|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی بروجرد

مجوزهای اعطایی شهرستان بروجرد

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  67198 2074 9 11 4E+06 304882 20 دیزلی 4/5 1401/11/21 0110229/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300253 #### محمدکریم لطفی حاجی ابادی بروجرد-دورود 2339 1
  59731 2074 8 10 4E+06 280356 9 برقی 1/6 1401/05/28 0110126/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300500 #### غلامعلی ترابی  گودرزی اشترینان                  2340 2
  0 0 1 0/5 4E+06 296766 75     1401/12/21 0110251/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-آجر پزی دهنو مقدسی بروجرد   #### محسن مقدسی بروجرد-دورود 2339 3
  29866 2074 4 5 4E+06 281040 24 برقی 2/3 1401/03/31 0110082/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رضا اباد بروجرد 3300583 #### محمد گودرزی اشترینان                  2340 4
  48681 2074 6/52 11 4E+06 278084 22 دیزلی 4/5 1401/07/09 0110147/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد 3300289 #### حاج علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 5
  77650/56 2074 10/4 20 4E+06 285811 62/5 دیزلی 12/2 1401/04/13 0110091/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300967 103616 غلامعلی جعفری  وشرکاء اشترینان                  2340 6
  23892/48 2074 3/2 4 4E+06 293790 10 دیزلی 6 1401/04/21 0110099/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد 3300928 #### اسماعیل پیردایه بروجرد-دورود 2339 7
  59731 2074 8 10 4E+06 293051 57/5 برقی 9 1401/12/06 0110240/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300211 #### علیرضا کرمی بروجرد-دورود 2339 8
  29865/6 2074 4 0 4E+06 286806 76 دیزلی 7/5 1401/09/12 0110178/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی دره گرگ بروجرد 3301408 #### احمد روزبهانی اشترینان                  2340 9
  41812 2074 5/6 7 4E+06 272556 20 دیزلی 2/7 1401/01/18 0110009/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی انگشته‌ بروجرد 3300385 #### نعمت اله نوابی اشترینان                  2340 10
20 59731 2074 8 10 4E+06 278799 120 برقی 33/5 1401/09/23 0110184/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300572 #### نور حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 11
  71/96 1999 0/01 0/33 1E+06 298030 60 دیزلی 0/6 1401/09/16 0110180/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-گاوداری بصری‌ بروجرد   #### محمود والیزاده بروجرد-دورود 2339 12
  22399/2 2074 3 3/75 4E+06 286042 6 برقی 0/3 1401/06/03 0110128/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-باغداری شیخ‌میری‌سادات‌ بروجرد 3301125 #### محرم معظمی گودرزی میرقاسم 2341 13
  24168/96 2098 3/2 4 4E+06 293905 45 دیزلی 3 1401/11/01 0110207/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3301093 #### محمد باقر کرمی بروجرد-دورود 2339 14
  53758 2074 7/2 9 4E+06 306142 160 برقی 0 1401/05/15 0110012/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301443 #### محمد تقی کاکاوند بروجرد-دورود 2339 15
  185540 2074 24/85 31 4E+06 296877 40 دیزلی 24/2 1401/08/14 0110163/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد 3300845 #### محسن- مرتضی خدادادیان-احمدی طباط بروجرد-دورود 2339 16
  90625 1851 13/6 17 4E+06 292910 60 برقی 18 1401/04/13 0110092/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300489 #### غلامرضا حاجبی بروجرد-دورود 2339 17
  92880 2150 12 15 4E+06 295430 65 برقی 9 1401/02/24 0110042/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد 33001324 #### داریوش رساپور بروجرد-دورود 2339 18
  30960 2150 4 5 4E+06 288656 6 برقی 2/25 1401/05/20 0110120/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه حاتم بروجرد 3301101 #### خیر اله گودرزی میرقاسم 2341 19
25 56745 2074 7/6 17 4E+06 278913 90 برقی 9/12 1401/01/14 0110001/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300573 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 20
427 71677 2074 9/6 22/5 4E+06 281738 110 دیزلی 36 1401/03/11 0110062/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300998 #### هرمز گودرزی اشترینان                  2340 21
  140368 2074 18/8 25 4E+06 306246 180 برقی 55 1401/03/31 0110080/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300962 #### لطیف یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 22
8 104530 2074 14 17/5 4E+06 284492 120 برقی 34/7 1401/01/24 0110011/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 23
  29866 2074 4 5 4E+06 305598 15 برقی 1/5 1401/12/22 0110253/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300932 #### حسن مرادی بروجرد-دورود 2339 24
  90633/6 2098 12 35 4E+06 305433 18 دیزلی 48/8 1401/02/06 0110030/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3301069 #### باقرمولوی خایانی بروجرد-دورود 2339 25
  61177/68 2098 8/1 20 4E+06 305782 22 دیزلی 10/5 1401/02/06 0110031/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3301075 #### باقر مولوی خایانی و شرکا بروجرد-دورود 2339 26
  119462 2074 16 20 4E+06 282576 108 برقی 36 1401/01/17 0110005/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300412 103662 علی حسین دالوند اشترینان                  2340 27
  42296 2098 5/6 7 4E+06 301801 35 دیزلی 1/96 1401/04/16 0110093/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی دهگاه بروجرد 3300520 #### حسن گودرزی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 28
  149328 2074 20 25 4E+06 284788 15 برقی 7/12 1401/12/08 0110244/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد 3300904 #### شرکت باغبانی  سراب  کرتول اشترینان                  2340 29
  23892 2074 3/2 4 4E+06 303183 16 دیزلی 1/24 1401/03/08 0110058/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3300039 #### علی جعفر-علی حیدر نقدی بروجرد-دورود 2339 30
  74664 2074 10 10 4E+06 281104 14 دیزلی 2/68 1401/11/01 0110208/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300086 #### علی شیر گودرزی اشترینان                  2340 31
  90633/6 2098 12 15 4E+06 304892 20 دیزلی 6 1401/05/20 0110116/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300194 #### میرمحمد مرادی بروجرد-دورود 2339 32
  49577 2074 6/64 6/5 4E+06 295401 25 دیزلی 3/99 1401/04/18 0110097/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد 3300171 #### احمدعلی گودرزی میرقاسم 2341 33
  59731/2 2074 8 15 4E+06 281783 60 دیزلی 11/4 1401/02/06 0110029/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301067 #### محمد گودرزی دهریزی اشترینان                  2340 34
  19987 1388 4 5 4E+06 293255 29 دیزلی 2/54 1401/01/31 0110021/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300451 #### حسین حیدری بروجرد-دورود 2339 35
  223992 2074 30 100 4E+06 291861 120 برقی 18/8 1401/05/28 0110125/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه‌نوحکیمی‌ بروجرد 3301321 #### کریم نادری بروجرد-دورود 2339 36
  3038 844 1 3 4E+06 296944 15 دیزلی 0/38 1401/01/17 0110006/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 37
870 71677 2074 9/6 12 4E+06 293380 120 دیزلی 13 1401/02/08 0110034/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 38
  52265 2074 7 8/75 4E+06 280743 80 برقی 13/5 1401/05/02 0110109/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه اشترینان بروجرد 3300505 #### محمد معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 39
  89597 2074 12 15 4E+06 278561 27 برقی 5/1 1401/07/24 0110155/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد 3300911 #### حسین بشیری گودرزی بروجرد-دورود 2339 40
  246240 3600 19 20 4E+06 300905 65 دیزلی 28/5 1401/01/27 0110012/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3300155 #### سامان کاشی  بروجرد-دورود 2339 41
  149328 2074 20 25 4E+06 295367 70 دیزلی 34/1 1401/03/28 0110073/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد 3300003 #### ابو تراب علوی بروجرد-دورود 2339 42
  35838/72 2074 4/8 6 4E+06 295170 48 دیزلی 5/76 1401/02/18 0110039/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد 3300353 #### مسعود زعفری میرقاسم 2341 43
  41811/84 2074 5/6 7 4E+06 282361 115 دیزلی 15/8 1401/11/05 0110212/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301055 #### احمد روزبهانی اشترینان                  2340 44
  74664 2074 10 12/5 4E+06 306137 20 دیزلی 4/75 1401/03/19 0110069/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3301066 #### احمد بختیاری میرقاسم 2341 45
1200 44798 2074 6 8 4E+06 296734 90 دیزلی 7/5 1401/03/11 0110064/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 46
  2268 1260 0/5 0/2 4E+06 295541 90 دیزلی 1/5 1401/04/05 0110087/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-گاوداری بز ازنا بروجرد   #### ساعت بانو زارعلی بروجرد-دورود 2339 47
  59731 2074 8 12/5 4E+06 286973 90 دیزلی 17/3 1401/03/19 0110067/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300521 #### محمد ظفری  ومحمدعلی  بخش اشترینان                  2340 48
  131408/6 2074 17/6 25 4E+06 295282 70 برقی 34/1 1401/11/16 0110221/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌نومقدسی‌ بروجرد 3300003 #### ابو تراب علوی بروجرد-دورود 2339 49
  104529/6 2074 14 20 4E+06 282103 90 دیزلی 12 1401/04/05 0110086/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300380 103665 پنجعلی روزبهانی اشترینان                  2340 50
10 20906 2074 2/8 4/5 4E+06 293734 45 دیزلی 1/16 1401/02/18 0110038/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300271 #### عباس کاووسی بروجرد-دورود 2339 51
