|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی دورود

مجوز های عطایی  دورود

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
60 240019 2778 24 30 4E+06 308065 160 دیزلی 0 1401/02/29 0110012/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشمت‌ اباد دورود 3700193 #### غلامحسن آرمان بروجرد-دورود 2339 1
  59731 2074 8 10 4E+06 325124 60 دیزلی 7/95 1401/01/14 0110003/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700743 #### مهدی بهلولی بروجرد-دورود 2339 2
32 59731 2074 8 10 4E+06 320941 60 برقی 9/75 1401/02/28 0110011/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700246 #### حسن یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 3
  142160/3 2074 19/04 30 4E+06 313472 60 برقی 28 1401/11/17 0110058/161/308 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرمان‌اباد دورود 3700418 #### حمید رضا خدایی بروجرد-دورود 2339 4
  53758 2074 7/2 9 4E+06 319600 20 دیزلی 2/25 1401/03/29 0110020/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی مروک‌ دورود   #### حبیب اله ماهرویی و شریک بروجرد-دورود 2339 5
60 209059 2074 28 35 4E+06 328478 80 برقی 36 1401/05/20 0110026/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سوران دورود 3700736 #### محمد درمیانی بروجرد-دورود 2339 6
  181267 2098 24 30 4E+06 311342 66 دیزلی 20/9 1401/12/08 0110065/161/308 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کاغه‌ دورود 3700428 #### قاسم یاراحمدی وشرکا بروجرد-دورود 2339 7
150 59731 2074 8 10 4E+06 320909 120 برقی 8 1401/12/27 0110078/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ناصرالدین‌ دورود 3700157 #### صادق علی فرهادی بروجردی وشرکا بروجرد-دورود 2339 8
  22847/18 2074 3/06 4/5 4E+06 390495 66 دیزلی 4/59 1401/12/13 0110067/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی کاغه‌ دورود   #### کاظم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 9
5 1800 1000 0/5 0/1 4E+06 309304 100 برقی 0/38 1401/03/21 0110018/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-گاوداری علی اباد دورود 3401014 #### محسن درخشانیان بروجرد-دورود 2339 10
  14400 4000 1 0 4E+06 328407 60 برقی 1/12 1401/01/18 0110005/161/308 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری دام و طیور-مرغداری سوران‌ دورود 3700887 #### عزت الله لشنی بروجرد-دورود 2339 11
  38825/28 2074 5/2 8/7 4E+06 323592 48 دیزلی 6 1401/02/24 0110009/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3701081 #### درویشعلی بتوای و شرکاء میرقاسم 2341 12
  34506 1917 5 7 4E+06 322437 50 دیزلی 6 1401/12/20 0110074/161/308 تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 112005 #### غلامحسن شیخ سراب جلدون 2338 13
  2678/4 744 1 0/1 4E+06 321639 20 برقی 0/45 1401/02/04 0110006/161/308 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری دام و طیور-گاوداری چقابهرام‌ دورود   #### مجید نامجو بروجرد-دورود 2339 14
  292032 4056 20 20 4E+06 315911 50 برقی 30 1401/11/19 0110059/161/308 اصلاحیه بهره برداری پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقابدار دورود 3700264 #### محمدعلی یاراحمدی و شرکاء میرقاسم 2341 15
  179194 2074 24 30 4E+06 315481 65 برقی 24/7 1401/01/09 0110001/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی امیراباد دورود 3700515 #### فاطمه کاهی بروجرد-دورود 2339 16
  234137 2098 31 40 4E+06 303784 70 برقی 51/8 1401/02/26 0110010/161/308 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی یکدانگ‌ دورود 3700782 #### علی بیرانوند بروجرد-دورود 2339 17
20 83624 2074 11/2 14 4E+06 307700 160 برقی 12/5 1401/02/07 0110007/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700488 #### محمد و علی محمد ساکی و شرکا بروجرد-دورود 2339 18
80 167247 2074 22/4 28 4E+06 308430 150 دیزلی 42 1401/04/09 0110022/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ازنا دورود 3700315 #### صید رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 19
  38519 2098 5/1 8/5 4E+06 321001 85 دیزلی 9/56 1401/03/09 0110016/161/308 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بهرام اباد دورود 3701067 #### عباس وعلی محمد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 20
85 90634 2098 12 15 4E+06 312127 60 دیزلی 12/6 1401/04/21 0110024/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بیاتان‌ دورود 3301167 #### علیرضا محمدی بروجرد-دورود 2339 21
30 179194 2074 24 30 4E+06 319356 100 دیزلی 21 1401/12/14 0110071/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سنگر دورود 3700340 #### صفر قائدرحمت بروجرد-دورود 2339 22
