رضایی ایونده انوج                      2337 123
  0 0 12 15 4E+06 370346 100 برقی 6/75 1401/04/29 0110061/161/302 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی شریف‌ اباد الیگودرز 3201029 102270 میرزا محمد جیرایی وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 124
  85968 1990 12 15 4E+06 395403 18 برقی 5/25 1401/06/07 0110091/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چمن‌سلط‌ان‌ الیگودرز 3200122 101688 اصغر رضائی ازنا-الیگودرز             2342 125
  0 0 1 5 4E+06 384478 120     1401/04/07 0110050/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب شرب سایر-شرب سایر قاسم اباد الیگودرز   112508 آبفا(امور عشایر علی آباد) انوج                      2337 126
  48315 2097 6/4 8 4E+06 390582 52 دیزلی 7/5 1401/05/28 0110079/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200353 102699 رحمان و محمود جدیدی ازنا-الیگودرز             2342 127
  0 0 0/5 1 4E+06 376373 60     1401/09/21 0110143/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری محمودابادشهاب‌ الیگودرز   112509 سید حسین موسوی ازنا-الیگودرز             2342 128
  162000 3000 15 12 4E+06 373685 13 دیزلی 20 1401/04/15 0110054/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200103 101818 قاسم نیکره ازنا-الیگودرز             2342 129
  151200 3000 14 20 4E+06 376245 47 دیزلی 19 1401/10/13 0110160/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- حومه الیگودرز الیگودرز 3200201 101783 محمد اکبری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 130
  24157 2097 3/2 4 4E+06 368770 94 دیزلی 26 1401/05/03 0110064/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گوره چی‌ الیگودرز 3200608 102611 محمدحسن شهریسوند ازنا-الیگودرز             2342 131
  42275/52 2097 5/6 7 4E+06 385444 36 برقی 21/7 1401/11/16 0110199/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورسفلی‌ الیگودرز 3200592 101287 پرویز سرلک ازنا-الیگودرز             2342 132
  171936 1990 24 30 4E+06 366105 102 دیزلی 54 1401/04/22 0110057/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200640 102253 نبی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 133
  181181 2097 24 30 4E+06 369246 132 دیزلی 45 1401/04/22 0110058/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200672 102254 محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 134
  66672 2315 8 10 4E+06 380571 48 برقی 9 1401/06/02 0110087/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200622 101746 هبیت اله نوروزی انوج                      2337 135
  0 0 0 1 4E+06 375730 24   0 1401/07/02 0110105/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه محمودابادشهاب‌ الیگودرز   111695 علی محمد بیات ازنا-الیگودرز             2342 136
  113238 2097 15 18/8 4E+06 371708 109 برقی 22/5 1401/04/30 0110063/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201329 101549 حسین اسماعیلی انوج                      2337 137
  71640 1990 10 12/5 4E+06 385541 73 برقی 22/1 1401/04/30 0110062/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200729 102694 حسین جدیدی ازنا-الیگودرز             2342 138
  156263 2315 18/75 18/8 4E+06 367603 146 برقی 30 1401/05/09 0110066/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201412 101910 محمد شهریسوند انوج                      2337 139
  50004 2315 6 8 4E+06 374875 55 دیزلی 8/48 1401/06/02 0110088/161/302 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خان اباد جهانخوش الیگودرز 3201819 101897 سهراب جلیلوند انوج                      2337 140
  181181 2097 24 30 4E+06 368266 60 برقی 33 1401/10/11 0110158/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200459 102240 عباس شهروسوندوشرکا ازنا-الیگودرز             2342 141
  144945 2097 19/2 24 4E+06 364557 33 برقی 12 1401/10/11 0110157/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200362 102242 غلام حسین بادوشوندوشرکا ازنا-الیگودرز             2342 142
  100008 2315 12 15 4E+06 367892 142 برقی 30 1401/05/28 0110076/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201406 101913 بهمن بسحاق انوج                      2337 143
  108708 2097 14/4 18 4E+06 380164 114 برقی 20 1401/05/28 0110078/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200599 102410 قاسم رشیدی ازنا-الیگودرز             2342 144
  18118 2097 2/4 3 4E+06 375057 16 برقی 1/5 1401/05/20 0110072/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200092 101821 میرزاحسین جمشیدی ازنا-الیگودرز             2342 145
  24157 2097 3/2 4 4E+06 376299 12 برقی 1/5 1401/05/20 0110071/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200106 101827 عباسعلی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 146
  60394 2097 8 10 4E+06 380734 103 برقی 38/3 1401/06/02 0110089/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200576 111417 مجتبی جعفری ازنا-الیگودرز             2342 147
  160013 2778 16 20 4E+06 386404 66 برقی 58/4 1401/08/22 0110126/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200621 102684 شکر خدا عیسوند چراغی ازنا-الیگودرز             2342 148
  37746 2097 5 6 4E+06 375755 53 برقی 3/1 1401/08/26 0110127/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200561 102183 اله مراد پالیزوان ازنا-الیگودرز             2342 149
  181181 2097 24 30 4E+06 369246 132 برقی 79 1401/05/30 0110084/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200672 102254 محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 150
  171936 1990 24 30 4E+06 366105 102 برقی 99 1401/05/30 0110085/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200640 102253 نبی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 151
  100620 2150 13 17 4E+06 380582 130 برقی 19/5 1401/10/04 0110149/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مشکک‌ الیگودرز 3200735 102660 علیمراد جمشیدی انوج                      2337 152
  157023 2097 20/8 26 4E+06 363490 114 برقی 29 1401/07/16 0110109/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200365 101380 مراد میرزایی ازنا-الیگودرز             2342 153
  12843 2941 2 2/5 1E+06 382101 31/5 برقی 1/5 1401/05/10 0110068/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه کزنار الیگودرز 3200293 102503 نصیر احمدی ازنا-الیگودرز             2342 154
  90007 2778 9 11 4E+06 375093 23 برقی 6 1401/07/12 0110108/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شمس‌ اباد الیگودرز 3200630 102279 سیدشمس الدین بربرودی انوج                      2337 155
  125010 2315 15 19 4E+06 375321 40 برقی 14/3 1401/10/15 0110162/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شمس‌ اباد الیگودرز 3200676 102277 سیدشمس الدین بربرودی انوج                      2337 156