  14616 4060 1 1/5 4E+06 282846 140 برقی 1/8 1401/04/22 0110102/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-کارخانه تولید سیلیس دهریز بروجرد 3301529 #### مراد حسین رحیمی اشترینان                  2340 52
  3600 2000 0/5 0/5 1E+06 100000 102 دیزلی 1/35 1401/01/14 0110003/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت و خدمات قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3301541 #### رحیم معظمی گودرزی بروجرد-دورود 2339 53
  159034/3 2074 21/3 50 4E+06 306306 165 برقی 85/5 1401/05/20 0110117/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300028 #### حمید-فرزاد شاه حسینی-زیاری بروجرد-دورود 2339 54
  0 0 1 0/05 4E+06 297580 45     1401/03/21 0110070/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 55
  29866 2074 4 5 4E+06 276327 15 برقی 1/5 1401/03/08 0110056/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300290 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 56
  0 0 0 2/1           1401/12/25 01/70223   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی بیچون‌بالا بروجرد   #### حمید کاووسی     57
  71677 2074 9/6 12 4E+06 289069 120 دیزلی 37/8 1401/01/18 0110007/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300052 #### اسفندیار گودرزی اشترینان                  2340 58
  0 0 0/3 0/3 4E+06 296535 50     1401/01/14 0110002/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری درب استانه بروجرد   #### سامان یاراحمدی میرقاسم 2341 59
  22399 2074 3 3/4 4E+06 293186 42 دیزلی 4/5 1401/02/24 0110043/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300420 #### محمدوحسن دارابی میرقاسم 2341 60
73 223992 2074 30 40/8 4E+06 304573 165 برقی 0 1401/02/07 0110033/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 61
  89597 2074 12 15 4E+06 306000 15 دیزلی 22/5 1401/01/16 0110004/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300047 #### عیدی طوسی میرقاسم 2341 62
  59731 2074 8 10 4E+06 277660 72 دیزلی 14 1401/10/27 0110204/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد 3300563 #### رحمت ترکاشوندو شریک اشترینان                  2340 63
  179194 2074 24 30 4E+06 282871 120 دیزلی 49/5 1401/02/17 0110005/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300456 #### غلام کولیوند اشترینان                  2340 64
  73171 2074 9/8 25 4E+06 283685 115 برقی 27/4 1401/01/31 0110022/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد 3301094 #### بهروز کریمی روزبهانی اشترینان                  2340 65
  179194 2074 24 30 4E+06 304241 103 برقی 63/8 1401/09/08 0110177/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301057 #### حسن یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 66
  29866 2074 4 5 4E+06 277559 20 دیزلی 1/9 1401/01/30 0110018/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300476 #### محمدحسین کاظم پور اشترینان                  2340 67
  113489 2074 15/2 19 4E+06 293943 60 برقی 10/3 1401/02/08 0110036/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300163 #### اسداله عبدی بروجرد-دورود 2339 68
  47785 2074 6/4 8 4E+06 304560 30 برقی 4/5 1401/05/20 0110122/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3300551 #### بختیار یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 69
  0 0 30 45 4E+06 273925 160     1401/02/03 0110025/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه شب ماه بروجرد   #### شرکت شهرک های کشاورزی لرستان اشترینان                  2340 70
  159034/3 2074 21/3 50 4E+06 306306 165 برقی 85/5 1401/11/21 0110228/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300028 #### حمید-فرزاد شاه حسینی-زیاری بروجرد-دورود 2339 71
  72507 2098 9/6 12 4E+06 298370 48 برقی 7/2 1401/01/21 0110010/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی الک اباد بروجرد 3300502 #### عیدی شعبان بروجرد-دورود 2339 72
  101543 2074 13/6 17 4E+06 279951 60 دیزلی 18/4 1401/04/07 0110088/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300642 #### حسن و هرمز گودرزی اشترینان                  2340 73
  47785 2074 6/4 8 4E+06 298589 48 برقی 18/3 1401/04/16 0110095/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی الک اباد بروجرد 3300159 #### شکراله شاهوردی بروجرد-دورود 2339 74
  0 0 1 1/5 4E+06 302439 60     1401/06/06 0110134/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری ده‌شیخان‌ بروجرد   #### داود ولی الهی بروجرد-دورود 2339 75
  7466 2074 1 1 4E+06 296502 20 دیزلی 0/5 1401/02/21 0110041/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی-باغداری گیجالی‌بالا بروجرد 3301519 #### رضا ترکاشوند میرقاسم 2341 76
220 89597 2074 12 15 4E+06 297240 90 برقی 21 1401/01/31 0110024/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد 3301028 #### ولی خان شجاعی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 77
  7504 1271 1/64 0/5 4E+06 311100 14 دیزلی 0/53 1401/03/31 0110081/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت قلعه‌میرزاعلی‌ بروجرد 3301641 #### حسین جان ولی الهی بروجرد-دورود 2339 78
  29866 2074 4 5 4E+06 292043 25 دیزلی 2/4 1401/06/19 0110138/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دارایی‌ بروجرد 3300493 #### علی کشوری بروجرد-دورود 2339 79
  0 0 0 4           1401/12/24 1400/12/24   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی فیال‌ بروجرد   356146 غلام رهسپارفرد     80
  40608 1500 7/52 10 4E+06 304772 160 دیزلی 11/8 1401/02/01 0110002/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300426 #### ولی یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 81
  67198 2074 9 11/3 4E+06 306010 17 دیزلی 6/6 1401/01/28 0110016/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300199 #### عباس نقدی میرقاسم 2341 82
  35839 2074 4/8 6 4E+06 279311 13 دیزلی 1/5 1401/01/18 0110008/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد 3301041 #### ماشااله ولیپوری اشترینان                  2340 83
  29866 2074 4 5 4E+06 280413 20 دیزلی 1/88 1401/02/06 0110028/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رضااباد بروجرد 3300892 #### علی بشیری  گودرزی اشترینان                  2340 84
10 19987 1388 4 5 4E+06 278680 90 دیزلی 1/3 1401/07/02 0110144/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 85
  29866 2074 4 5 4E+06 305474 20 دیزلی 2/25 1401/02/05 0110026/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300357 #### علاء مرادی بروجرد-دورود 2339 86
  53758 2074 7/2 9 4E+06 298627 28 برقی 4/68 1401/01/28 0110014/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقایی‌ بروجرد 3301031 #### جعفروماشااله لطفی میرقاسم 2341 87
  1494 2075 0/2 0/1 4E+06 296620 36 دیزلی 1/12 1401/12/21 0110252/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) اسدخانی‌ بروجرد   #### محمد جواد دلیران بروجرد-دورود 2339 88
15 7200 2000 1 0/5 4E+06 300656 110 دیزلی 1/35 1401/03/11 0110063/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3301541 #### رحیم معظمی گودرزی بروجرد-دورود 2339 89
  53758 2074 7/2 9 4E+06 290810 20 دیزلی 3/42 1401/01/28 0110013/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چگنی‌کش‌ بروجرد 3300538 #### کورش اعظمی  لرستانی بروجرد-دورود 2339 90
  37332 2074 5 7 4E+06 294766 20 دیزلی 24 1401/01/28 0110015/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد 3301571 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 91
  179194 2074 24 30 4E+06 294913 85 برقی 30 1401/01/30 0110020/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد 3301114 #### حسین خورشید وند بروجرد-دورود 2339 92
  119462 2074 16 36 4E+06 284082 87 دیزلی 34/2 1401/01/31 0110023/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد 3300346 #### احمد ظهرابی  وشرکاء اشترینان                  2340 93
  41812 2074 5/6 7 4E+06 303179 25 دیزلی 3/38 1401/01/30 0110019/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری سرمستی‌ بروجرد 3300160 #### جعفر گودرزی میرقاسم 2341 94
250 44798 4148 6 7/5 4E+06 281483 100 برقی 1/12 1401/04/13 0110089/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-گاوداری اشترینان بروجرد 3300591 #### علی احمد احمدی روزبهانی اشترینان                  2340 95
  53758 2074 7/2 9 4E+06 278613 110 برقی 7/4 1401/05/20 0110119/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد 3300602 #### محمد معظمی گودرزی اشترینان                  2340 96
  89597 2074 12 15 4E+06 297210 66 برقی 15 1401/03/08 0110059/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد 3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 97
  14933 2074 2 8 4E+06 294992 42 دیزلی 6 1401/02/05 0110027/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ط‌نجور بروجرد 3300958 #### مجتبی جمشید پور میرقاسم 2341 98
  41812 2074 5/6 10 4E+06 296330 60 برقی 6/3 1401/01/30 0110017/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسدخانی‌ بروجرد 3300101 #### سیف اله محمدی میرقاسم 2341 99
22 1519 844 0/5 3 4E+06 296944 90 دیزلی 0/38 1401/04/16 0110096/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 100
  186660 2074 25 31 4E+06 305018 160 برقی 75 1401/10/04 0110187/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300457 #### منوچهر روزبهانی میرقاسم 2341 101
  2043 1135 0/5 0/7 4E+06 305898 128 دیزلی 1/6 1401/11/25 0110233/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-دامداری گوشه‌محسن‌ابن‌علی‌ بروجرد 3301897 #### محمد حسین مقصودی میرقاسم 2341 102
  11200 2074 1/5 13 4E+06 303114 170 برقی 21 1401/01/25 0110001/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300077 #### حاج محمد قاسمی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 103