  35839 2074 4/8 12 4E+06 324760 28 دیزلی 3 1401/12/13 0110068/161/308 تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### علی محمد بهلولی بروجرد-دورود 2339 23
  26879 2074 3/6 9 4E+06 323951 40 برقی 9/57 1401/01/09 0110002/161/308 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی بهرامابادعلیا دورود   #### رحم خدا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 24
  32400 2500 3/6 4/5 4E+06 322244 100 برقی 5/53 1401/01/09 0110002/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرام اباد دورود 3701079 #### جهانشاه یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 25
  0 0 25 7 4E+06 324133 130     1401/01/09 0110001/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری دام و طیور-گاوداری بهرامابادعلیا دورود   #### شرکت کشاورزی و دامپروری نگین دشت اشترانکوه بروجرد-دورود 2339 26
  213235 1851 32 40 4E+06 322444 180 برقی 50/3 1401/01/16 0110002/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700062 #### ولی یاراحمدی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 27
  191140 2074 25/6 32 4E+06 307226 170 برقی 22 1401/01/16 0110001/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 28
  64211 2074 8/6 21/7 4E+06 320396   دیزلی 8/25 1401/02/18 0110008/161/308 تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود   #### شاه رضا خسروی و شرکا بروجرد-دورود 2339 29
15 89597 2074 12 15 4E+06 312682 100 برقی 5/48 1401/08/19 0110040/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود 3700255 #### رحم خدا نباتی بروجرد-دورود 2339 30
  36253/44 2098 4/8 12 4E+06 316719 14 برقی 1/58 1401/11/21 0110060/161/308 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیاه‌کله‌ دورود 3700202 #### اسداله یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 31
  83624 2074 11/2 14 4E+06 307700 160 برقی 12/5 1401/02/08 0110004/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700488 #### محمد و علی محمد ساکی و شرکا بروجرد-دورود 2339 32
  191140 2074 25/6 32 4E+06 307226 170 برقی 22 1401/02/08 0110005/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 33
  395 844 0/13 0/08 4E+06 324120 20 دیزلی 0 1401/01/14 0110004/161/308 تغییر روش حفاری پروانه حفر تغییر روش حفاری صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 34
284 0 0 3 0/2 4E+06 311690 130 دیزلی 6 1401/07/11 0110033/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-تولید شن و ماسه گوشه‌پل‌ دورود 3700996 #### شرکت راه گستر احسان بروجرد-دورود 2339 35
  213235 1851 32 40 4E+06 322444 180 برقی 50/3 1401/01/20 0110003/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700062 #### ولی یاراحمدی وشرکاء بروجرد-دورود 2339 36
  50400 2500 5/6 7 4E+06 322014 130 برقی 5/25 1401/01/20 0110003/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرام اباد دورود 3701098 #### علی زند لشنی بروجرد-دورود 2339 37
  225000 2500 25 7 4E+06 324133 96 برقی 55/9 1401/03/05 0110015/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-گاوداری بهرامابادعلیا دورود   #### شرکت کشاورزی و دامپروری نگین دشت اشترانکوه بروجرد-دورود 2339 38
  0 0 0 4           1401/01/18 25/10/01183   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ده‌نو دورود   #### اصغر لک     39
  50400 2500 5/6 7 4E+06 322014 130 برقی 5/25 1401/02/07 0110004/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرام اباد دورود 3701098 #### علی زند لشنی بروجرد-دورود 2339 40
30 234137 2098 31 40 4E+06 303794 180 برقی 51/8 1401/02/29 0110013/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی یکدانگ‌ دورود 3700782 #### علی بیرانوند بروجرد-دورود 2339 41
  59731 2074 8 10 4E+06 320941 60 برقی 9/75 1401/02/28 0110005/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700246 #### حسن یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 42
  0 0 1 0/15 4E+06 320411 60     1401/03/03 0110014/161/308 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) سیاول‌ دورود   #### علی نصرتی بروجرد-دورود 2339 43
  7474 844 2/46 3 4E+06 329111 160 دیزلی 2/77 1401/03/09 0110006/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت حومه دورود دورود 3701181 #### کارخانه ماسه شویی مجتمع بنی هاشم(ع) بروجرد-دورود 2339 44
  83624 2074 11/2 14 4E+06 307700 160 برقی 12/5 1401/02/22 0110006/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700488 #### محمد و علی محمد ساکی و شرکا بروجرد-دورود 2339 45