  169102 2097 22/4 28 4E+06 387552 80 برقی 33 1401/05/20 0110070/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200290 101513 مصطفی سمیعی ازنا-الیگودرز             2342 157
  91674 2315 11 11 4E+06 369583 150 دیزلی 32 1401/05/21 0110073/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه پر الیگودرز 3201410 101556 علی جلیلی انوج                      2337 158
  150012 2778 15 15 4E+06 376003 0 برقی 30 1401/09/09 0110136/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برم‌ الیگودرز 3200423 101366 حبیب اله جمشیدی  وشرکا انوج                      2337 159
  7300/8 4056 0/5 0/5 4E+06 366676 104 دیزلی 3 1401/08/30 0110131/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنعت برناباد الیگودرز 3201206 101421 محمد رضا پولادوند ازنا-الیگودرز             2342 160
  0 0 25 25 4E+06 389467 120     1401/11/30 0110318/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب شرب روستایی-مصرف خانگی مغانک‌ علیا الیگودرز   112593 آب و فاضلاب الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 161
15 125010 2315 15 18/8 4E+06 367542 160 برقی 30 1401/06/02 0110086/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201412 101910 محمد شهریسوند انوج                      2337 162
  70006 2778 7 7 4E+06 377185 0 برقی 16/7 1401/08/14 0110119/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200376 101777 یوسف لک ازنا-الیگودرز             2342 163
  171936 1990 24 30 4E+06 362992 90 دیزلی 30 1401/06/11 0110094/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200342 101393 امیدعلی الیاسی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 164
  285022/8 2778 28/5 0/04 4E+06 357968       1401/05/01 1 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری پرورش آبزیان-ماهی سردآبی چشمه‌پر الیگودرز   204884 خداکرم خورشیدی(مورزرین)     165
  37746 2097 5 25 4E+06 363050 60 دیزلی 25 1401/06/21 0110101/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201290 101426 حبیب اله ایرانشاهی ازنا-الیگودرز             2342 166
  32002/56 2778 3/2 4 4E+06 361884       1401/05/01 01/52019 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاگرگ‌ الیگودرز   204897 رامین عیسوند حیدری انوج                      2337 167
  120787 2097 16 20 4E+06 369956 55 برقی 13 1401/08/01 0110117/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200058 101808 شرکت تولیدی  باغداری  سعید ازنا-الیگودرز             2342 168
  2000160 2778 200 0/35 2E+06 111111       1401/06/08 01/54874 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری پرورش آبزیان-ماهی سردآبی خاکبتیه‌ الیگودرز   204907 محمد روشنایی انوج                      2337 169
  300024 2778 30 30 4E+06 368364 80 دیزلی 30 1401/12/14 0110325/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200099 101413 شرکت سهامی خاص شماره 59 دامپروری ازنا-الیگودرز             2342 170
150 171936 1990 24 30 4E+06 363135 130 برقی 30 1401/09/16 0110140/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200342 101393 امیدعلی الیاسی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 171
  132866 2097 17/6 15 4E+06 380278 153 دیزلی 62/3 1401/10/11 0110159/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200384 101775 محمودواحمدوغلامحسین سرلک ازنا-الیگودرز             2342 172
  60394 2097 8 10 4E+06 363126 20 دیزلی 6/75 1401/06/19 0110098/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شریف‌ اباد الیگودرز 3200358 102267 صفرعلی وغلامعلی جیریایی ازنا-الیگودرز             2342 173
  120787 2097 16 20 4E+06 363274 100 دیزلی 28 1401/07/23 0110115/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201234 101422 عباس عبدالوند ازنا-الیگودرز             2342 174
  0 0 1 0/5 4E+06 371343 15     1401/12/14 0110326/161/302 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه ده‌نصیر الیگودرز   112651 هما عیسوند دهداری ازنا-الیگودرز             2342 175
  100008 2778 10 9 4E+06 364606 60 دیزلی 12 1401/06/27 0110103/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3100334 100126 سید عبدالله موسوی ازنا-الیگودرز             2342 176
  150012 2778 15 15 4E+06 389168 77 دیزلی 26/3 1401/06/27 0110102/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200559 101504 منصور و منوچهر سرلک ازنا-الیگودرز             2342 177
  125010 2315 15 18/8 4E+06 370244 105 برقی 31/9 1401/09/14 0110139/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201419 101535 خدایار آرین انوج                      2337 178
  32002/56 2778 3/2 4 4E+06 361815       1401/06/08 01/54846 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاگرگ‌ الیگودرز   204940 محمد عیسوند زیبایی انوج                      2337 179
  100044 2779 10 10 4E+06 380819 66 برقی 10 1401/07/19 0110113/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مشکک‌ الیگودرز 3200719 102661 حسین حاجی حاجی انوج                      2337 180
  79985 3703 6 6 4E+06 373192 0 برقی 2/3 1401/10/18 0110166/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نصیر الیگودرز 3200508 102087 اتحادیه تعاونی  روستائی ازنا-الیگودرز             2342 181
  120787 2097 16 20 4E+06 372694 110 برقی 30 1401/09/02 0110133/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201083 101526 اردشیر بنیادی وشریک انوج                      2337 182
  4000/32 2778 0/4 0/5 4E+06 374298   دیزلی 3 1401/03/07 01/48010 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نصیر الیگودرز   204964 ملک حسین بسحاق ازنا-الیگودرز             2342 183
  45827 1989 6/4 8 4E+06 374421 25 برقی 3/36 1401/07/19 0110112/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اردودر الیگودرز 3200435 101272 حسینعلی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 184
  48315 2097 6/4 8 4E+06 376245 86 دیزلی 13 1401/08/17 0110125/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خورهه‌ الیگودرز 3200350 101977 باقر تودویی ازنا-الیگودرز             2342 185
  109463 2097 15 18/8 4E+06 371708 109 برقی 59/5 1401/07/30 0110116/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری چرباس‌ الیگودرز 3201329 101549 حسین اسماعیلی انوج                      2337 186
  33336 2315 4 5 4E+06 395379 19 دیزلی 1/8 1401/08/03 0110118/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گایکان الیگودرز 3201387 102552 مجتبی کشاورز ازنا-الیگودرز             2342 187
  50004 2315 6 9 4E+06 369184 100 دیزلی 16/5 1401/12/15 0110329/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی ده‌نو الیگودرز 3200502 102096 زهرا چراغی انوج                      2337 188
  181181 2097 24 30 4E+06 381769 61 دیزلی 33 1401/09/02 0110132/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ززم‌ الیگودرز 3200484 102166 لیلی اسدی ازنا-الیگودرز             2342 189
  90590 2097 12 15 4E+06 388781 59 دیزلی 15/8 1401/08/15 0110123/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200564 101506 عباس - منصور بهرامی گرجی - سرلک ازنا-الیگودرز             2342 190