  126000 3500 10 0/2 4E+06 304385 170 برقی 0 1401/01/25 0110001/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-اماکن و نواحی صنعتی عباس اباد بروجرد 3301045 #### شهرک صنعتی شماره2 بروجرد-دورود 2339 104
  0 0 24 60 4E+06 284628 120 دیزلی   1401/02/11 0110003/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت اشترینان بروجرد 3301832 #### شرکت شهرکهای صنعتی اشترینان                  2340 105
  11200 2074 1/5 13 4E+06 303114 170 برقی 21 1401/01/28 0110002/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300077 #### حاج محمد قاسمی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 106
150 246240 3600 19 20 4E+06 300960 100 دیزلی 28/5 1401/03/24 0110071/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3300155 #### سامان کاشی  بروجرد-دورود 2339 107
  113489 2074 15/2 19 4E+06 293087 120 دیزلی 20/6 1401/02/17 0110004/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300982 #### هنگامه هوشمندی بروجرد-دورود 2339 108
  104530 2074 14 17/5 4E+06 284550 102 برقی 34/7 1401/07/23 0110019/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 109
  77651 2074 10/4 13 4E+06 289170 41/6 دیزلی 10/7 1401/02/07 0110032/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه‌حاتم‌ بروجرد 3300259 #### غلامرضاوحسین اشتری و گودرزی بروجرد-دورود 2339 110
  35839 2074 4/8 6 4E+06 299875 14/5 برقی 1/5 1401/02/31 0110050/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری دره‌صیدی‌ بروجرد 3300947 #### غلامرضا کاوند بروجرد-دورود 2339 111
  9000 2500 1 0/5 4E+06 298584 25 دیزلی 0/45 1401/09/23 0110182/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنعت زارم‌ بروجرد 3301538 #### امیر زینعلی میرقاسم 2341 112
  0 0 9/6 12 4E+06 306098 150 برقی 0 1401/01/31 0110003/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300176 #### محمدرحیم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 113
  167247 2074 22/4 28 4E+06 286250 68/5 دیزلی 27 1401/02/08 0110035/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300987 #### علیرحم غلامی اشترینان                  2340 114
  40608 1500 7/52 10 4E+06 304772 160 دیزلی 11/8 1401/02/01 0110004/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300426 #### ولی یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 115
  56797/06 2098 7/52 10 4E+06 304772 160 فاقد نیرومحرکه 22/5 1401/03/29 0110077/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300426 #### ولی یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 116
  29866 2074 4 5 4E+06 299642 12 برقی 2/44 1401/02/28 0110046/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد 3300024 #### محمدحسین کاوند میرقاسم 2341 117
  111996 2074 15 18/8 4E+06 305695 30 دیزلی 10/9 1401/03/08 0110057/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3300019 #### امیر مولوی  خایانی میرقاسم 2341 118
  173220 2074 23/2 30 4E+06 285783 56 دیزلی 27 1401/03/29 0110076/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300089 #### رحم خدا خسروی  وشرکاء اشترینان                  2340 119
  59731 2074 8 10 4E+06 278296 16 دیزلی 3/1 1401/02/18 0110040/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد 3300325 #### حسین صارمی بوکالت  ورثه ع اشترینان                  2340 120
  74664 2074 10 13 4E+06 283900 80 دیزلی 15/6 1401/03/24 0110072/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300955 #### نصرت اله جعفری اشترینان                  2340 121
  59731 2074 8 10 4E+06 280753 10 برقی 1/5 1401/02/18 0110037/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300279 #### احمدشاه گودرزی اشترینان                  2340 122
  83624 2074 11/2 12 4E+06 281096 54 دیزلی 8/4 1401/02/24 0110044/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300548 #### عزیز یاراحمدی اشترینان                  2340 123
525 74664 2074 10 15 4E+06 282300 135 دیزلی 11/4 1401/11/25 0110235/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301067 #### محمد گودرزی دهریزی اشترینان                  2340 124
100 1519 844 0/5 1 4E+06 296197 60 دیزلی 0/37 1401/02/25 0110045/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 125
  179194 2074 24 30 4E+06 284580 65 دیزلی 35/3 1401/02/31 0110051/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد 3300318 #### شکراله احمدی زبویاری وشرکاء اشترینان                  2340 126
  0 0 24 60 4E+06 284628 120 دیزلی   1401/02/11 0110005/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت اشترینان بروجرد 3301832 #### شرکت شهرکهای صنعتی اشترینان                  2340 127
  243405 2074 32/6 53/7 4E+06 284182 96 دیزلی 75 1401/03/07 0110053/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد 3300320 #### عبدالحسین سلیمانی اشترینان                  2340 128
  113489 2074 15/2 19 4E+06 293087 120 دیزلی 20/6 1401/02/20 0110006/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300982 #### هنگامه هوشمندی بروجرد-دورود 2339 129
  0 0 0             1401/12/25 01/70224   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد   #### محمدصادق نصیری     130
  213240 2074 28/56 40 4E+06 283342 120 برقی 45 1401/02/28 0110047/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد 3300196 #### مرتضی علمدار اشترینان                  2340 131
  41812 2074 5/6 7 4E+06 294606 10 دیزلی 1/27 1401/03/08 0110055/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد 3300903 #### ملک حسین گودرزی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 132
  71677 2074 9/6 12 4E+06 293380 120 دیزلی 13 1401/03/03 0110008/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 133
  197113 2074 26/4 33 4E+06 283104 130 برقی 72/8 1401/04/13 0110090/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 134
  70006 2778 7 76 4E+06 296489 78 برقی 10 1401/03/17 0110065/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهنو مقدسی بروجرد 3300979 #### رضابرخدا مقدسی میرقاسم 2341 135
  126000 3500 10 0/2 4E+06 304385 144 برقی 27/8 1401/10/15 0110196/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-اماکن و نواحی صنعتی عباس اباد بروجرد 3301045 #### شهرک صنعتی شماره2 بروجرد-دورود 2339 136
  59731 2074 8 10 4E+06 281692 90 برقی 24 1401/02/26 0110007/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300411 103661 حجت اله گودرزی اشترینان                  2340 137
  223992 2074 30 40/8 4E+06 304573 165 برقی 0 1401/02/20 0110006/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 138
35 126887 2098 16/8 21 4E+06 297029 70 برقی 25/5 1401/07/24 0110159/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد 3300975 #### علیرحم ساکی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 139
  89597 2074 12 15 4E+06 289647 20 دیزلی 6 1401/02/28 0110048/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بیاتان‌علیا بروجرد 3300069 #### اسداله حمزه لوبیاتی و شرکاء اشترینان                  2340 140
  44798/4 2074 6 15 4E+06 295430 65 دیزلی 9 1401/03/07 0110052/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد 33001324 #### داریوش رساپور بروجرد-دورود 2339 141
  179194 2074 24 30 4E+06 303538 5 دیزلی 8/25 1401/05/09 0110111/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3300595 #### قدرت اله نقدی و شرکا میرقاسم 2341 142
  179194 2074 24 30 4E+06 282871 120 دیزلی 49/5 1401/03/31 0110009/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300456 #### غلام کولیوند اشترینان                  2340 143
  47784/96 2074 6/4 8 4E+06 279085 16 دیزلی 2/4 1401/12/10 0110247/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد   #### سجاد معظمی گودرزی بروجرد-دورود 2339 144
30 241574 2097 32 31/6 4E+06 292931 50 برقی 27/8 1401/03/28 0110074/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300477 #### حسن دولتشاهی بروجرد-دورود 2339 145
  0 0 0 2           1401/02/25 01/47260   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد   #### ایمان خرسندی بروجرد-دورود 2339 146
  42296 2098 5/6 7 4E+06 301801 35 دیزلی 1/96 1401/02/29 0110049/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهگاه بروجرد 3300520 #### حسن گودرزی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 147
  179194 2074 24 30 4E+06 295690 75 برقی 30 1401/05/12 0110113/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد 3300552 #### کاظم بیرانوند وشرکاء بروجرد-دورود 2339 148
  44798 2074 6 7/5 4E+06 278492 42 برقی 3/75 1401/03/08 0110060/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برده‌سره‌ بروجرد 3301516 #### علی رحم بشیری گودرزی و شرکاء اشترینان                  2340 149
  22399 2074 3 4 4E+06 299612 61 دیزلی 4/5 1401/03/08 0110054/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌شیخان‌ بروجرد 3300088 #### علاء پارسا بروجرد-دورود 2339 150
  89597 2074 12 20 4E+06 299135 56 برقی 14/4 1401/03/08 0110061/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد 3300059 #### وراث مرحوم حسن بختیاری به نمایندگی  محمد علی بختیاری بروجرد-دورود 2339 151
  59731 2074 8 10 4E+06 280753 10 برقی 1/5 1401/09/01 0110174/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300279 #### احمدشاه گودرزی اشترینان                  2340 152
  71677 2074 9/6 12 4E+06 293380 120 دیزلی 13 1401/03/03 0110007/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 153
  5973 2074 0/8 1 4E+06 294526 11/5 برقی 0/15 1401/04/18 0110098/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد 3300966 #### علی محمد گودرزی بروجرد-دورود 2339 154
  71677 2074 9/6 12 4E+06 278271 20 دیزلی 4/5 1401/07/16 0110151/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره‌گرم‌ بروجرد 3300890 #### علی اکبر عمادالاسلام شریعتی میرقاسم 2341 155