  35839 2074 4/8 12 4E+06 321729 50 برقی 5/4 1401/11/08 0110056/161/308 تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه پروانه بهره برداری تعیین تکلیف چاههای آب کشاورزی غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادعلیا دورود 112487 #### حسنعلی یاراحمدی و شرکا بروجرد-دورود 2339 46
  67198 2074 9 11/3 4E+06 325971 20 برقی 150 1401/06/07 0110030/161/308 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- سابندان‌ دورود 3700521 #### تقی فروغیان بروجرد-دورود 2339 47
  59731 2074 8 10 4E+06 320941 60 برقی 9/75 1401/03/16 0110007/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700246 #### حسن یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 48
  0 0 1 0/15 4E+06 320411 60     1401/03/29 0110009/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) سیاول‌ دورود   #### علی نصرتی بروجرد-دورود 2339 49
  395 844 0/13 0/08 4E+06 324120 20 دیزلی 0 1401/03/26 0110008/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 50
  240019 2778 24 30 4E+06 308065 160 دیزلی 0 1401/04/05 0110010/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حشمت‌ اباد دورود 3700193 #### غلامحسن آرمان بروجرد-دورود 2339 51
  7474 844 2/46 3 4E+06 329111 160 دیزلی 2/77 1401/03/26 0110008/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت حومه دورود دورود 3701181 #### کارخانه ماسه شویی مجتمع بنی هاشم(ع) بروجرد-دورود 2339 52
  9000 2500 1 0/35 4E+06 303511 80     1401/04/05 0110011/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری دام و طیور-دامداری ده حاجی دورود   #### فرحناز دالوند بروجرد-دورود 2339 53
  39878/78 2098 5/28 11 4E+06 305646 41 برقی 8/55 1401/07/16 0110035/161/308 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بهزاداباد دورود 3700371 #### احمد پاپی بروجرد-دورود 2339 54
  1800 1000 0/5 0/1 4E+06 309234 30 برقی 0/38 1401/04/15 0110023/161/308 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری دام و طیور-گاوداری علی اباد دورود 3401014 #### محسن درخشانیان بروجرد-دورود 2339 55
  240019 2778 24 30 4E+06 308065 160 دیزلی 0 1401/03/11 0110007/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی حشمت‌ اباد دورود 3700193 #### غلامحسن آرمان بروجرد-دورود 2339 56
  0 0 1 0/1 4E+06 331915 100     1401/03/12 0110017/161/308 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 57
  9000 2500 1 0/35 4E+06 303511 80     1401/03/24 0110019/161/308 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری ده حاجی دورود   #### فرحناز دالوند بروجرد-دورود 2339 58
  63443/52 2098 8/4 10/5 4E+06 305144 150 دیزلی 24/8 1401/04/01 0110021/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی چالانچولان دورود   #### علی مراد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 59
  0 0 1 0/15 4E+06 320411 60     1401/03/29 0110009/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) سیاول‌ دورود   #### علی نصرتی بروجرد-دورود 2339 60
  6077 844 2 2 4E+06 333225 80 دیزلی 0 1401/03/30 0110010/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت حومه دورود دورود 3700239 #### حبیب غلام  زاده بروجرد-دورود 2339 61
  9000 2500 1 0/35 4E+06 303511 80     1401/04/05 0110011/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری دام و طیور-دامداری ده حاجی دورود   #### فرحناز دالوند بروجرد-دورود 2339 62
  59731 2074 8 10 4E+06 325124 60 برقی 23 1401/06/02 0110029/161/308 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700743 #### مهدی بهلولی بروجرد-دورود 2339 63
  395 844 0/13 0/08 4E+06 324120 20 دیزلی 0 1401/04/14 0110012/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 64
  6077 844 2 2 4E+06 333225 80 دیزلی 0 1401/04/29 0110013/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت حومه دورود دورود 3700239 #### حبیب غلام  زاده بروجرد-دورود 2339 65
  0 0 0 3           1401/03/26 01/49407   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود   #### احمد رضا ماکیانی     66
  22399 2074 3 3/75 4E+06 316947 12 برقی 0/82 1401/05/20 0110027/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری دوخواهران‌ دورود 3700766 #### محسن پیرهادی تواندشتی بروجرد-دورود 2339 67
1000 395 844 0/13 0/08 4E+06 323156 80 دیزلی 0 1401/10/11 0110049/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 68
  15552 864 5 0/6           1401/05/01 01/52011   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی بابامحمد دورود   #### جواد بلبلوند     69
250 0 0 5/5 6/8 4E+06 322960 80 برقی 8 1401/07/16 0110034/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### غلامحسین و سجاد یار احمدی بروجرد-دورود 2339 70