  123052 2097 16/3 20/3 4E+06 382693 66 دیزلی 25 1401/10/10 0110154/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ززم الیگودرز 3201339 102150 اهالی روستای ززم ازنا-الیگودرز             2342 191
  157312/8 6371 18/5 18/8 4E+06 371708 109 دیزلی 22 1401/11/16 0110220/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری چرباس‌ الیگودرز 3201329 101549 حسین اسماعیلی انوج                      2337 192
  50004 2315 6 8 4E+06 374875 55 دیزلی 8/48 1401/10/04 0110150/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی خان اباد جهانخوش الیگودرز 3201819 101897 علیداد جلیلیان انوج                      2337 193
25 171936 1990 24 30 4E+06 366121 120 برقی 54 1401/09/30 0110146/161/302 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200640 102253 نبی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 194
90 181181 2097 24 30 4E+06 365742 150 برقی 24 1401/09/16 0110141/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200672 102254 محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 195
  90590 2097 12 15 4E+06 373020 84 دیزلی 22/5 1401/09/10 0110138/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200085 102172 فریدون چراغی ازنا-الیگودرز             2342 196
35 64005 2778 6/4 9 4E+06 363446 160 دیزلی 12 1401/12/14 0110328/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3100334 100126 سید عبدالله موسوی ازنا-الیگودرز             2342 197
  108000 2000 15 10 4E+06 377191 18 دیزلی 6/75 1401/09/21 0110142/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز   112119 محمد عبدی ازنا-الیگودرز             2342 198
  45295 2097 6 7/5 4E+06 371396 38 دیزلی 6 1401/10/10 0110155/161/302 تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نصیر الیگودرز   112687 روزعلی نجف زاده ازنا-الیگودرز             2342 199
  107460 1990 15 15 4E+06 367932 74 برقی 20/3 1401/10/15 0110163/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌پر الیگودرز 32001327 101565 کلیه ورثه براتعلی شمس جلیلوند انوج                      2337 200
  7301 4056 0/5 0/5 4E+06 366676 104 دیزلی 3 1401/10/04 0110151/161/302 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری صنعت-صنعت برناباد الیگودرز 3201206 101421 محمد رضا پولادوند ازنا-الیگودرز             2342 201
  85968 1990 12 15 4E+06 376149 156 برقی 0 1401/11/21 0110307/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برم‌ الیگودرز 3200722 101356 شرف علی حاجی حاجی انوج                      2337 202
  72472 2097 9/6 12 4E+06 383013 88 برقی 20 1401/09/23 0110144/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گوران‌ الیگودرز 3201166 102606 محمد آل احمدی ازنا-الیگودرز             2342 203
  113184 2096 15 18/8 4E+06 381449 60 دیزلی 21/8 1401/10/11 0110156/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الیگودرز 3201445 102122 نورمحمد چراغی ازنا-الیگودرز             2342 204
  50148 1990 7 8/75 4E+06 374641 64 برقی 10/5 1401/10/10 0110153/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خان اباد جهانخوش الیگودرز 3200805 101902 حسین جمشیدی انوج                      2337 205
  187220 2097 24/8 31 4E+06 363367 40 برقی 16 1401/10/18 0110167/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200361 102241 نصرت اله خاکساری  وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 206
  67755 2315 8/13 8/13 4E+06 376727 130 برقی 13 1401/10/24 0110170/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مشکک الیگودرز 3201456 102635 محمود جمشیدوند انوج                      2337 207
  90590 2097 12 15 4E+06 381685 120 برقی 12 1401/11/24 0110310/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3201245 102418 علی افروز انوج                      2337 208
  226476 2097 30 37/5 4E+06 363138 120 دیزلی 64/5 1401/11/25 0110316/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201238 101424 شرکت دامپرور ازنا-الیگودرز             2342 209
  110039 1990 15/36 19/2 4E+06 363767 65 دیزلی 22 1401/11/25 0110315/161/302 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200120 101414 شرکت دامپرور چاه شماره3 ازنا-الیگودرز             2342 210
200 48315 2097 6/4 8 4E+06 376097 120 برقی 13 1401/12/14 0110327/161/302 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی خورهه‌ الیگودرز 3200350 101977 باقر تودویی ازنا-الیگودرز             2342 211
  150984 2097 20 25 4E+06 374193 71 برقی 30 1401/12/01 0110319/161/302 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200258 101804 مسعود گلپایگانی ازنا-الیگودرز             2342 212
  181181 2097 24 30 4E+06 382751 110 برقی 66/9 1401/12/08 0110324/161/302 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3200412 102437 قلی ونجفقلی جلیلی انوج                      2337 213
  60393/6 2097 8 10 4E+06 374653 21 دیزلی 4/12 1401/11/19 0110255/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اردودر الیگودرز 3200962 101266 محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 214
  90590/4 2097 12 15 4E+06 374020 20 دیزلی 22/4 1401/11/17 0110245/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اردودر الیگودرز 3200385 101271 عباس وعلی صالحی ازنا-الیگودرز             2342 215
  181180/8 2097 24 30 4E+06 364455 55 برقی 26/3 1401/11/17 0110244/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200446 101370 انشاءاله پولادوند ازنا-الیگودرز             2342 216
  102669/1 2097 13/6 17 4E+06 363285 71 دیزلی 13/7 1401/11/17 0110243/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200466 101371 هومن فولادوند ازنا-الیگودرز             2342 217
  120787/2 2097 16 20 4E+06 363588 102 برقی 12 1401/11/17 0110249/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200550 101372 شرکت دامپرور چاه شماره5 ازنا-الیگودرز             2342 218
  84551/04 2097 11/2 14 4E+06 364845 120 برقی 11/3 1401/11/17 0110248/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200530 101373 علیرضا جودکی ازنا-الیگودرز             2342 219
  150984 2097 20 25 4E+06 376623 100 برقی 18/8 1401/11/17 0110247/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200493 101374 عبدالرضا بسحاق وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 220
  90590/4 2097 12 15 4E+06 365142 125 برقی 12 1401/11/17 0110246/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200388 101376 محمدحسن جودکی ازنا-الیگودرز             2342 221
  126826/6 2097 16/8 21 4E+06 364234 60 برقی 12/6 1401/11/17 0110242/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200381 101378 سلطانعلی عبدالرحیمی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 222