  41812 2074 5/6 7 4E+06 278964 30 دیزلی 42 1401/03/19 0110068/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3301583 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 156
  199998/1 2098 26/48 40 4E+06 292962 50 برقی 27/8 1401/11/17 0110224/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300477 #### حسن دولتشاهی بروجرد-دورود 2339 157
  126887 2098 16/8 21 4E+06 296991 52 برقی 25/5 1401/07/17 0110154/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد 3300975 #### علیرحم ساکی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 158
  59731 2074 8 15 4E+06 281783 60 دیزلی 11/4 1401/03/29 0110078/161/303 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301067 #### محمد گودرزی دهریزی اشترینان                  2340 159
  17919 2074 2/4 3 4E+06 278219 7 برقی 0/38 1401/03/17 0110066/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری ونایی‌ بروجرد 3301102 #### حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 160
  114802/6 2098 15/2 19 4E+06 293087 144 دیزلی 53/3 1401/11/18 0110226/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300982 #### هنگامه هوشمندی بروجرد-دورود 2339 161
  41812 2074 5/6 7 4E+06 275410 20 دیزلی 3 1401/03/29 0110079/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جوجه‌حیدر بروجرد 3300902 #### میرزاقلی ومیرزا حیدری اشترینان                  2340 162
  111996 2074 15 18/8 4E+06 282587 16 برقی 5/62 1401/04/02 0110083/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300480 #### مرتضی شجاعی اشترینان                  2340 163
  119462 2074 16 20 4E+06 281498 40 دیزلی 13/5 1401/05/03 0110110/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3301623 #### مرتضی شجاعی اشترینان                  2340 164
  17919 2074 2/4 3 4E+06 282564 110 دیزلی 1/3 1401/04/12 0110010/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300035 #### عباس گودرزی اشترینان                  2340 165
  23892 2074 3/2 4 4E+06 290474 5 برقی 1/12 1401/03/29 0110075/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری حومه بروجرد بروجرد 3300535 #### محمد حسن امینی بروجرد-دورود 2339 166
  5000 2778 0/5 2 4E+06 290657 42 برقی 0/19 1401/04/02 0110085/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغچه کرت‌ اباد بروجرد 3301553 #### جعفر ادیبی فرد بروجرد-دورود 2339 167
  223992 2074 30 40/8 4E+06 304573 165 برقی 0 1401/03/24 0110008/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 168
  47785 2074 6/4 8 4E+06 293726 8 دیزلی 1/2 1401/04/02 0110084/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد 3300690 #### غلامرضا شعبان میرقاسم 2341 169
  15037 2918 3/2 1/5 4E+06 281927 30 برقی 0/54 1401/05/12 0110114/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-مرغداری ملمیجان‌ بروجرد 3300549 #### علی قاسمی گودرزی اشترینان                  2340 170
250 1519 844 0/5 1 4E+06 296393 60 دیزلی 0/37 1401/04/22 0110101/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 171
540 192633 2074 25/8 32/2 4E+06 306129 180 برقی 38 1401/07/24 0110158/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300264 #### شرکت گاوداری  قائم  جواد بهمنی بروجرد-دورود 2339 172
  0 0 0/2 0/5 4E+06 297347 42     1401/04/07 0110009/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری دام و طیور-گاوداری شیروان چغا بروجرد   #### بیژن ساکی میرقاسم 2341 173
  0 0 0             1401/11/19 01/67024   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی زینعلی‌ بروجرد   #### داود معصومی     174
  84132 2460 9/5 9/8 4E+06 281595 50 برقی 11/4 1401/04/16 0110094/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه بروجرد 3300335 #### علی گودرزی میرقاسم 2341 175
  15105/6 2098 2 10 4E+06 304772 160 دیزلی 7/5 1401/05/20 0110118/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300426 #### ولی یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 176
  35839 2074 4/8 6 4E+06 306182 23 برقی 2/62 1401/04/26 0110105/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3301108 #### نصرت اله مرادی بروجرد-دورود 2339 177
  1440 2000 0/2 0/1 4E+06 295901 25 دیزلی 0/13 1401/07/16 0110152/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### نظز نظری اشترینان                  2340 178
  26879 2074 3/6 4/5 4E+06 306046 20 برقی 1/72 1401/04/26 0110104/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300162 #### نصرت اله مرادی بروجرد-دورود 2339 179
  28372/32 2074 3/8 15 4E+06 295568 10 دیزلی 2/7 1401/07/02 0110143/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد 3300986 #### باقر بیرانوند بروجرد-دورود 2339 180
  59731 2074 8 10 4E+06 278799 78 برقی 33/5 1401/04/29 0110108/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300572 #### نور حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 181
  223992 2074 30 37/5 4E+06 286751 68 دیزلی 40/5 1401/08/22 0110168/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300647 #### ستار شجاعی وشرکاء اشترینان                  2340 182
  6570 2074 0/88 1/1 4E+06 304973 25 دیزلی 0/54 1401/04/21 0110100/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300300 #### عیدی مرادی بروجرد-دورود 2339 183
  29866 2074 4 5 4E+06 290896 10 دیزلی 0/9 1401/10/12 0110191/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دره‌گرم‌ بروجرد 3300114 #### علی اکبر نقوی میرقاسم 2341 184
  144072 1334 30 30 4E+06 295075 60 دیزلی 53/3 1401/04/23 0110103/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنایع نساجی ده‌نومقدسی‌ بروجرد 3300394 #### شرکت سهامی  کارخانجات  نساجی 4 بروجرد-دورود 2339 185
100 14933 2074 2 12 4E+06 279294 70 برقی 0 1401/11/25 0110234/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 186
680 59731 2074 8 10 4E+06 275388 90 برقی 16/9 1401/06/05 0110130/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-باغداری چهاربره‌ بروجرد 3300816 #### ابراهیم گودرزی اشترینان                  2340 187
  77651 2074 10/4 13 4E+06 285880 84 دیزلی 21/3 1401/04/29 0110107/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300965 #### حسن جعفری اشترینان                  2340 188
  197113 2074 26/4 33 4E+06 283104 130 برقی 72/8 1401/06/05 0110133/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3300582 #### نصرت اله هاشمی اشترینان                  2340 189
  179194 2074 24 30 4E+06 294796 72 برقی 22/5 1401/04/29 0110106/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد 3300594 #### محمد رضا حجتی میرقاسم 2341 190
7 41812 2074 5/6 7 4E+06 281788 60 برقی 2/31 1401/06/21 0110139/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 191
  65107/01 2074 8/72 31 4E+06 296383 30 برقی 7/5 1401/07/17 0110153/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد 3300577 #### عزت اله ابوالفتحی بروجرد-دورود 2339 192
15 89597 2074 12 15 4E+06 278411 120 برقی 13/2 1401/09/30 0110186/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300581 #### رضا گودرزی پورو شرکا اشترینان                  2340 193
  104530 2074 14 20 4E+06 282103 90 دیزلی 24 1401/06/05 0110132/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300380 103665 پنجعلی روزبهانی اشترینان                  2340 194
  0 0 30 45 4E+06 273925 160     1401/07/18 0110017/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه شب ماه بروجرد   #### شرکت شهرک های کشاورزی لرستان اشترینان                  2340 195
  119462 2074 16 20 4E+06 282546 102 برقی 39/8 1401/06/27 0110141/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300358 103668 علی نقی روزبهانی اشترینان                  2340 196
  16724/74 2074 2/24 7/5 4E+06 305516 24 برقی 1/5 1401/11/17 0110222/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300285 #### میرزامحمد مرادی اشترینان                  2340 197
  129600 3000 12 15 4E+06 293340 50 دیزلی 14/3 1401/06/07 0110136/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری فضای سبز-فضای سبز حومه بروجرد بروجرد 3301121 #### بیمارستان  کوثر بروجرد-دورود 2339 198
  13140/86 2074 1/76 2/2 4E+06 291411 81 برقی 3/53 1401/09/01 0110175/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی گندل‌گیلان‌ بروجرد 3301582 #### تقی رفیعی میرقاسم 2341 199
  101543 2074 13/6 17 4E+06 279951 60 دیزلی 18/4 1401/06/07 0110135/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300642 #### حسن و هرمز گودرزی اشترینان                  2340 200
  48680/93 2074 6/52 11 4E+06 278084 22 دیزلی 4/5 1401/07/06 0110146/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد 3300289 #### حاج علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 201
  155301 2074 20/8 26 4E+06 303476 142 برقی 46/8 1401/05/20 0110123/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300066 #### حسن مظفری  یاراحمدی میرقاسم 2341 202
  36253/44 2098 4/8 7 4E+06 301465 134 دیزلی 30 1401/11/21 0110227/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3300025 #### فتح اله زندی بروجرد-دورود 2339 203
  185328 1716 30 31 4E+06 305016 130 برقی 75 1401/05/19 0110115/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300457 #### منوچهر روزبهانی میرقاسم 2341 204
10 111996 2074 15 100 4E+06 281171 75 برقی 30 1401/08/23 0110170/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 205
  59731 2074 8 10 4E+06 298420 82 برقی 12 1401/05/20 0110124/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد 3300382 #### غلامحسن شجاعی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 206