  149328 2074 20 25 4E+06 326232 130 برقی 18/8 1401/05/19 0110012/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود 3700384 #### محسن بختیاری بوکالت بختیا بروجرد-دورود 2339 71
50 179194 2074 24 30 4E+06 309387 130 برقی 30 1401/09/28 0110048/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌سفلی‌ دورود 3700211 #### نجفقلی-رضا مرادی بروجرد-دورود 2339 72
  0 0 1 0/1 4E+06 331915 100     1401/05/22 0110013/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 73
10 20002 2778 2 12 4E+06 322123 100 برقی 10 1401/05/25 0110028/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3701182 #### قاسم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 74
  0 0 0 15           1401/05/23 01/53510   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی باغ‌جمال‌ دورود   #### مجید بوالحسنی(اهالی باغ جمال)     75
  41811/84 2074 5/6 7 4E+06 320463 60 برقی 7/7 1401/10/17 0110051/161/308 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی انگشته دورود 3700309 #### اسدالله خویشاوند بروجرد-دورود 2339 76
  0 0 1 0/1 4E+06 331915 120     1401/07/18 0110036/161/308 ادامه حفاری پروانه حفر ادامه حفاری دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 77
  149328 2074 20 25 4E+06 326232 130 برقی 18/8 1401/06/01 0110014/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود 3700384 #### محسن بختیاری بوکالت بختیا بروجرد-دورود 2339 78
  12600 3500 1 0/1 4E+06 328873 90 برقی 0 1401/08/03 0110037/161/308 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 79
346 35839 2074 4/8 7/5 4E+06 322594 100 دیزلی 21 1401/09/06 0110043/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گوشه‌ دورود 3700519 #### عزت الله اسمعیلی بروجرد-دورود 2339 80
  11946 2074 1/6 2 4E+06 302304 50 برقی 1/2 1401/06/27 0110032/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرکزترویج‌مرغ‌بومی‌شماره‌ دورود   #### محمد ساسانی بروجرد-دورود 2339 81
25 1519 844 0/5 0/1 4E+06 314552 70 دیزلی 0 1401/12/22 0110075/161/308 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-سنگبری سیاه‌کله‌ دورود 3701027 #### شرکت سنگبری گل سنگ بروجرد-دورود 2339 82
30 185760 2150 24 30 4E+06 308897 130 برقی 0 1401/12/27 0110077/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700512 108766 محمد حسین جمشیدی و شرکا بروجرد-دورود 2339 83
1000 40320 2000 5/6 7/2 4E+06 309739 100 دیزلی 2/85 1401/06/20 0110031/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود   #### علی محمد ساکی بروجرد-دورود 2339 84
  0 0 0 2           1401/06/15 01/55393   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود   #### الهام سهرابی کیا     85
  40320 2000 5/6 7/2 4E+06 309739 100 دیزلی 2/85 1401/06/22 0110014/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود   #### علی محمد ساکی بروجرد-دورود 2339 86
200 191140 2074 25/6 32 4E+06 307322 160 برقی 22 1401/09/28 0110047/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 87
10 179539 2078 24 30 4E+06 325638 120 برقی 0 1401/12/23 0110076/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ژان‌ دورود 3700125 #### محمد حسن زندلشنی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 88
  0 0 0 0/3           1401/07/06 01/56512   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی حومه دورود دورود   356216 محمد فلاحی     89
20 172800 3000 16 20 4E+06 304010 150 دیزلی 2/85 1401/08/29 0110041/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلعه‌بهاالدین‌ دورود   #### حسین منصوری یار احمدی بروجرد-دورود 2339 90
  11946 2074 1/6 2 4E+06 302304 50 برقی 1/2 1401/12/08 0110066/161/308 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی مرکزترویج‌مرغ‌بومی‌شماره‌ دورود   #### بهرام زارعلی بروجرد-دورود 2339 91
  0 0 1 0/2 4E+06 319362 70     1401/09/07 0110044/161/308 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری ژان‌ دورود   112663 سجاد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 92
  0 0 1 0/1 4E+06 331915 120     1401/07/18 0110015/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 93
  20002 2778 2 12 4E+06 322123 100 برقی 10 1401/07/18 0110015/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3701182 #### قاسم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 94
80 0 0 1 0/1 4E+06 331970 60 دیزلی 1/35 1401/08/12 0110038/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 95
50 120010 2778 12 12 4E+06 322867 120 برقی 0 1401/12/06 0110063/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی- بهرامابادسفلی‌ دورود 3700465 #### محمد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 96