  45295/2 2097 6 7/5 4E+06 373492 16 برقی 2/25 1401/11/19 0110257/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جلال اباد الیگودرز 3200614 101463 خداداد منصوری ازنا-الیگودرز             2342 223
  30196/8 2097 4 5 1E+06 111111 50 دیزلی 3/97 1401/11/17 0110241/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جله‌ الیگودرز 3200637 101467 مرتضی سلیمانی ازنا-الیگودرز             2342 224
  72472/32 2097 9/6 12 4E+06 380637 66 برقی 15/2 1401/11/16 0110221/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200557 101740 حسین مرادی ازنا-الیگودرز             2342 225
  144944/6 2097 19/2 24/5 4E+06 376142 40 دیزلی 17/2 1401/11/16 0110222/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200611 101743 حسن رجبی ازنا-الیگودرز             2342 226
  45295/2 2097 6 7/5 4E+06 376233 53 برقی 6/9 1401/11/16 0110215/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره‌حیدر الیگودرز 3200039 102006 شهین زکی گودرزی ازنا-الیگودرز             2342 227
  181180/8 2097 24 30 4E+06 375377 60 برقی 48/9 1401/11/16 0110223/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200112 101824 توکل سلیمانزاده ازنا-الیگودرز             2342 228
  30196/8 2097 4 5 4E+06 373945 18 دیزلی 1/72 1401/11/19 0110258/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200114 101825 عباس جواد زرین ازنا-الیگودرز             2342 229
  133344 2315 16 20 4E+06 382661 100 دیزلی 30 1401/11/19 0110256/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3201479 102371 حیدر جلیلوند ازنا-الیگودرز             2342 230
  75492 2097 10 12/5 4E+06 391754 25 برقی 6 1401/11/19 0110259/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گایکان الیگودرز 3200855 102562 ذبیح اله آسترکی ازنا-الیگودرز             2342 231
  60393/6 2097 8 10 4E+06 392327 8 دیزلی 1/42 1401/11/16 0110224/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی عسگران‌ الیگودرز 3200096 102394 احمد رضوانی ازنا-الیگودرز             2342 232
  48314/88 2097 6/4 8 4E+06 383650 16 دیزلی 2/4 1401/11/19 0110260/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3200009 102485 حجت اله سرلک ازنا-الیگودرز             2342 233
  7549/2 2097 1 1/25 4E+06 363034 23/8 دیزلی 0/75 1401/11/16 0110225/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کندرچه‌ الیگودرز 3201236 102526 علی اکبر ایرانشاهی ازنا-الیگودرز             2342 234
  60393/6 2097 8 10 4E+06 381362 18 دیزلی 3/38 1401/11/16 0110226/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3201168 102472 علی سر لک ازنا-الیگودرز             2342 235
  106675/2 2315 12/8 16 4E+06 383751 154 دیزلی 30/4 1401/11/16 0110227/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200990 102378 حسین جلیلوند ازنا-الیگودرز             2342 236
  90590/4 2097 12 15 4E+06 390003 85 برقی 13/5 1401/11/19 0110261/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گایکان الیگودرز 3200654 102565 نصرت اله وعظیم عظیمی ازنا-الیگودرز             2342 237
  100008 2315 12 15 4E+06 390197 58 برقی 15 1401/11/16 0110182/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گایکان الیگودرز 3200399 102568 براتعلی چراغیان ازنا-الیگودرز             2342 238
  42275/52 2097 5/6 7 4E+06 383363 58 برقی 4/5 1401/11/16 0110180/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گوران‌ الیگودرز 3200633 102607 حبیب الله ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 239
  150984 2097 20 25 4E+06 389548 90 برقی 15 1401/11/16 0110181/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200755 102695 غلامحسین و حیدر جهانگیری  و پارسا ازنا-الیگودرز             2342 240
  108708/5 2097 14/4 18 4E+06 390327 85 دیزلی 17/6 1401/11/16 0110189/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ علیا الیگودرز 3200443 102704 کریم-محمد رفیع-میثم جدیدی ازنا-الیگودرز             2342 241
  114747/8 2097 15/2 19 4E+06 388483 65 برقی 22/8 1401/11/16 0110188/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ علیا الیگودرز 3200551 102706 عزت اله کرمی ازنا-الیگودرز             2342 242
  181180/8 2097 24 30 4E+06 375429 120 برقی 30 1401/11/19 0110262/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نهر ورزندان الیگودرز 3200497 102731 علی و ابوالقاسم نعمت الهی ازنا-الیگودرز             2342 243
  48314/88 2097 6/4 8 4E+06 373389 50 برقی 6/45 1401/11/19 0110263/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نهرمجیان الیگودرز 3200060 102732 رحمن عبدالوهابی ازنا-الیگودرز             2342 244
  150984 2097 20 25 4E+06 384605 90 دیزلی 20 1401/11/21 0110280/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورسفلی‌ الیگودرز 3201342 101280 مجتبی حجت الله علی سمیعی ازنا-الیگودرز             2342 245
  60393/6 2097 8 10 4E+06 388451 16 دیزلی 3 1401/11/19 0110266/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورسفلی‌ الیگودرز 3200651 101288 نادر سرلک ازنا-الیگودرز             2342 246
  120787/2 2097 16 20 4E+06 389085 72 برقی 24 1401/11/21 0110281/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورعلیا الیگودرز 3200682 101289 ناصر- اقدس-اکبر ملک محمودی- شیخ انصا ازنا-الیگودرز             2342 247
  150984 2097 20 25 4E+06 364190 72 برقی 22/5 1401/11/21 0110279/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200308 101382 احمد ورمزیاروشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 248
  90590/4 2097 12 15 4E+06 364845 70 دیزلی 37/2 1401/11/19 0110264/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200330 101388 ناصر وابوالحسن عبدالوند ازنا-الیگودرز             2342 249
  90590/4 2097 12 15 4E+06 366254 60 دیزلی 15 1401/11/19 0110265/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200331 101389 فتح الله بیات  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 250
  181180/8 2097 24 30 4E+06 366961 50 برقی 18 1401/11/20 0110268/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200333 101391 منصور قلی خوانساری  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 251
  169102/1 2097 22/4 28 4E+06 363328 45 دیزلی 22/5 1401/11/21 0110278/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200341 101392 محمدحسن - حیدر جودکی ازنا-الیگودرز             2342 252
  42275/52 2097 5/6 7 4E+06 379320 50 برقی 5/62 1401/11/19 0110267/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200425 101752 عباس-سید عباس محمودی -هاشمی ازنا-الیگودرز             2342 253
  60393/6 2097 8 10 4E+06 375760 86 برقی 11 1401/11/20 0110269/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200526 101758 عزت اله رضایی ازنا-الیگودرز             2342 254
  18118/08 2097 2/4 3 4E+06 374773 7 برقی 0/38 1401/11/20 0110270/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200038 101844 یدالله ملاطاهری ازنا-الیگودرز             2342 255