7 52265 2074 7 7 4E+06 278957 90 دیزلی 42 1401/06/05 0110129/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3301583 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 207
  14602 4056 1 1/5 4E+06 282846 140 دیزلی 1/8 1401/06/05 0110131/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری صنعت-کارخانه تولید سیلیس دهریز بروجرد 3301529 #### مراد حسین رحیمی اشترینان                  2340 208
  59731 2074 8 10/2 4E+06 295099 15 برقی 3 1401/05/09 0110112/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمره‌بالا بروجرد 3300562 #### نزهت شقایقی میرقاسم 2341 209
  0 0 0/2 0/5 4E+06 297347 42     1401/05/09 0110010/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری دام و طیور-گاوداری شیروان چغا بروجرد   #### بیژن ساکی میرقاسم 2341 210
6 22399 2074 3 5 4E+06 289739 50 دیزلی 0/82 1401/10/17 0110198/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) فضای سبز-فضای سبز فیال‌ بروجرد   #### خلیل نظامی بروجرد-دورود 2339 211
  223992 2074 30 37/5 4E+06 295559 65 دیزلی 22/4 1401/05/20 0110121/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دیناراباد بروجرد 3300553 #### نادر رساپور وشرکاء بروجرد-دورود 2339 212
  42295/68 2098 5/6 7 4E+06 305810 23/5 دیزلی 3/75 1401/07/24 0110156/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300252 #### غلامحسن مولوی  خایانی  وشرکا بروجرد-دورود 2339 213
  179194 2074 24 30 4E+06 296081 42 برقی 18 1401/05/28 0110127/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بزازنا بروجرد 3300933 #### علی اصغر بیرانوند بروجرد-دورود 2339 214
  44798 2074 6 8 4E+06 296734 90 دیزلی 7/5 1401/05/12 0110011/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 215
13 89597 2074 12 15 4E+06 297209 80 برقی 15 1401/10/20 0110201/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد 3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 216
  0 0 0 1           1401/11/23 01/67065   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی کفشگران‌ بروجرد   356416 محسن گودرزی     217
  56744/64 2074 7/6 12 4E+06 297859 50 دیزلی 8/4 1401/11/16 0110216/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد 3300104 #### داود مقدسی بروجرد-دورود 2339 218
  42296 2098 5/6 7 4E+06 301801 35 دیزلی 6/3 1401/07/04 0110145/161/303 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی دهگاه بروجرد 3300520 #### حسن گودرزی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 219
  71677 2074 9/6 12 4E+06 297859 50 برقی 8/4 1401/11/04 0110210/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- جهان‌اباد بروجرد 3300104 #### داود مقدسی بروجرد-دورود 2339 220
  44798 2074 6 8 4E+06 296734 90 دیزلی 7/5 1401/05/15 0110011/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 221
  35838/72 2074 4/8 6 4E+06 278212 20 دیزلی 1/56 1401/10/14 0110193/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد 3300232 #### امیدعلی گودرزی اشترینان                  2340 222
5 27476 2074 3/68 5 4E+06 282111 25 دیزلی 0/95 1401/08/03 0110160/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ملمیجان‌ بروجرد 3300424 #### احمد معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 223
  53758 2074 7/2 9 4E+06 306142 160 برقی 0 1401/08/07 0110018/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301443 #### محمد تقی کاکاوند بروجرد-دورود 2339 224
  0 0 1 0/05 4E+06 297580 45     1401/05/20 0110013/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 225
  51368/83 2074 6/88 8/6 4E+06 282630 102 دیزلی 17/2 1401/12/08 0110245/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300379 103664 عیسی و ذوالفقار گودرزی اشترینان                  2340 226
  89597 2074 12 15 4E+06 291465 77 دیزلی 4/5 1401/12/06 0110241/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300263 #### غلامعباس گوشه ای بروجرد-دورود 2339 227
  0 0 1 0/05 4E+06 297580 45     1401/06/09 0110012/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 228
  1519 844 0/5 3 4E+06 296944 90 دیزلی 0/38 1401/06/27 0110014/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 229
  209059 2074 28 35 4E+06 303815 140 برقی 56 1401/06/27 0110142/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری کهریز بروجرد 3300714 #### علیرضا اسدی بروجرد-دورود 2339 230
  90633/6 2098 12 35 4E+06 305433 18 دیزلی 48/8 1401/12/01 0110237/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3301069 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 231
  61177/68 2098 8/1 20 4E+06 305782 22 دیزلی 10/5 1401/12/01 0110238/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3301075 #### شیرزاد رشنو بروجرد-دورود 2339 232
  14393 1999 2 14 4E+06 300612 25 دیزلی 1/27 1401/06/19 0110137/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد 3301911 #### جمشید گودرزی بروجرد-دورود 2339 233
  179194 2074 24 30 4E+06 306122 40 دیزلی 8/25 1401/10/20 0110200/161/303 لایروبی چاه پروانه حفر لایروبی چاه کشاورزی-باغداری خایان بروجرد 3300595 #### قدرت اله نقدی و شرکا میرقاسم 2341 234
  191140 2074 25/6 45 4E+06 303776 100 برقی 72 1401/12/08 0110243/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کهریز بروجرد 3300407 #### برفی-هدایت مختاری-حسینی بروجرد-دورود 2339 235
  34560 1200 8 8 4E+06 278737 50 برقی 0 1401/08/29 0110173/161/303 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300430 #### حسین وگل نبات خسروبیگی اشترینان                  2340 236
  0 0 0 1/5           1401/05/31 01/54098   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری توده زن بروجرد   #### علی ابوالفتحی     237
  68277/31 2098 9/04 37/5 4E+06 294259 48 برقی 10/8 1401/11/16 0110218/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فلک‌ الدین‌ بروجرد 3301073 #### احمد شجاعی بروجرد-دورود 2339 238
  0 0 1 0/1 4E+06 289084 60     1401/07/12 0110150/161/303 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب خدمات عمومی و دولتی-حمل و نقل شهری ( مترو و غیره )  بوریاباف‌ بروجرد   #### راه اهن بروجرد بروجرد-دورود 2339 239
  104530 2074 14 17/5 4E+06 284550 102 برقی 34/7 1401/07/12 0110149/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 240
  82130 2074 11 13/8 4E+06 284472 112 برقی 29/4 1401/07/12 0110148/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌یوسفعلی‌ بروجرد 3300109 #### علی حسین دالوند اشترینان                  2340 241
  101543 2074 13/6 17 4E+06 279951 60 دیزلی 36/5 1401/08/07 0110161/161/303 تغییر قدرت موتور پروانه بهره برداری افزایش قدرت برق، موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300642 #### حسن و هرمز گودرزی اشترینان                  2340 242
  65704 2074 8/8 11 4E+06 282300 12 دیزلی 2/62 1401/08/14 0110164/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3301054 #### مرتضی اثنا عشری اشترینان                  2340 243
  59731 2074 8 10 4E+06 281692 90 برقی 24 1401/06/13 0110013/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300411 103661 حجت اله گودرزی اشترینان                  2340 244
  0 0 0/2 0/2 4E+06 309445 25     1401/06/27 0110140/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر دام و طیور-مرغداری دودانگه‌ بروجرد   #### غلامرضا گودرزی بروجرد-دورود 2339 245
  15105/6 2098 2 10 4E+06 304772 160 دیزلی 13/5 1401/08/23 0110172/161/303 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300426 #### ولی یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 246
  0 0 0 1           1401/06/06 01/54656   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قلعه‌میرزاعلی‌ بروجرد   #### منیر حیدری گودرزی     247
100 1519 844 0/5 3 4E+06 296845 90 دیزلی 0/38 1401/12/02 0110239/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 248
  14601/6 4056 1 0/05 4E+06 297580 60 دیزلی 1/25 1401/08/18 0110166/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 249
  59731 2074 8 10 4E+06 295804 10 دیزلی 1/88 1401/12/08 0110242/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد 3300112 #### رسول جودکی بروجرد-دورود 2339 250
  7466/4 2074 1 5 4E+06 297455 14 برقی 1/3 1401/11/16 0110220/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب‌ زارم‌ بروجرد 3300042 #### نصرت اله محمد نورزاده  نوخندا میرقاسم 2341 251
  0 0 0 2/9           1401/05/24 01/53591   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-باغداری انگشته‌ بروجرد   #### صدر اله و امراله فرخچه     252
  45316/8 2098 6 8 4E+06 296734 66 دیزلی 9/9 1401/07/24 0110157/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 253
  1519 844 0/5 1 4E+06 296393 60 دیزلی 0/37 1401/07/04 0110015/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 254
240 22399 2074 3 50 4E+06 306157 190 برقی 85/5 1401/10/24 0110202/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300028 #### حمید-فرزاد شاه حسینی-زیاری بروجرد-دورود 2339 255
  1519 844 0/5 1 4E+06 296393 60 دیزلی 0/37 1401/07/06 0110015/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 256
  223992 2074 30 98 4E+06 295385 50 دیزلی 33/8 1401/12/19 0110249/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیشه‌ بروجرد 3300053 #### محمد ادینه وشرکاء1 بروجرد-دورود 2339 257
  13738/18 2074 1/84 2/3 4E+06 303674 140 برقی 6 1401/10/17 0110197/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی-باغداری کهریز بروجرد 3300863 #### مسعود زعفری بروجرد-دورود 2339 258
  20906 2074 2/8 4/5 4E+06 293734 45 دیزلی 1/16 1401/07/12 0110016/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300271 #### عباس کاووسی بروجرد-دورود 2339 259
  0 0 0 2           1401/03/09 15   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی سنگ سفید بروجرد   #### محمد حبیبی     260
