|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی دلفان

مجوز های عطایی  دلفان

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  26536 2457 3 3/75 4E+06 242554 60 دیزلی 3 1401/10/03 0110036/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌خانی‌ دلفان 3600536 #### امیر کریمی نورآباد                   2221 1
  44226 2457 5 6/25 4E+06 240388 60 برقی 6/98 1401/09/22 0110035/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برخوردار دلفان 3600203 #### توکل غلامی برخوردار نورآباد                   2221 2
  212285 2457 24 30 4E+06 227965 68 برقی 62 1401/07/09 0110021/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب‌ غضنفر دلفان 3600144 #### حسینعلی اسدی سرابی نورآباد                   2221 3
  0 0 0/01 0 4E+06 755229 20     1401/01/20 0110001/161/307 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنعت-بسته بندی گندم هفت چشمه‌ دلفان   #### علی بیگی نورآباد                   2221 4
  212285 2457 24 30 4E+06 230369 78 برقی 36 1401/03/21 0110007/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سالیانه‌ دلفان 3600151 #### عباس علی مدنی پور نورآباد                   2221 5
  56609/28 2457 6/4 8 4E+06 242385 70 برقی 8/25 1401/10/26 0110037/161/307 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی چمن‌جعفربیگ‌ دلفان 3600020 #### محمد کریم سهرابی نورآباد                   2221 6
  0 0 1/4 2 4E+06 753341 20     1401/03/25 0110009/161/307 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-گلخانه نصرت‌ ابادیک‌ دلفان   #### محمدجواد وکیلی ندا نورآباد                   2221 7
  97297 2457 11 13/8 4E+06 238531 19/4 برقی 5/25 1401/02/24 0110004/161/307 حفر گالری و چاه کمکی پروانه حفر حفر گالری و هواکش/بغل کنی/دوربرداری کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 8
  106142 2457 12 15 4E+06 763330 10 دیزلی 2/7 1401/04/15 0110014/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌کبود دلفان 3600009 #### علی مراد زارعی نورآباد                   2221 9
760 212285 2457 24 30 4E+06 230268 80 برقی 36 1401/03/31 0110012/161/307 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سالیانه‌ دلفان 3600151 #### عباس علی مدنی پور نورآباد                   2221 10
  132678 2457 15 18/8 4E+06 231471 107 دیزلی 40/3 1401/03/25 0110010/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی اباد دلفان 3600607 #### صید عباس حسن پور نورآباد                   2221 11
  35366 2456 4 5 4E+06 241983 9 دیزلی 0/82 1401/06/06 0110018/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جعفر بیگی دلفان 3600192 #### رمضان آرامش نورآباد                   2221 12
  17690 2457 2 2/5 4E+06 767509 18 دیزلی 0/75 1401/12/11 0110048/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلباغی‌ دلفان 3600111 #### نصراله کاظمی شیراوند 2209 13
  26536 2457 3 3/75 4E+06 767297 12/5 دیزلی 0/9 1401/12/11 0110047/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گلباغی‌ دلفان 3600170 #### نصراله کاظمی شیراوند 2209 14
  0 0 1 1 4E+06 232060 80     1401/05/29 0110016/161/307 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری گاوکش‌ علیا دلفان   #### فردین کرمپوریان نورآباد                   2221 15
  97297 2457 11 13/8 4E+06 238531 19/4 دیزلی 5/1 1401/01/30 0110002/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 16
  79582 4907 9 10 4E+06 233353 90 برقی 10/1 1401/02/17 0110003/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری علی‌میرزایی‌علیا دلفان 3600636 #### محمدصادق-مرتضی نوریان-حیدری نورآباد                   2221 17
  61917 4914 7 8/75 4E+06 227474 11 برقی 11/1 1401/02/28 0110005/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری شترخفت‌ دلفان 3600396 #### محمد کاظم جعفری سرابی نورآباد                   2221 18