  188730 2097 25 31/3 4E+06 371173 10 دیزلی 5/62 1401/11/20 0110271/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200004 101840 شمس اله وسیف اله علی اکبری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 256
  60393/6 2097 8 10 4E+06 395261 15 برقی 3/4 1401/11/21 0110277/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200011 101847 مهدی بیات ازنا-الیگودرز             2342 257
  120787/2 2097 16 20 4E+06 377126 18 دیزلی 7/5 1401/11/21 0110276/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه‌بردی‌ الیگودرز 3200494 102455 افراسیاب سرلک ازنا-الیگودرز             2342 258
  120787/2 2097 16 20 4E+06 391793 70 برقی 20/3 1401/11/21 0110275/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه‌عبدالرضا الیگودرز 3200663 102460 محمدطاهر رجبی ازنا-الیگودرز             2342 259
  42275/52 2097 5/6 7 4E+06 379539 8 دیزلی 1/05 1401/11/20 0110272/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200481 101933 ابوالقاسم-اسداله قاسمی- نقیبی ازنا-الیگودرز             2342 260
  120787/2 2097 16 20 4E+06 377225 140 برقی 44 1401/11/21 0110274/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200180 101935 جان مراد شهریسوند ازنا-الیگودرز             2342 261
  90590/4 2097 12 15 4E+06 377471 85 برقی 9 1401/11/21 0110273/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو الیگودرز 3200421 102120 صادق صوفی ازنا-الیگودرز             2342 262
  150984 2097 20 25 4E+06 382015 70 برقی 20/3 1401/11/16 0110183/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ززم‌ الیگودرز 3200461 102165 سلطانعلی شاهمنصوری ازنا-الیگودرز             2342 263
  98139/6 2097 13 16/3 4E+06 365505 132 برقی 32/6 1401/11/21 0110299/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200659 101395 مرکزاموزش کشاورزی ازنا-الیگودرز             2342 264
  150984 2097 20 25 4E+06 363477 100 برقی 21 1401/11/16 0110185/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200655 101396 ولی اله ورمزیاری  وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 265
  90590/4 2097 12 15 4E+06 364268 160 برقی 45 1401/11/16 0110184/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200669 101397 امیراقا ایرانشاهی ازنا-الیگودرز             2342 266
  90590/4 2097 12 15 4E+06 363861 100 دیزلی 20/3 1401/11/16 0110186/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200624 101398 علی رضا جودکی ازنا-الیگودرز             2342 267
  138905/3 2097 18/4 23 4E+06 360989 100 دیزلی 17/3 1401/11/16 0110187/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200623 101399 علی رضا جودکی ازنا-الیگودرز             2342 268
  163062/7 2097 21/6 27 4E+06 365921 72 دیزلی 54 1401/11/21 0110297/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200635 101401 علی ایرانشاهی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 269
  78511/68 2097 10/4 13 4E+06 388044 82 دیزلی 15/8 1401/11/21 0110300/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسماهورعلیا الیگودرز 3200196 101299 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 270
  120787/2 2097 16 20 4E+06 366566 48 دیزلی 12 1401/11/16 0110173/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200577 101404 علیرضا ایرانشاهی ازنا-الیگودرز             2342 271
  181180/8 2097 24 30 4E+06 363416 60 برقی 30 1401/11/16 0110191/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200565 101405 ابوالقاسم ورمزیار ازنا-الیگودرز             2342 272
  54354/24 2097 7/2 10 4E+06 380475 110 برقی 9 1401/11/16 0110190/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200339 101763 محمد ذلقی ازنا-الیگودرز             2342 273
  15098/4 2097 2 2/5 4E+06 375254 118 برقی 5/03 1401/11/16 0110200/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200356 101767 اسفندیار علی احمدی ازنا-الیگودرز             2342 274
  54354/24 2097 7/2 20 4E+06 362969 80 برقی 18 1401/11/16 0110195/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200049 102257 غلام وحسین سرلک ازنا-الیگودرز             2342 275
  54354/24 2097 7/2 20 4E+06 373532 80 برقی 22/5 1401/11/16 0110194/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200710 102184 احمدآقا نظری ازنا-الیگودرز             2342 276
  102669/1 2097 13/6 17 4E+06 372158 100 برقی 27/2 1401/11/16 0110213/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200518 102180 یدالله قائدی ازنا-الیگودرز             2342 277
  54354/24 2097 7/2 17 4E+06 372158 100 برقی 27/2 1401/11/16 0110193/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200518 102180 یدالله قائدی ازنا-الیگودرز             2342 278
  54354/24 2097 7/2 10 4E+06 372355 80 برقی 10/1 1401/11/16 0110192/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200322 102177 عزیزالله قائدی ازنا-الیگودرز             2342 279
  54354/24 2097 7/2 35 4E+06 372863 74 دیزلی 15/8 1401/11/16 0110197/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سنج‌ الیگودرز 3200375 102176 روح اله-نصرت اله شکر قائیدی ازنا-الیگودرز             2342 280
  54354/24 2097 7/2 9 4E+06 393263 21 دیزلی 3/45 1401/11/21 0110306/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنوعبدالوند الیگودرز 3200760 102127 ملک حسین گرجیان ازنا-الیگودرز             2342 281
  150984 2097 20 25 4E+06 363839 82 برقی 32/3 1401/11/16 0110205/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنوعبدالوند الیگودرز 3200769 102126 مرکز خدمات کشاورزی الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 282
  39255/84 2097 5/2 22 4E+06 372853 60 برقی 23/8 1401/11/16 0110204/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده نصیر الیگودرز 3200185 102044 نبی صالح دوست ازنا-الیگودرز             2342 283
  90590/4 2097 12 15 4E+06 373561 50 دیزلی 6 1401/11/16 0110203/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده نصیر الیگودرز 3200737 102039 علی محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 284
  60393/6 2097 8 10 4E+06 373303 50 برقی 11/1 1401/11/16 0110202/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده نصیر الیگودرز 3200842 102033 اردیشر وامیر شهسواری ازنا-الیگودرز             2342 285
  39255/84 2097 5/2 6/5 4E+06 381735 12 دیزلی 1/5 1401/11/16 0110201/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌علیا الیگودرز 3200323 101948 عزیز محمد میرزائی ازنا-الیگودرز             2342 286
  75492 2097 10 12/5 4E+06 377859 105 برقی 25/1 1401/11/16 0110198/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خمه‌سفلی‌ الیگودرز 3200079 101944 سیدمحمد-صغری موسوی-جمشیدی ازنا-الیگودرز             2342 287
  48314/88 2097 6/4 8 4E+06 363856 45 دیزلی 6/75 1401/11/16 0110179/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شریف‌ اباد الیگودرز 3200520 102264 مجتبی قودچانی ازنا-الیگودرز             2342 288