  0 0 0 6           1401/06/09 26   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری والانجرد بروجرد   #### سیامک شاهوردی     261
  0 0 0 0/6           1401/06/09 23   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری بیاتان‌علیا بروجرد   #### ذبیح اله ترک حمزه لو     262
  0 0 0 0/4           1401/03/09 14   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌سادات‌ بروجرد   #### هوشنگ میناگر     263
  0 0 0 3           1401/06/09 19   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری گیجالی‌بالا بروجرد   #### حبیب اله ساطعی     264
  20906 2074 2/8 4/5 4E+06 293734 45 دیزلی 1/16 1401/07/17 0110016/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300271 #### عباس کاووسی بروجرد-دورود 2339 265
  44798 4148 6 7/5 4E+06 281483 100 برقی 1/12 1401/07/20 0110018/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-گاوداری اشترینان بروجرد 3300591 #### علی احمد احمدی روزبهانی اشترینان                  2340 266
  179194 2074 24 30 4E+06 301651 170 دیزلی 0 1401/07/20 0110017/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 267
  52265 2074 7 7 4E+06 278957 90 دیزلی 42 1401/08/28 0110022/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3301583 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 268
  126887 2098 16/8 21 4E+06 297029 70 برقی 25/5 1401/08/22 0110021/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد 3300975 #### علیرحم ساکی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 269
  179194 2074 24 30 4E+06 301651 185 برقی 0 1401/08/23 0110169/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 270
  0 0 0 3/6           1401/03/09 13   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری دهکرد بروجرد   #### علی محمد مرادی     271
  0 0 0             1401/07/09 1   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قلعه میرزاعلی بروجرد   #### کرم رضا باجلان     272
  192633 2074 25/8 32/2 4E+06 306129 180 برقی 38 1401/08/21 0110020/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300264 #### شرکت گاوداری  قائم  جواد بهمنی بروجرد-دورود 2339 273
  384519/6 2074 51/5 93/8 4E+06 304107 90 دیزلی 113 1401/10/15 0110195/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 274
  3733 2074 0/5 0/62 4E+06 289748 33 دیزلی 0/19 1401/08/19 0110167/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3301575 #### محمد باقر کردی بروجرد-دورود 2339 275
  15037 2918 3/2 1/5 4E+06 276657 19 دیزلی 0/54 1401/09/02 0110176/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-مرغداری ملمیجان‌ بروجرد 3300549 #### علی قاسمی گودرزی اشترینان                  2340 276
790 59731 2074 8 10 4E+06 284480 100 برقی 24 1401/12/14 0110248/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300411 103661 حجت اله گودرزی اشترینان                  2340 277
0 0 0 24 45 4E+06 276181 160     1401/10/08 0110188/161/303 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه شب ماه بروجرد   #### شرکت شهرک های کشاورزی لرستان اشترینان                  2340 278
  59731 2074 8 10 4E+06 296674 20 دیزلی 3/8 1401/08/12 0110162/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جهان‌اباد بروجرد 3300503 #### قدم کشوری بروجرد-دورود 2339 279
  0 0 0             1401/12/18 01/69507   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره صیدی بروجرد   #### زرین مهکی     280
  67198 2074 9 11/3 4E+06 306209 45 دیزلی 9/9 1401/08/16 0110165/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3301683 #### محمد عزیزی بروجرد-دورود 2339 281
  45317 2098 6 8 4E+06 296734 66 دیزلی 9/9 1401/10/12 0110192/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 282
  2188 844 0/72 1 4E+06 296315 36 دیزلی 0/54 1401/10/26 0110203/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت بز ازنا بروجرد 3301863 #### منصور دیوکان بروجرد-دورود 2339 283
  350438/4 4056 24 60 4E+06 284628 120 دیزلی 69 1401/10/15 0110194/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنعت اشترینان بروجرد 3301832 #### شرکت شهرکهای صنعتی اشترینان                  2340 284
  1519 844 0/5 3 4E+06 296944 90 دیزلی 0/38 1401/08/22 0110019/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 285
  241689/6 2098 32 40 4E+06 301917 170 دیزلی 109 1401/09/30 0110185/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300611 #### زهرا مولوی  خایانی  وشرکا بروجرد-دورود 2339 286
  22388 2073 3 1/6 4E+06 299960 10 دیزلی 1/5 1401/08/23 0110171/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت دره ویله بروجرد 3300700 #### کارخانه صابون سازی بروجرد-دورود 2339 287
30 67198 2074 9 11/3 4E+06 306180 55 دیزلی 9/9 1401/10/27 0110206/161/303 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3301683 #### محمد عزیزی بروجرد-دورود 2339 288
  59731/2 2074 8 10 4E+06 295107 60 برقی 12 1401/11/16 0110217/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300140 #### علیمراد کاکاوند بروجرد-دورود 2339 289
  192633 2074 25/8 32/2 4E+06 306129 180 برقی 38 1401/12/23 0110023/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300264 #### شرکت گاوداری  قائم  جواد بهمنی بروجرد-دورود 2339 290
  119462 2074 16 20 4E+06 282896 108 برقی 42 1401/12/09 0110246/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد 3300123 #### عزت اله - مهدی رضایی اشترینان                  2340 291
  126887 2098 16/8 21 4E+06 297029 70 برقی 25/5 1401/08/29 0110020/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد 3300975 #### علیرحم ساکی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 292
  52265 2074 7 7 4E+06 278957 90 دیزلی 42 1401/08/29 0110021/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3301583 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 293
  59731 2074 8 10 4E+06 295804 10 دیزلی 1/88 1401/09/23 0110183/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی طنجور بروجرد 3300112 #### رسول جودکی بروجرد-دورود 2339 294
60 19464 2918 3/2 1/5 4E+06 281940 25 دیزلی 0/54 1401/11/04 0110209/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-مرغداری ملمیجان‌ بروجرد 3300549 #### علی قاسمی گودرزی اشترینان                  2340 295
  12600 3500 1 0/3 4E+06 279837 15 برقی 6 1401/09/13 0110179/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت چهاربره‌ بروجرد 3301522 #### مرغداری- حسن گودرزی اشترینان                  2340 296
  0 0 0 1/63           1401/08/30 01/60460   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قلعه‌محمدضیا بروجرد   #### رضا گودرزی     297
  0 0 0 4/9           1401/08/29 01/60406   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی رحیم‌اباد بروجرد   #### حجت اله بختیاری     298
85 179194 2074 24 30 4E+06 306766 190 برقی 63/8 1401/11/10 0110214/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301057 #### حسن یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 299
  0 0 0 0/7           1401/09/05 01/60695   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی توده زن بروجرد   #### علی صارمی     300
  119462 2074 16 20 4E+06 282576 108 برقی 36 1401/11/18 0110225/161/303 حفر گالری پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300412 103662 علی حسین دالوند اشترینان                  2340 301
  0 0 0             1401/08/30 01/60467   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی کریم‌اباد بروجرد   #### محمدحسن یاراحمدی     302
  75 2075 0/01 0/33 4E+06 298030 60 دیزلی 0/6 1401/09/23 0110181/161/303 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری دام و طیور-گاوداری بصری‌ بروجرد   #### محمود والیزاده بروجرد-دورود 2339 303
  44798 4148 6 7/5 4E+06 281483 100 برقی 1/12 1401/09/17 0110022/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-گاوداری اشترینان بروجرد 3300591 #### علی احمد احمدی روزبهانی اشترینان                  2340 304
  0 0 0 1           1401/09/01 01/60602   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری اب‌ سرده‌الایی‌ بروجرد   #### قاسم شجاعی     305
  13738/18 2074 1/84 2 4E+06 298090 50 برقی 2/25 1401/11/16 0110219/161/303 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد 3300545 #### ماشااله شجاعی میرقاسم 2341 306
  35839 2074 4/8 6 4E+06 279417 10 دیزلی 1/12 1401/10/08 0110189/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی توده‌زن‌ بروجرد 3300341 #### علی معظمی  گودرزی اشترینان                  2340 307
  0 0 0             1401/09/02 01/60741   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد   #### محمد حسن کولیوند     308
  0 0 0             1401/09/02 01/60684   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قلعه نو شوکتی بروجرد   #### محمد سجاد مطهریان     309
  0 0 0 1           1401/09/05 01/60870   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری بزازنا بروجرد   #### توکل فلاح     310
85 75 2075 0/01 0/33 4E+06 297931 80 دیزلی 0/6 1401/10/18 0110199/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-گاوداری بصری‌ بروجرد   #### محمود والیزاده بروجرد-دورود 2339 311
  20906 2074 2/8 3/5 4E+06 304948 21 دیزلی 3/75 1401/10/10 0110190/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300356 #### محمد موسوی بروجرد-دورود 2339 312
  186660 2074 25 31 4E+06 305018 160 برقی 75 1401/11/24 0110232/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300457 #### منوچهر روزبهانی میرقاسم 2341 313
  20906 2074 2/8 3/5 4E+06 304948 21 دیزلی 3/75 1401/11/24 0110231/161/303 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد 3300356 #### ایمان مرادی بروجرد-دورود 2339 314