  84914 2457 9/6 12 4E+06 242485 15 برقی 3 1401/03/05 0110006/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌خانی‌ دلفان 3600054 #### محمود نظری نورآباد                   2221 19
15 132678 2457 15 18/8 4E+06 231474 110 برقی 40/3 1401/03/29 0110011/161/307 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی علی اباد دلفان 3600607 #### صید عباس حسن پور نورآباد                   2221 20
10 84914 2457 9/6 12 4E+06 242496 60 برقی 3 1401/04/21 0110015/161/307 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌خانی‌ دلفان 3600054 #### محمود نظری نورآباد                   2221 21
  28296 2620 3 4 4E+06 760129 16 برقی 1/16 1401/08/05 0110028/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل زرد دلفان 3600183 #### محمد علی کاوه ای سرچقا نورآباد                   2221 22
  155632 2543 17 22 4E+06 231373 100 برقی 40/5 1401/07/09 0110022/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاوبازه‌ دلفان   #### اهالی روستای گاوبازه نورآباد                   2221 23
120 97297 2457 11 13/8 4E+06 238488 80 برقی 5/1 1401/06/05 0110017/161/307 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 24
  79582 4907 9 10 4E+06 233553 90 دیزلی 55/1 1401/04/14 0110013/161/307 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری علی‌میرزایی‌علیا دلفان 3600636 #### محمدصادق-مرتضی نوریان-حیدری نورآباد                   2221 25
  61917 4914 7 8/75 4E+06 227474 11 برقی 11/1 1401/07/10 0110023/161/307 تغییر نوع مصرف پروانه بهره برداری تغییر نوع مصرف کشاورزی-کشاورزی;صنعت-گلخانه شترخفت‌ دلفان 3600396 #### محمد کاظم جعفری سرابی نورآباد                   2221 26
  35366 2456 4 5 4E+06 241977 9 دیزلی 11/8 1401/06/16 0110019/161/307 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی جعفر بیگی دلفان 3600192 #### رمضان آرامش نورآباد                   2221 27
  17055 1974 2/4 3 4E+06 771244 12 برقی 0/8 1401/08/14 0110030/161/307 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباجولان‌ دلفان 3600030 #### مومن بگ آقائی نورآباد                   2221 28
  26536 2457 3 3/75 4E+06 223533 27 دیزلی 1/99 1401/08/01 0110026/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ده‌کبودچواری‌ دلفان 3600555 #### علی محمدی نورآباد                   2221 29
  0 0 0/5 0/2 4E+06 225471 70     1401/08/01 0110027/161/307 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری گلم بهری دلفان   #### رحمت علی چاواری نورآباد                   2221 30
  24052 2227 3 3/75 4E+06 768875 24 دیزلی 1/72 1401/07/09 0110020/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دیماندول دلفان 3600589 #### شیرولی عزیزی دیماندول شیراوند 2209 31
  56609 2457 6/4 8 4E+06 242383 70 برقی 8/25 1401/08/14 0110031/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چمن‌جعفربیگ‌ دلفان 3600020 #### محمد کریم سهرابی نورآباد                   2221 32
  26536 2457 3 3/75 4E+06 770716 20 برقی 4/12 1401/09/02 0110032/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بابامحمد دلفان 3600515 #### علی مراد بدری محمدی نورآباد                   2221 33
  176832 2456 20 25 4E+06 230980 138 دیزلی 128 1401/09/22 0110034/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی‌ابادگاوکش‌ دلفان 3600149 #### حسینعلی و عزیزاله باقری گاوکش نورآباد                   2221 34
  42457 2457 4/8 6 4E+06 238113 15 دیزلی 1/75 1401/12/01 0110043/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی محمداباد دلفان   #### نورمحمد جلالوند نورآباد                   2221 35
  176832 2456 20 25 4E+06 230980 138 برقی 128 1401/12/06 0110044/161/307 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی علی‌ابادگاوکش‌ دلفان 3600149 #### حسینعلی و عزیزاله باقری گاوکش نورآباد                   2221 36
  106142 2457 12 15 4E+06 242718 20 برقی 5/72 1401/11/30 0110042/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی علی اباد دلفان 3600071 #### شاهرضاوعلیرضا رحیمی نورآباد                   2221 37