  90590/4 2097 12 15 4E+06 387528 30 دیزلی 8/4 1401/11/16 0110178/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3200178 102490 علی محمد اسدی ازنا-الیگودرز             2342 289
  120787/2 2097 16 20 4E+06 381744 120 برقی 36/5 1401/11/16 0110174/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200600 102408 علی ومحمد افروز ازنا-الیگودرز             2342 290
  120787/2 2097 16 20 4E+06 381325 120 برقی 20 1401/11/21 0110298/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200595 102407 حسن آقا ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 291
  181180/8 2097 24 30 4E+06 380132 100 برقی 22/5 1401/11/16 0110176/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200020 102405 محمد علیرحمی ازنا-الیگودرز             2342 292
  120787/2 2097 16 20 4E+06 382026 120 دیزلی 24 1401/11/16 0110214/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200034 102404 فاضل ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 293
  42275/52 2097 5/6 7 4E+06 391275 10 دیزلی 1/26 1401/11/21 0110301/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی عسگران‌ الیگودرز 3200660 102398 حاجعلی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 294
  45295/2 2097 6 7/5 4E+06 391845 12 دیزلی 1/72 1401/11/16 0110175/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی عسگران‌ الیگودرز 3200160 102396 حسین محمودی ازنا-الیگودرز             2342 295
  90590/4 2097 12 15 4E+06 381313 120 دیزلی 29 1401/11/16 0110206/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200312 102351 حسن آقا ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 296
  181180/8 2097 24 30 4E+06 382368 144 برقی 33 1401/11/21 0110302/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200306 102352 علی محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 297
  57374 2097 7/6 9/5 4E+06 365482 50 برقی 4/05 1401/06/07 0110093/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاط‌رم‌ الیگودرز 3200420 101670 مجید موسوی ازنا-الیگودرز             2342 298
  113238 2097 15 18/8 4E+06 382922 120 دیزلی 42/8 1401/11/16 0110210/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200751 102366 نصیر ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 299
  75492 2097 10 12/5 4E+06 384845 90 دیزلی 12/8 1401/11/16 0110177/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200767 102369 محرم ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 300
  75006 2315 9 11/3 4E+06 388778 25 برقی 3/75 1401/11/16 0110196/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک سفلی الیگودرز 3200681 102669 پرویزومیرزا احمد منتظمی ازنا-الیگودرز             2342 301
  120787/2 2097 16 20 4E+06 383237 120 برقی 46/5 1401/11/16 0110209/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200527 102357 علی داد-هوشنگ اله بخشی ازنا-الیگودرز             2342 302
  90590/4 2097 12 15 4E+06 383999 120 برقی 47/2 1401/11/16 0110208/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200555 102361 داریوش ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 303
  181180/8 2097 24 30 4E+06 396421 30 برقی 17/3 1401/11/21 0110303/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چمن‌سلط‌ان‌ الیگودرز 3200504 101685 فرانک بیات ازنا-الیگودرز             2342 304
  120787/2 2097 16 20 4E+06 365057 85 دیزلی 28/1 1401/11/21 0110304/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3200189 101415 ابوالحسن و ناصر عبدالوند ازنا-الیگودرز             2342 305
  150984 2097 20 25 4E+06 363800 50 دیزلی 17/5 1401/11/21 0110305/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3200740 101417 مرادعلی مهدوی ازنا-الیگودرز             2342 306
  36236/16 2097 4/8 6 4E+06 387833 92 دیزلی 8/4 1401/11/21 0110283/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200433 101499 محمدقاسم و حسین آصفی خوانساری ازنا-الیگودرز             2342 307
  30196/8 2097 4 5 4E+06 391778 42 دیزلی 3/45 1401/11/21 0110282/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز 3200389 101503 حسینعلی نوبخت ازنا-الیگودرز             2342 308
  90590/4 2097 12 15 4E+06 384223 140 برقی 21 1401/11/16 0110207/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200354 102354 سام ورضاقلی ملک  محمودی ازنا-الیگودرز             2342 309
  133344 2315 16 20 4E+06 384813 120 برقی 16/1 1401/11/16 0110212/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200733 102364 نصیر ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 310
  181180/8 2097 24 30 4E+06 383182 134 برقی 48 1401/11/16 0110211/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200747 102365 نصیر ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 311
  90590/4 2097 12 15 4E+06 380975 120 برقی 8/25 1401/11/16 0110236/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200432 102415 علی حسین وحسنعلی جلیلی ازنا-الیگودرز             2342 312
  60393/6 2097 8 10 4E+06 382381 14 دیزلی 2/62 1401/11/16 0110235/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کزنار الیگودرز 3200094 102502 حسین-علیرضا-محمدرضا قاسمی ازنا-الیگودرز             2342 313
  90590/4 2097 12 15 4E+06 369092 5 دیزلی 1/2 1401/11/21 0110293/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گندمینه‌ الیگودرز 3200047 102592 محمد علی کریمی ازنا-الیگودرز             2342 314
  30196/8 2097 4 5 4E+06 397585 10 دیزلی 0/98 1401/11/16 0110234/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گندمینه‌ الیگودرز 3200087 102593 فضل اله شریفی ازنا-الیگودرز             2342 315
  18118/08 2097 2/4 3 4E+06 397567 13 دیزلی 0/75 1401/11/16 0110233/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گندمینه‌ الیگودرز 3200088 102595 علی حسین جهانگیری ازنا-الیگودرز             2342 316
  75492 2097 10 12/5 4E+06 383545 100 برقی 18/5 1401/11/16 0110232/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گوران‌ الیگودرز 3201344 102602 ابوالقاسم سرلک وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 317
  60393/6 2097 8 10 4E+06 366850 18 دیزلی 3/45 1401/11/16 0110231/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باوکی‌ الیگودرز 3200479 101350 خداداد بسحاق ازنا-الیگودرز             2342 318
  81002/92 2097 10/73 13/4 4E+06 376943 150 برقی 16/1 1401/11/16 0110230/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بربرمرگسر الیگودرز 3200546 101351 ذوالفعلی حاجی  حاجی ازنا-الیگودرز             2342 319
  11323/8 2097 1/5 1/87 1E+06 371075 15 دیزلی 0/52 1401/11/16 0110229/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تندر الیگودرز 3201255 101455 محمدرضا شاهدی ازنا-الیگودرز             2342 320
  90590/4 2097 12 15 4E+06 387021 133 برقی 22/5 1401/11/16 0110228/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بهرام‌اباد الیگودرز 3200455 101446 محمد پوره ازنا-الیگودرز             2342 321