  89597 2074 12 15 4E+06 282150 72 برقی 10/5 1401/10/27 0110205/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301014 #### جهانبخش دلفانی اشترینان                  2340 315
7 23892 2074 3/2 4 4E+06 293790 40 دیزلی 6 1401/11/30 0110236/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کیدان بروجرد 3300928 #### اسماعیل پیردایه بروجرد-دورود 2339 316
35 384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304129 180 دیزلی 113 1401/11/09 0110213/161/303 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 317
  41812 2074 5/6 7 4E+06 277626 54 برقی 7/5 1401/11/11 0110215/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چهاربره بروجرد 3301488 #### عبدالمحمد بشیری گودرزی اشترینان                  2340 318
  10027 844 3/3 30 4E+06 279760 60 دیزلی 4/28 1401/11/04 0110211/161/303 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-صنعت و خدمات دهریز بروجرد 3301625 103646 شرکت گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک اشترینان                  2340 319
  120845 2098 16 20 4E+06 301110 138 برقی 52/8 1401/12/20 0110250/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3300092 #### علی خسروی بروجرد-دورود 2339 320
  24169 2098 3/2 4 4E+06 293905 45 دیزلی 3 1401/11/17 0110223/161/303 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3301093 #### محمد باقر کرمی بروجرد-دورود 2339 321
  59731 2074 8 10 4E+06 292128 50 برقی 8/25 1401/11/21 0110230/161/303 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300600 #### محمد پیردایه بروجرد-دورود 2339 322
  0 0 0             1401/11/10 01/66365   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری شیخ‌میری‌کلهر بروجرد   #### حسین- محمد رحمتی فرد-مقدسی     323
  0 0 0             1401/11/23 01/67108   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد   #### حسن کوشکی     324
  0 0 0             1401/11/19 01/66959   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی چگنی‌کش‌ بروجرد   #### داریوش اعظمی لرستانی     325
  0 0 0             1401/10/19 01/66974   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد   356346 محسن گودرزی     326
  0 0 0 11           1401/11/23 01/67134   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری دره‌صیدی‌ بروجرد   #### رضا خسروی     327
  0 0 0 9           1401/11/19 01/67003   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی امیراباد بروجرد   #### احمد صارمی     328
  5400 1500 1 3 4E+06 283345 23 دیزلی 1/5 1401/12/27 0110256/161/303 اصلاحیه بهره برداری پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری دام و طیور-مرغداری گلچهران‌ بروجرد 3300872 #### علیرضا قاسمی  گودرزی اشترینان                  2340 329
  0 0 0             1401/09/01 01/60605   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی گنجینه بروجرد   #### محمدجواد دلیران     330
  0 0 0 6           1401/11/19 01/66988   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره صیدی بروجرد   #### محمد گودرزی     331
  0 0 0 3/8           1401/11/19 01/67006   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد   #### براتعلی ترمشیر     332
  0 0 0 1/2           1401/09/19 01/62115   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-باغداری برکت اباد بروجرد   356360 محمدحسین نصیری     333
  179194 2074 24 30 4E+06 306766 190 برقی 63/8 1401/12/23 0110024/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301057 #### حسن یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 334
  0 0 0 0/68           1401/11/19 01/66969   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی اقایی‌ بروجرد   #### نسرین گودرزی     335
  45000 2500 5 5 4E+06 298804 60 دیزلی 0 1401/12/24 0110254/161/303 لایروبی چاه پروانه حفر لایروبی چاه صنعت-صنعت و خدمات دره‌ویله‌ بروجرد 3300883 #### شرکت هنگ جهان- شهرداری کشتارگاه جدید بروجرد-دورود 2339 336
  0 0 0             1401/11/24 01/67190   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد   #### جعفر گودرزی     337
  41812 2074 5/6 7 4E+06 281788 60 برقی 2/31 1401/12/23 0110023/161/303/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 338
  0 0 0             1401/12/10 01/68729   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره صیدی بروجرد   #### علی زندی     339
  0 0 0 0/4           1401/12/10 01/68678   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد   #### شیرین ساکی     340
  0 0 0 12           1401/12/07 01/68238   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد   #### صحبت اله گودرزی     341
  1512 840 0/5 0/5 4E+06 296766 75 برقی 0/75 1401/12/25 0110255/161/303 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-آجر پزی دهنو مقدسی بروجرد   #### محسن مقدسی بروجرد-دورود 2339 342
  0 0 0             1401/12/11 01/68866   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی حاجی‌اباد بروجرد   #### حسین زندی     343
  0 0 0             1401/12/13 01/68999   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی برکت اباد بروجرد   #### مریم برنجی     344
  0 0 0             1401/10/25 1401/12/14   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد   #### سید مصطفی حسینی     345
  0 0 0 0/7           1401/12/13 01/68918   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دودانگه‌ بروجرد   #### زهرا گودرزی     346
  0 0 0 8           1401/11/01 01/65545   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی زینعلی‌ بروجرد   #### غلام بیاتی     347
  0 0 0             1401/11/19 01/67011   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی کمره‌بالا بروجرد   #### محمدجواد دارابی     348
  0 0 0             1401/10/17 01/69545   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی   بروجرد   356436 محمدجعفر حاجبی     349
  0 0 0             1401/11/24 01/67184   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد   #### محمدرضا گودرزی     350
  0 0 0             1401/12/18 01/69467   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ده‌گاه‌ بروجرد   #### جلال گودرزی     351
  0 0 0             1401/12/20 01/69563   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی هیراب‌ بروجرد   #### فاطمه یاراحمدی     352
  0 0 0             1401/12/18 01/69472   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی اشترینان بروجرد   #### حسین گودرزی     353
  0 0 0             1401/12/20 01/69556   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی گلچهران بروجرد   #### غلامرضا و علی حاتمی و احمدی ریمله     354
  0 0 0             1401/12/13 01/68920   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی هیراب‌ بروجرد   #### شیروده نجاتی پور     355
  0 0 0             1401/09/05 01/60869   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی گیجالی‌بالا بروجرد   #### غلامرضا گودرزی     356
  0 0 0             1401/10/17 01/64399   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد   #### علی خسروی     357
  0 0 0             1401/09/03 01/60834   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی شیخ‌میری‌کلهر بروجرد   #### بهرام شاهی بیاتی     358
  0 0 0             1401/09/05 01/60872   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قلعه‌میرزاعلی‌ بروجرد   #### کرم رضا باجلان دالوند     359
  0 0 0             1401/07/01 01/56389   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌ویله‌ بروجرد   #### غلامرضا گودرزی     360
  0 0 0             1401/12/20 01/69586   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی زینعلی‌ بروجرد   #### کرمعلی رشنو     361
  0 0 0             1401/07/04 01/56378   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌صیدی‌ بروجرد   #### عبدارضا کاوند     362
  0 0 0             1401/12/13 01/68932   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی کمره بالا بروجرد   356456 مرتضی گودرزی     363
  0 0 0             1401/09/03 01/60830   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی قپانوری‌ بروجرد   #### علی مرتضی گودرزی     364
  0 0 0             1401/08/29 01/60349   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌گرگ‌ بروجرد   #### سعید شرفی     365
  0 0 0             1401/09/05 01/60870   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی الک اباد بروجرد   #### علی یار خجسته     366
  0 0 0 2           1401/12/18 01/69475   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی شب ماه بروجرد   356460 محمدباقر گودرزی     367
  0 0 0 6/5           1401/12/18 01/69464   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی الک اباد بروجرد   356461 مهدی شاهوردیحسنعلی     368
  0 0 0 0/5           1401/11/19 01/66979   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دهکرد بروجرد   356462 غلام عباس مرادی     369
  0 0 0 3           1401/11/19 01/67002   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی جعفراباد بروجرد   356464 احمد و صفی اله ترکاشوند و داوودی مقدم     370
  0 0 0 0/3           1401/12/18 01/69463   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ونایی بروجرد   356465 علی گودرزی     371
  131409 2074 17/6 29 4E+06 283402 130 برقی 46/1 1401/06/27 0110014/161/303/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3300482 #### احمد مرادی وشرکا اشترینان                  2340 372
25 56745 2074 7/6 17 4E+06 278913 90 برقی 9/12 1401/01/14 1401/10003 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300573 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 373
  0 0 0/3 0/3 4E+06 296535 50     1401/01/14 1401/10004 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری درب استانه بروجرد   #### سامان یاراحمدی میرقاسم 2341 374