  20002 2778 2 12 4E+06 322123 100 برقی 10 1401/07/19 0110016/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3701182 #### قاسم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 97
8 39879 2098 5/28 11 4E+06 304240 100 برقی 8/55 1401/11/08 0110057/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهزاداباد دورود 3700371 #### احمد پاپی بروجرد-دورود 2339 98
300 0 0 0/72 0/9 4E+06 330243 48 دیزلی   1401/10/21 0110052/161/308 اصلاحیه کروکی پروانه حفر اصلاح کروکی صنعت-صنعت سوران دورود 3701139 #### علیرضا قاسمی خویگانی بروجرد-دورود 2339 99
  0 0 0 0/23           1401/08/02 01/58272   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی نامشخص دورود   356236 فرهاد احمدوند     100
  65704 2074 8/8 11 4E+06 305229 100 دیزلی 12 1401/08/14 0110039/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گاراژ دورود 3701192 #### کامران هژبری و شرکاء میرقاسم 2341 101
  0 0 0 1/1           1401/07/19 01/57390   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی سیزان‌ دورود   #### محمد دین پرور     102
2 12600 3500 1 0/1 4E+06 328874 90 برقی 0 1401/09/01 0110042/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 103
13 119462 2074 16 20 4E+06 324451 120 برقی 0 1401/11/01 0110054/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700322 #### میرحسین احمدوندوشرکا بروجرد-دورود 2339 104
  111996 2074 15 18/8 4E+06 302386 120 برقی 24/3 1401/09/09 0110045/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پهلوان‌کل‌ دورود 3700243 #### عبدالعلی صارمی یاراحمدی و شرک بروجرد-دورود 2339 105
  40320 2000 5/6 7/2 4E+06 309739 100 دیزلی 2/85 1401/08/21 0110017/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود   #### علی محمد ساکی بروجرد-دورود 2339 106
  84591/36 2098 11/2 30 4E+06 309339 60 برقی 15 1401/11/24 0110061/161/308 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی زرگران‌سفلی‌ دورود 3700211 #### نجفقلی-رضا مرادی بروجرد-دورود 2339 107
  167247 2074 22/4 28 4E+06 308430 150 دیزلی 42 1401/09/15 0110018/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ازنا دورود 3700315 #### صید رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 108
  89597 2074 12 15 4E+06 312682 100 برقی 5/48 1401/09/05 0110016/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود 3700255 #### رحم خدا نباتی بروجرد-دورود 2339 109
  0 0 1 0/1 4E+06 331970 60 دیزلی 1/35 1401/09/06 0110017/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 110
  149328 2074 20 25 4E+06 322358 105 برقی 13 1401/09/17 0110046/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 3700549 #### علی ده پهلوان و شرکاء بروجرد-دورود 2339 111
  29866 2074 4 5 4E+06 324926 48 دیزلی 5/48 1401/10/14 0110050/161/308 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود 3701140 108669 سیدعلی موسوی بروجرد-دورود 2339 112
  0 0 3 0/2 4E+06 311690 130 دیزلی 6 1401/09/21 0110019/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-تولید شن و ماسه گوشه‌پل‌ دورود 3700996 #### شرکت راه گستر احسان بروجرد-دورود 2339 113
  0 0 1 0/1 4E+06 331970 60 دیزلی 1/35 1401/09/16 0110019/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 114
  167247 2074 22/4 28 4E+06 308430 150 دیزلی 42 1401/09/16 0110018/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی ازنا دورود 3700315 #### صید رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 115
  0 0 0/66 0/1 4E+06 327465 100 برقی 1/5 1401/10/28 0110053/161/308 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه صنعت-صنعت و خدمات ژان‌ دورود 3701153 #### علی محمد عسگری بروجرد-دورود 2339 116
30 89554 2073 12 15 4E+06 322596 120 دیزلی 14/4 1401/12/19 0110073/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ده‌نو دورود 3700352 #### عباس بهمنی وشرکا بروجرد-دورود 2339 117
40 107516 2074 14/4 18 4E+06 330550 30 برقی 0 1401/11/02 0110055/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی میدانک‌ دورود 3700506 #### پشنگ صبوحی بروجرد-دورود 2339 118
400 96008 2778 9/6 12 4E+06 306393 130 دیزلی 0 1401/12/07 0110064/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌سفلی‌ دورود 3700501 #### احمدخان ساکی وشرکا بروجرد-دورود 2339 119
20 149328 2074 20 25 4E+06 322356 130 برقی 13 1401/12/13 0110069/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 3700549 #### علی ده پهلوان و شرکاء بروجرد-دورود 2339 120