  15098/4 2097 2 2/5 4E+06 372299 22 دیزلی 1/12 1401/11/16 0110219/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دربند الیگودرز 3101108 101999 کرمعلی بهمنی ازنا-الیگودرز             2342 322
  60393/6 2097 8 10 4E+06 378425 12 برقی 2/25 1401/11/16 0110218/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کندر الیگودرز 3200182 102518 علیرضا محمدی ازنا-الیگودرز             2342 323
  37746 2097 5 6/25 4E+06 379194 6/5 دیزلی 1 1401/11/21 0110294/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره باغ الیگودرز 3201253 102000 مجید خیراله لونی شورکاء ازنا-الیگودرز             2342 324
  60393/6 2097 8 10 4E+06 387056 85 دیزلی 9/75 1401/11/21 0110295/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200670 102686 علی اصغر سرلک ازنا-الیگودرز             2342 325
  60393/6 2097 8 10 4E+06 386378 108 برقی 8/62 1401/11/21 0110296/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200673 102687 رجب علی رحیمی ازنا-الیگودرز             2342 326
  90590 2097 12 15 4E+06 383355 92 دیزلی 25 1401/12/01 0110322/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قاسم‌اباد الیگودرز 3201025 102443 حسین کرمی محمود انوج                      2337 327
  90590 2097 12 15 4E+06 380322 110 برقی 21 1401/12/01 0110320/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3201117 102417 غلامعباس درویش ملکی ازنا-الیگودرز             2342 328
  120787 2097 16 20 4E+06 381744 120 برقی 36/5 1401/12/28 0110337/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200600 102408 علی ومحمد افروز ازنا-الیگودرز             2342 329
  100008 2315 12 15 4E+06 369792 84 دیزلی 23/4 1401/12/28 0110338/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌پر الیگودرز 3201301 101560 کریم جلیلی بسحاق انوج                      2337 330
  125010 2315 15 18 4E+06 372804 116 برقی 18/8 1401/12/28 0110336/161/302 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201318 101543 خداکرم شهریسوند انوج                      2337 331
  67942/8 2097 9 11 4E+06 395707 18 دیزلی 4/5 1401/12/22 0110332/161/302 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی چمن‌سلط‌ان‌ الیگودرز 3200796 101311 عربعلی بیات ازنا-الیگودرز             2342 332
  108708/5 2097 14/4 18 4E+06 374785 80 برقی 21/6 1401/11/16 0110216/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نصیر الیگودرز 3201153 102057 علی و ابوالقاسم نعمت الهی ازنا-الیگودرز             2342 333
  102669/1 2097 13/6 17 4E+06 378234 126 برقی 40/8 1401/11/21 0110284/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200372 101780 رستم رحمانی ازنا-الیگودرز             2342 334
  144944/6 2097 19/2 24 4E+06 376717 42 دیزلی 18/3 1401/11/17 0110240/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200369 101779 محمدباقر حاج محمدی ازنا-الیگودرز             2342 335
  96629/76 2097 12/8 16 4E+06 375399 122 دیزلی 36/8 1401/11/16 0110217/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200202 101784 بوکالت از اقدس مدنی ازنا-الیگودرز             2342 336
  60393/6 2097 8 10 4E+06 378025 87 برقی 15 1401/11/17 0110239/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200373 101776 ولی اله سیاوشی ازنا-الیگودرز             2342 337
  60393/6 2097 8 10 4E+06 378295 133 برقی 15 1401/11/21 0110285/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200400 101774 اله بخش محمودی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 338
  120787/2 2097 16 20 4E+06 379970 102 دیزلی 22/1 1401/11/21 0110286/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200419 101772 غلامرضا لک ازنا-الیگودرز             2342 339
  39255/84 2097 5/2 6/5 4E+06 395206 20 دیزلی 2/47 1401/11/21 0110287/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چمن‌سلط‌ان‌ الیگودرز 3200076 101691 علی اقا بیات ازنا-الیگودرز             2342 340
  226476 2097 30 37/5 4E+06 363381 123 دیزلی 89/3 1401/11/21 0110288/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200439 102238 جعفر گنجی وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 341
  128336/4 2097 17 21/3 4E+06 380058 135 برقی 54/8 1401/11/21 0110289/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200230 101802 غلامرضا عبدالهی  و شرکاء ازنا-الیگودرز             2342 342
  19627/92 2097 2/6 3/34 4E+06 376789 18 برقی 1/2 1401/11/21 0110290/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200041 101813 نریمان و فریدون عبدالوهابی ازنا-الیگودرز             2342 343
  144944/6 2097 19/2 24 4E+06 371593 95 دیزلی 26/4 1401/11/17 0110238/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200080 101814 رضا امین وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 344
  120787/2 2097 16 20 4E+06 380996 140 برقی 44 1401/11/21 0110291/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200598 102409 احمد افروز ازنا-الیگودرز             2342 345
  181180/8 2097 24 30 4E+06 381127 140 برقی 29/3 1401/11/17 0110237/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200346 102413 عبدالله افروزو شرکا ازنا-الیگودرز             2342 346
  120787/2 2097 16 20 4E+06 381448 140 برقی 20 1401/11/21 0110292/161/302 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فیقان‌ الیگودرز 3200407 102414 عبدالحسین افروز ازنا-الیگودرز             2342 347
7 110039 1990 15/36 19/2 4E+06 362761 180 برقی 22 1401/11/19 99/10028 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200120 101414 شرکت دامپرور چاه شماره3 ازنا-الیگودرز             2342 348
260 17280 800 6 12 4E+06 384561 120 دیزلی 5/25 1401/01/15 1401/10006 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی اسماهورعلیا الیگودرز 3200057 101302 عبدالحسین سمیعی ازنا-الیگودرز             2342 349
270 72472 2097 9/6 12 4E+06 380824 120 دیزلی 12 1401/01/15 1401/10010 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200665 101749 حاجی محمودی وشرکا ازنا-الیگودرز             2342 350
293 100008 2778 10 10 4E+06 381846 100 برقی 0 1401/01/15 1401/10007 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کهریزسرخ‌ الیگودرز 3200204 102534 سهراب بهرامی  فرد ازنا-الیگودرز             2342 351
50 66433 2097 8/8 11 4E+06 385676 160 برقی 21 1401/01/23 1401/10013 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مغانک‌ سفلی‌ الیگودرز 3200417 102697 حسین موسوی  مغانک ازنا-الیگودرز             2342 352
5 120787 2097 16 20 4E+06 377238 130 برقی 18 1401/01/15 1401/10011 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی مشکک‌ الیگودرز 3200147 102666 شرکت تعاونی شماره 420 الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 353
15 60394 2097 8 8 4E+06 379877 140 برقی 12/9 1401/01/15 1401/10008 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200510 102286 غلامرضا محمودی انوج                      2337 354