  35381 2457 4 5 4E+06 223742 11/5 برقی 1/12 1401/11/11 0110039/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نصرت‌ ابادیک‌ دلفان 3600172 #### اسفندیار عزیزی نورآباد                   2221 38
  2934 1630 0/5 0/63 4E+06 770401 15 دیزلی 0/18 1401/12/11 0110046/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گوهرگوش‌ دلفان 3600583 #### محمد الواری مله خان شیراوند 2209 39
  70762 2457 8 10 4E+06 239538 136 برقی 55 1401/12/20 0110049/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برخوردار دلفان 3600099 #### نازاره رضایی نورآباد                   2221 40
  17690 2457 2 2/5 4E+06 771433 19 دیزلی 0/9 1401/07/17 0110024/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بابامحمد دلفان 3600608 #### وراث بابایی نورآباد                   2221 41
  70762 2457 8 10 4E+06 237638 16 برقی 2/25 1401/07/30 0110025/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چراغ‌اباد دلفان 3600406 #### شیر محمد مرادپور چراغی وشرکاء نورآباد                   2221 42
  18576 2150 2/4 3 4E+06 776714 12 برقی 0/84 1401/09/22 0110033/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی جعفراباد دلفان 3600007 #### وراث قنبری شیراوند 2209 43
  17690 2457 2 2/5 4E+06 771433 19 دیزلی 34/4 1401/08/09 0110029/161/307 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی بابامحمد دلفان 3600608 #### وراث بابایی نورآباد                   2221 44
  49533 2457 5/6 7 4E+06 238926 10 برقی 1/35 1401/11/11 0110040/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600064 #### محمدعلی یوسف نیاقلندری نورآباد                   2221 45
  70733 2456 8 10 4E+06 238292 15/5 دیزلی 3 1401/11/01 0110038/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600196 #### شیرولی نظریان نورآباد                   2221 46
50 97297 2457 11 13/8 4E+06 238515 120 برقی 5/1 1401/11/24 0110041/161/307 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 47
  67224 2457 7/6 9/5 4E+06 753031 20 برقی 24/2 1401/12/06 0110045/161/307 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ورمله‌ دلفان 3600638 #### عنایت رستمی نورآباد                   2221 48
  0 0 1 1 4E+06 232060 80     1401/05/29 1401/10122 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری گاوکش‌ علیا دلفان   #### فردین کرمپوریان نورآباد                   2221 49
760 212285 2457 24 30 4E+06 230268 80 برقی 36 1401/03/31 1401/10072 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سالیانه‌ دلفان 3600151 #### عباس علی مدنی پور نورآباد                   2221 50
15 132678 2457 15 18/8 4E+06 231474 110 برقی 40/3 1401/03/29 1401/10069 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی علی اباد دلفان 3600607 #### صید عباس حسن پور نورآباد                   2221 51
10 84914 2457 9/6 12 4E+06 242496 60 برقی 3 1401/04/21 1401/10087 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چشمه‌خانی‌ دلفان 3600054 #### محمود نظری نورآباد                   2221 52
120 97297 2457 11 13/8 4E+06 238488 80 برقی 5/1 1401/06/05 1401/10130 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 53
  0 0 0/5 0/2 4E+06 225471 70     1401/08/01 1401/10160 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری گلم بهری دلفان   #### رحمت علی چاواری نورآباد                   2221 54
50 97297 2457 11 13/8 4E+06 238515 120 برقی 5/1 1401/11/24 1401/10259 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلندر دلفان 3600156 #### یوسف نظریان فیروز آبادی نورآباد                   2221 55
1910 4E+06 1E+05 454 565 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 59
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 22
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 27,523
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,125,664
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020