  89597 2074 12 15 4E+06 312682 100 برقی 5/48 1401/10/08 0110020/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود 3700255 #### رحم خدا نباتی بروجرد-دورود 2339 121
  191140 2074 25/6 32 4E+06 307322 160 برقی 22 1401/10/08 0110020/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 122
20 43200 2500 4/8 8 4E+06 310187 130 دیزلی 3/3 1401/11/30 0110062/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کاغه شمالی دورود 3701146 #### ورثه موسی-عیسی ساکی بروجرد-دورود 2339 123
  12600 3500 1 0/1 4E+06 328874 90 برقی 0 1401/10/11 0110021/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 124
  0 0 0 3/35           1401/09/26 01/62740   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی عزیزاباد دورود   356306 پاپی مراد یار احمدی     125
  0 0 0             1401/09/23 01/62550   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ترشاب‌ دورود   #### آیت سلطانی منش     126
  0 0 3 0/2 4E+06 311690 130 دیزلی 6 1401/11/03 0110021/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-تولید شن و ماسه گوشه‌پل‌ دورود 3700996 #### شرکت راه گستر احسان بروجرد-دورود 2339 127
  12600 3500 1 0/1 4E+06 328874 90 برقی 0 1401/11/03 0110022/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 128
  209059 2074 28 35 4E+06 328478 80 برقی 36 1401/11/10 0110022/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی سوران دورود 3700736 #### محمد درمیانی بروجرد-دورود 2339 129
  120844/8 2098 16 20 4E+06 324968 50 برقی 27 1401/12/16 0110072/161/308 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### مهدی بهلولی بروجرد-دورود 2339 130
  0 0 0 1           1401/11/02 01/65653   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود   #### محسن مهدوی نسب     131
  0 0 0 0/58           1401/11/02 01/65694   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ژان‌ دورود   #### وحید باجولوند     132
50 48600 2500 5/4 9 4E+06 322722 100 برقی 4/72 1401/12/13 0110070/161/308 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 3701099 108466 علی حمزه ده پهلوان بروجرد-دورود 2339 133
  0 0 0 4/4           1401/11/01 01/65531   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دریژان‌پایین‌ دورود   #### اصغر لشنی زند     134
  0 0 0/72 0/9 4E+06 330243 48 دیزلی   1401/11/18 0110023/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت سوران دورود 3701139 #### علیرضا قاسمی خویگانی بروجرد-دورود 2339 135
  0 0 0 6           1401/11/11 01/66415   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی دره‌تنگ‌ دورود   #### امین رضایی     136
  191140 2074 25/6 32 4E+06 307322 160 برقی 22 1401/11/19 0110023/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 137
  0 0 5/5 6/8 4E+06 322960 80 برقی 8 1401/11/19 0110024/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### غلامحسین و سجاد یار احمدی بروجرد-دورود 2339 138
  209059 2074 28 35 4E+06 328478 80 برقی 36 1401/11/25 0110024/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی سوران دورود 3700736 #### محمد درمیانی بروجرد-دورود 2339 139
  0 0 0/72 0/9 4E+06 330243 48 دیزلی   1401/12/07 0110025/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری صنعت-صنعت سوران دورود 3701139 #### علیرضا قاسمی خویگانی بروجرد-دورود 2339 140
  0 0 0 1/2           1401/12/02 01/67783   پروانه بهره برداری تخصیص آب دام و طیور-دامداری کلنگانه‌ دورود   #### حامد یاراحمدی     141
  395 844 0/13 0/08 4E+06 323156 80 دیزلی 0 1401/12/13 0110025/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 142
  0 0 5/5 6/8 4E+06 322960 80 برقی 8 1401/12/14 0110026/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### غلامحسین و سجاد یار احمدی بروجرد-دورود 2339 143
  119462 2074 16 20 4E+06 324451 120 برقی 0 1401/12/14 0110026/161/308/2     استقرار دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700322 #### میرحسین احمدوندوشرکا بروجرد-دورود 2339 144
  0 0 0 0/36           1401/12/16 01/69297   پروانه بهره برداری تخصیص آب دام و طیور-دامداری ژان‌ دورود   #### جهانبخش دلیخون     145
  119462 2074 16 20 4E+06 324451 120 برقی 0 1401/12/27 0110027/161/308/1     ترخیص دستگاه حفاری کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700322 #### میرحسین احمدوندوشرکا بروجرد-دورود 2339 146
  0 0 0 0/25           1401/12/21 01/69704   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی برزان‌ دورود   #### علی رحمتی راد     147
  0 0 0 1           1401/12/27 1/70266   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود   #### مصطفی شاهوردی     148