10 57283 1989 8 10 4E+06 385620 80 برقی 9/6 1401/01/15 1401/10009 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی صالح‌صغیر الیگودرز 3201323 102380 کاظم اصلانی ازنا-الیگودرز             2342 355
270 60394 2097 8 10 4E+06 384328 130 دیزلی 9 1401/02/17 1401/10024 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سیردر الیگودرز 3200348 102261 ابراهیم و احمد ملک محمودی ازنا-الیگودرز             2342 356
10 54000 3000 5 1 4E+06 367388 80 دیزلی 3/75 1401/02/21 1401/10029 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات چقاط‌رم‌ الیگودرز 3200238 101630 کارخانه شیشه  لرستان ازنا-الیگودرز             2342 357
  91699 1990 12/8 16 4E+06 383750 160 برقی 0 1401/02/24 1401/10034 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی شهریار الیگودرز 3200336 102353 اله قلی درویش ملکی ازنا-الیگودرز             2342 358
  0 0 0/5 0/5 4E+06 365555 60     1401/03/03 1401/10044 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری کانسرخ‌ الیگودرز   112222 شکر خدا تونی انوج                      2337 359
150 0 0 0/5 0/5 4E+06 371507 80 دیزلی 1/5 1401/03/22 1401/10061 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-پرورش گل گایکان الیگودرز 3201107 102564 شرکت عمران و توسعه اتحاد الیگودرز انوج                      2337 360
  0 0 1/5 2 4E+06 387512 80     1401/02/24 1401/10032 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-صنعت جوز الیگودرز   112476 شرکت عمران و توسعه اتحاد الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 361
  0 0 0/5 0/2 4E+06 382556 60     1401/03/12 1401/10052 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر دام و طیور-مرغداری شهریار الیگودرز   112389 عبدالرضا ملک محمودی انوج                      2337 362
  0 0 70 119 4E+06 375279 180     1401/05/27 1401/10121 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-مجتمع گلخانه ای محمودابادشهاب‌ الیگودرز   111537 شرکت تعاونی کشت و صنعت پردیس آفتاب زاگرس ازنا-الیگودرز             2342 363
40 83340 2315 10 12/5 4E+06 366957 120 برقی 15 1401/03/25 1401/10065 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ملک‌ اباد الیگودرز 3201401 102712 محمدصادق عیسوند انوج                      2337 364
  0 0 1 0/5 4E+06 378602 80     1401/05/30 1401/10123 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-صنعت و خدمات شاهپوراباد الیگودرز   112467 اکبر ذلقی ازنا-الیگودرز             2342 365
10 90590 2097 12 13 4E+06 379638 150 برقی 15/6 1401/03/29 1401/10067 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه الیگودرز الیگودرز 3200429 101754 صغری وکبری رحمانی ازنا-الیگودرز             2342 366
20 290023 2778 29 29 4E+06 364497 160 برقی 180 1401/04/01 1401/10073 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201231 101420 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 367
  648000 3600 50 28 4E+06 364291 11 برقی 0 1401/04/18 1401/10086 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3201230 101419 رحیم شوشتری وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 368
  0 0 1 5 4E+06 384478 120     1401/04/07 1401/10077 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب شرب سایر-شرب سایر قاسم اباد الیگودرز   112508 آبفا(امور عشایر علی آباد) انوج                      2337 369
567 55984 2777 5/6 7 4E+06 367779 100 دیزلی 0 1401/10/05 1401/10218 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغاگرگ‌ الیگودرز 3200248 101618 هاشم ابدالی انوج                      2337 370
10 0 0 8/8 11/3 4E+06 370259 130 برقی 19/8 1401/06/20 1401/10137 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چرباس‌ الیگودرز 3201569 101552 رضا امیری انوج                      2337 371
25 102669 2097 13/6 17 4E+06 380587 120 برقی 23/7 1401/08/14 1401/10170 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شهرک ابوذر الیگودرز 3200390 102289 علی محمد سرلک انوج                      2337 372
  0 0 1 1 4E+06 374667 80     1401/10/17 1401/10232 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری خان‌اباد الیگودرز   112483 عبدالحسین جمشیدی انوج                      2337 373
450 60394 2097 8 10 4E+06 390656 60 برقی 13 1401/08/30 1401/10182 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی جوز الیگودرز   111957 محمدحسن احمدی ازنا-الیگودرز             2342 374
  0 0 0/5 1 4E+06 376373 60     1401/09/21 1401/10210 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری محمودابادشهاب‌ الیگودرز   112509 سید حسین موسوی ازنا-الیگودرز             2342 375
  45827 1989 6/4 8 4E+06 373452 80 برقی 7/5 1401/07/16 1401/10155 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی اردودر الیگودرز 3200435 101272 حسینعلی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 376
15 125010 2315 15 18/8 4E+06 367542 160 برقی 30 1401/06/02 1401/10128 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی خمستان‌ الیگودرز 3201412 101910 محمد شهریسوند انوج                      2337 377
150 171936 1990 24 30 4E+06 363135 130 برقی 30 1401/09/16 1401/10202 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برن‌اباد الیگودرز 3200342 101393 امیدعلی الیاسی  وشرکاء ازنا-الیگودرز             2342 378
25 171936 1990 24 30 4E+06 366121 120 برقی 54 1401/09/16 1401/10204 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200640 102253 نبی سرلک ازنا-الیگودرز             2342 379
90 181181 2097 24 30 4E+06 365742 150 برقی 24 1401/09/16 1401/10205 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سور الیگودرز 3200672 102254 محمد سرلک ازنا-الیگودرز             2342 380
230 200016 2315 24 26 4E+06 368547 100 دیزلی 30 1401/12/15 1401/10280 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌پر الیگودرز 3201286 101561 چراغعلی ولی محمود رضایی ایونده انوج                      2337 381
  0 0 25 25 4E+06 389467 120     1401/11/30 1401/10264 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب شرب روستایی-مصرف خانگی مغانک‌ علیا الیگودرز   112593 آب و فاضلاب الیگودرز ازنا-الیگودرز             2342 382
35 64005 2778 6/4 9 4E+06 363446 160 دیزلی 12 1401/12/14 1401/10279 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی برناباد الیگودرز 3100334 100126 سید عبدالله موسوی ازنا-الیگودرز             2342 383
200 48315 2097 6/4 8 4E+06 376097 120 برقی 13 1401/12/14 1401/10278 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی خورهه‌ الیگودرز 3200350 101977 باقر تودویی ازنا-الیگودرز             2342 384
6839 4E+07 8E+05 4971 5847 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 63
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 28,942
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,127,083
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020