8 104530 2074 14 17/5 4E+06 284492 120 برقی 34/7 1401/01/24 1401/10014 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ده یوسفعلی بروجرد 3301900 #### علی حسین-نقی دالوند-جعفری اشترینان                  2340 375
870 71677 2074 9/6 12 4E+06 293380 120 دیزلی 13 1401/02/08 1401/10022 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کاروانه بروجرد 3300983 #### غزاله هوشمند بروجرد-دورود 2339 376
10 20906 2074 2/8 4/5 4E+06 293734 45 دیزلی 1/16 1401/02/18 1401/10026 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300271 #### عباس کاووسی بروجرد-دورود 2339 377
  0 0 30 45 4E+06 273925 160     1401/02/03 1401/10019 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه شب ماه بروجرد   #### شرکت شهرک های کشاورزی لرستان اشترینان                  2340 378
73 223992 2074 30 40/8 4E+06 304573 165 برقی 0 1401/02/07 1401/10020 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی عباس اباد بروجرد 3300459 #### ماشاءاله اسدی بروجرد-دورود 2339 379
220 89597 2074 12 15 4E+06 297240 90 برقی 21 1401/01/31 1401/10016 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی والانجرد بروجرد 3301028 #### ولی خان شجاعی  وشرکاء بروجرد-دورود 2339 380
10 19987 1388 4 5 4E+06 278680 90 دیزلی 1/3 1401/01/30 1401/10015 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 381
427 71677 2074 9/6 22/5 4E+06 281738 110 دیزلی 36 1401/03/07 1401/10045 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300998 #### هرمز گودرزی اشترینان                  2340 382
1200 44798 2074 6 8 4E+06 296734 90 دیزلی 7/5 1401/03/11 1401/10050 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حسن آباد بروجرد 3300894 #### مرتضی جودکی بروجرد-دورود 2339 383
  0 0 1 0/05 4E+06 297580 45     1401/03/21 1401/10059 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری شیروان چغا بروجرد   #### اسفندیار شاهوردی بروجرد-دورود 2339 384
15 7200 2000 1 0/5 4E+06 300656 110 دیزلی 1/35 1401/03/11 1401/10048 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3301541 #### رحیم معظمی گودرزی بروجرد-دورود 2339 385
100 1519 844 0/5 1 4E+06 296197 60 دیزلی 0/37 1401/02/25 1401/10035 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 386
250 44798 4148 6 7/5 4E+06 281483 100 برقی 1/12 1401/04/13 1401/10084 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-گاوداری اشترینان بروجرد 3300591 #### علی احمد احمدی روزبهانی اشترینان                  2340 387
22 1519 844 0/5 3 4E+06 296944 90 دیزلی 0/38 1401/04/16 1401/10085 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 388
150 246240 3600 19 20 4E+06 300960 100 دیزلی 28/5 1401/03/24 1401/10064 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت قلعه‌نوشوکتی‌ بروجرد 3300155 #### سامان کاشی  بروجرد-دورود 2339 389
30 241574 2097 32 31/6 4E+06 292931 50 برقی 27/8 1401/03/28 1401/10066 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حومه بروجرد بروجرد 3300477 #### حسن دولتشاهی بروجرد-دورود 2339 390
250 1519 844 0/5 1 4E+06 296393 60 دیزلی 0/37 1401/04/22 1401/10092 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی صنعت-خوراک دام دلی اباد بروجرد 3301606 #### محمد چگنی میرقاسم 2341 391
20 59731 2074 8 10 4E+06 278799 120 برقی 33/5 1401/09/23 1401/10211 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300572 #### نور حسین معظمی گودرزی اشترینان                  2340 392
  0 0 1 1/5 4E+06 302439 60     1401/06/06 1401/10133 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری ده‌شیخان‌ بروجرد   #### داود ولی الهی بروجرد-دورود 2339 393
35 126887 2098 16/8 21 4E+06 297029 70 برقی 25/5 1401/07/24 1401/10158 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی شیروان چغا بروجرد 3300975 #### علیرحم ساکی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 394
540 192633 2074 25/8 32/2 4E+06 306129 180 برقی 38 1401/07/24 1401/10157 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300264 #### شرکت گاوداری  قائم  جواد بهمنی بروجرد-دورود 2339 395
680 59731 2074 8 10 4E+06 275388 90 برقی 16/9 1401/06/05 1401/10132 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-باغداری چهاربره‌ بروجرد 3300816 #### ابراهیم گودرزی اشترینان                  2340 396
7 41812 2074 5/6 7 4E+06 281788 60 برقی 2/31 1401/06/21 1401/10143 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3301020 #### میرزا گودرزی اشترینان                  2340 397
15 89597 2074 12 15 4E+06 278411 120 برقی 13/2 1401/09/30 1401/10217 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300581 #### رضا گودرزی پورو شرکا اشترینان                  2340 398
10 111996 2074 15 100 4E+06 281171 75 برقی 30 1401/08/23 1401/10175 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بندیزه‌ بروجرد 3300677 #### ولی اله پیرزادی اشترینان                  2340 399
7 52265 2074 7 7 4E+06 278957 90 دیزلی 42 1401/06/05 1401/10131 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3301583 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 400
6 22399 2074 3 5 4E+06 289739 50 دیزلی 0/82 1401/10/17 1401/10233 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) فضای سبز-فضای سبز فیال‌ بروجرد   #### خلیل نظامی بروجرد-دورود 2339 401
13 89597 2074 12 15 4E+06 297209 80 برقی 15 1401/10/20 1401/10240 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بصری‌ بروجرد 3300743 #### علی احمدی طباطبایی بروجرد-دورود 2339 402
  0 0 1 0/1 4E+06 289084 60     1401/07/12 1401/10152 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب خدمات عمومی و دولتی-حمل و نقل شهری ( مترو و غیره )  بوریاباف‌ بروجرد   #### راه اهن بروجرد بروجرد-دورود 2339 403
240 22399 2074 3 50 4E+06 306157 190 برقی 85/5 1401/10/24 1401/10244 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3300028 #### حمید-فرزاد شاه حسینی-زیاری بروجرد-دورود 2339 404
  129600 3000 12 40 4E+06 294942 120 دیزلی 63 1401/07/12 1401/10153 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنایع داروئی ده‌نومقدسی‌ بروجرد 3300164 #### شرکت داروسازی - چاه شماره (1) بروجرد-دورود 2339 405
  179194 2074 24 30 4E+06 301651 185 برقی 0 1401/08/23 1401/10174 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی خایان بروجرد 3300612 #### ایرج مولوی  خایانی1 بروجرد-دورود 2339 406
0 0 0 24 45 4E+06 276181 160     1401/10/08 1401/10220 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی صنایع وابسته به کشاورزی-گلخانه شب ماه بروجرد   #### شرکت شهرک های کشاورزی لرستان اشترینان                  2340 407
  19987 1388 4 5 4E+06 278680 90 دیزلی 1/3 1401/08/22 1401/10173 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300316 #### یارولی صارمی اشترینان                  2340 408
  56745 2074 7/6 17 4E+06 278913 90 برقی 9/12 1401/09/06 1401/10187 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300573 #### علی معظمی گودرزی اشترینان                  2340 409
  108000 1500 20   4E+06 304041 160     1401/09/17 1401/10207 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنایع فولاد عباس اباد بروجرد   #### شرکت پاسارگاد فولاد نوید بروجرد-دورود 2339 410
  0 0 0/3 0/3 4E+06 296535 50     1401/09/17 1401/10206 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری دام و طیور-دامداری درب استانه بروجرد   #### سامان یاراحمدی میرقاسم 2341 411
85 75 2075 0/01 0/33 4E+06 297931 80 دیزلی 0/6 1401/10/18 1401/10238 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-گاوداری بصری‌ بروجرد   #### محمود والیزاده بروجرد-دورود 2339 412
35 384520 2074 51/5 93/8 4E+06 304129 180 دیزلی 113 1401/11/09 1401/10253 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ولیان بروجرد 3300007 #### علی میرزا یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 413
  0 0 1 0/5 4E+06 296766 75     1401/12/21 1401/10284 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-آجر پزی دهنو مقدسی بروجرد   #### محسن مقدسی بروجرد-دورود 2339 414
525 74664 2074 10 15 4E+06 282300 135 دیزلی 11/4 1401/11/25 1401/10263 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3301067 #### محمد گودرزی دهریزی اشترینان                  2340 415
100 14933 2074 2 12 4E+06 279294 70 برقی 0 1401/11/25 1401/10262 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چهاربره‌ بروجرد 3300570 #### انشاء الله معظمی گودرزی اشترینان                  2340 416
100 1519 844 0/5 3 4E+06 296845 90 دیزلی 0/38 1401/12/01 1401/10266 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی دام و طیور-مرغداری شیروان چغا بروجرد 3301858 #### محمدجواد روستایی میرقاسم 2341 417
790 59731 2074 8 10 4E+06 284480 100 برقی 24 1401/12/14 1401/10276 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی کشاورزی-کشاورزی دهریز بروجرد 3300411 103661 حجت اله گودرزی اشترینان                  2340 418
85 179194 2074 24 30 4E+06 306766 190 برقی 63/8 1401/11/10 1401/10257 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قرق بروجرد 3301057 #### حسن یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 419
  45000 2500 5 5 4E+06 298804 60 دیزلی 0 1401/12/24 1401/10292 عقد قرارداد حفاری   لایروبی چاه صنعت-صنعت و خدمات دره‌ویله‌ بروجرد 3300883 #### شرکت هنگ جهان- شهرداری کشتارگاه جدید بروجرد-دورود 2339 420
14008 3E+07 7E+05 3610 5672 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 59
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 12
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 26,543
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,124,684
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020