  0 0 0 0/15           1401/12/27 1/70282   پروانه بهره برداری تخصیص آب دام و طیور-دامداری ژان‌ دورود   #### نایب علی دلفانی فر     149
  0 0 0 4/5           1401/12/21 01/69712   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود   #### علی اکبر یار احمدی     150
  0 0 0 3/5           1401/12/25 01/70189   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی چنارخاتون‌ دورود   #### صدف باجلان     151
  0 0 0 1/7           1401/12/21 01/69781   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی درمیان‌ دورود   #### کرمی الیاسی     152
  0 0 0 0/9           1401/12/21 01/69715   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی ده‌نو دورود   #### کرمی الیاسی     153
  0 0 0 0/3           1401/12/21 01/69721   پروانه بهره برداری تخصیص آب دام و طیور-دامداری پیراباد دورود   #### ظریفه حاجیوند قالبی     154
  0 0 0 0/25           1401/12/25 01/70232   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-گلخانه ده‌نو دورود   #### مرتضی دلیخون     155
  0 0 0 14           1401/12/21 01/69769   پروانه بهره برداری تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود   #### سید منتعلی شاهرخی     156
  0 0 0 2 4E+06 319977 45 دیزلی 6/62 1401/04/29 0110025/161/308 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود   #### عنبربانو مرادی بروجرد-دورود 2339 157
  395 844 0/13 0/08 4E+06 324120 20 دیزلی 0 1401/01/14 1401/10005 عقد قرارداد حفاری   تغییر روش حفاری صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 158
20 83624 2074 11/2 14 4E+06 307700 160 برقی 12/5 1401/02/07 1401/10021 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700488 #### محمد و علی محمد ساکی و شرکا بروجرد-دورود 2339 159
60 240019 2778 24 30 4E+06 308065 160 دیزلی 0 1401/02/29 1401/10037 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی حشمت‌ اباد دورود 3700193 #### غلامحسن آرمان بروجرد-دورود 2339 160
32 59731 2074 8 10 4E+06 320941 60 برقی 9/75 1401/02/28 1401/10036 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3700246 #### حسن یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 161
5 1800 1000 0/5 0/1 4E+06 309304 100 برقی 0/38 1401/03/21 1401/10060 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دام و طیور-گاوداری علی اباد دورود 3401014 #### محسن درخشانیان بروجرد-دورود 2339 162
30 234137 2098 31 40 4E+06 303794 180 برقی 51/8 1401/02/29 1401/10038 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی یکدانگ‌ دورود 3700782 #### علی بیرانوند بروجرد-دورود 2339 163
  0 0 1 0/15 4E+06 320411 60     1401/03/03 1401/10043 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی-صنایع تبدیلی ( تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی ) سیاول‌ دورود   #### علی نصرتی بروجرد-دورود 2339 164
  0 0 1 0/1 4E+06 331915 100     1401/03/12 1401/10053 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 165
60 209059 2074 28 35 4E+06 328478 80 برقی 36 1401/05/20 1401/10105 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سوران دورود 3700736 #### محمد درمیانی بروجرد-دورود 2339 166
80 167247 2074 22/4 28 4E+06 308430 150 دیزلی 42 1401/04/09 1401/10082 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ازنا دورود 3700315 #### صید رضا یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 167
  9000 2500 1 0/35 4E+06 303511 80     1401/03/24 1401/10063 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری ده حاجی دورود   #### فرحناز دالوند بروجرد-دورود 2339 168
  6077 844 2 2 4E+06 333225 80 دیزلی 0 1401/03/30 1401/10071 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت حومه دورود دورود 3700239 #### حبیب غلام  زاده بروجرد-دورود 2339 169
10 20002 2778 2 12 4E+06 322123 100 برقی 10 1401/05/25 1401/10120 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهرامابادسفلی‌ دورود 3701182 #### قاسم یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 170
284 0 0 3 0/2 4E+06 311690 130 دیزلی 6 1401/07/11 1401/10151 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-تولید شن و ماسه گوشه‌پل‌ دورود 3700996 #### شرکت راه گستر احسان بروجرد-دورود 2339 171
15 89597 2074 12 15 4E+06 312682 100 برقی 5/48 1401/08/19 1401/10172 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی داریاب‌ دورود 3700255 #### رحم خدا نباتی بروجرد-دورود 2339 172
1000 395 844 0/13 0/08 4E+06 323156 80 دیزلی 0 1401/10/11 1401/10230 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات بابامحمد دورود 3701126 #### احمدرضا بلبلوند بروجرد-دورود 2339 173
250 0 0 5/5 6/8 4E+06 322960 80 برقی 8 1401/07/16 1401/10156 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود   #### غلامحسین و سجاد یار احمدی بروجرد-دورود 2339 174
50 179194 2074 24 30 4E+06 309387 130 برقی 30 1401/09/28 1401/10215 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌سفلی‌ دورود 3700211 #### نجفقلی-رضا مرادی بروجرد-دورود 2339 175
  12600 3500 1 0/1 4E+06 328873 90 برقی 0 1401/08/03 1401/10162 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 176
346 35839 2074 4/8 7/5 4E+06 322594 100 دیزلی 21 1401/09/06 1401/10188 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی گوشه‌ دورود 3700519 #### عزت الله اسمعیلی بروجرد-دورود 2339 177
1000 40320 2000 5/6 7/2 4E+06 309739 100 دیزلی 2/85 1401/06/20 1401/10138 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود   #### علی محمد ساکی بروجرد-دورود 2339 178
200 191140 2074 25/6 32 4E+06 307322 160 برقی 22 1401/09/28 1401/10212 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی افراونده‌ دورود 3700170 #### علی محمد ملکی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 179
  67198 2074 9 11/3 4E+06 325971 20 برقی 150 1401/11/05 1401/10250 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی سابندان‌ دورود 3700521 #### تقی فروغیان بروجرد-دورود 2339 180
20 172800 3000 16 20 4E+06 304010 150 دیزلی 2/85 1401/08/29 1401/10181 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی قلعه‌بهاالدین‌ دورود   #### حسین منصوری یار احمدی بروجرد-دورود 2339 181
  0 0 1 0/2 4E+06 319362 70     1401/09/07 1401/10189 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری ژان‌ دورود   112663 سجاد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 182
80 0 0 1 0/1 4E+06 331970 60 دیزلی 1/35 1401/08/12 1401/10165 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) دامپروری و پرورش طیور-مرغداری امام‌اباد دورود   #### محمد رضا سالاروند بروجرد-دورود 2339 183
8 39879 2098 5/28 11 4E+06 304240 100 برقی 8/55 1401/11/08 1401/10252 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی بهزاداباد دورود 3700371 #### احمد پاپی بروجرد-دورود 2339 184
300 0 0 0/72 0/9 4E+06 330243 48 دیزلی   1401/10/21 1401/10242 عقد قرارداد حفاری   اصلاح کروکی صنعت-صنعت سوران دورود 3701139 #### علیرضا قاسمی خویگانی بروجرد-دورود 2339 185
2 12600 3500 1 0/1 4E+06 328874 90 برقی 0 1401/09/01 1401/10184 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) صنعت-صنعت و خدمات سوران‌ دورود 3700868 #### فضل الله هداوند بروجرد-دورود 2339 186
13 119462 2074 16 20 4E+06 324451 120 برقی 0 1401/11/01 1401/10247 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی پیراباد دورود 3700322 #### میرحسین احمدوندوشرکا بروجرد-دورود 2339 187
  0 0 0/66 0/1 4E+06 327465 100 برقی 1/5 1401/10/28 1401/10246 عقد قرارداد حفاری   کف شکنی چاه صنعت-صنعت و خدمات ژان‌ دورود 3701153 #### علی محمد عسگری بروجرد-دورود 2339 188
  0 0 0/6 5 4E+06 334060 50 برقی 150 1401/11/05 1401/10251 عقد قرارداد حفاری   استقرار دستگاه حفاری صنعت-صنعت و خدمات رضور دورود 3701176 #### ولی الله سالاروند بروجرد-دورود 2339 189
150 59731 2074 8 10 4E+06 320909 120 برقی 8 1401/12/27 1401/10295 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ناصرالدین‌ دورود 3700157 #### صادق علی فرهادی بروجردی وشرکا بروجرد-دورود 2339 190
30 179194 2074 24 30 4E+06 319356 100 دیزلی 21 1401/12/14 1401/10277 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سنگر دورود 3700340 #### صفر قائدرحمت بروجرد-دورود 2339 191
25 1519 844 0/5 0/1 4E+06 314552 70 دیزلی 0 1401/12/22 1401/10287 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر صنعت-سنگبری سیاه‌کله‌ دورود 3701027 #### شرکت سنگبری گل سنگ بروجرد-دورود 2339 192
30 185760 2150 24 30 4E+06 308897 130 برقی 0 1401/12/27 1401/10294 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌علیا دورود 3700512 108766 محمد حسین جمشیدی و شرکا بروجرد-دورود 2339 193
10 179539 2078 24 30 4E+06 325638 120 برقی 0 1401/12/23 1401/10288 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ژان‌ دورود 3700125 #### محمد حسن زندلشنی و شرکاء بروجرد-دورود 2339 194
50 120010 2778 12 12 4E+06 322867 120 برقی 0 1401/12/06 1401/10267 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی- بهرامابادسفلی‌ دورود 3700465 #### محمد یاراحمدی بروجرد-دورود 2339 195
30 89554 2073 12 15 4E+06 322596 120 دیزلی 14/4 1401/12/19 1401/10282 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی ده‌نو دورود 3700352 #### عباس بهمنی وشرکا بروجرد-دورود 2339 196
400 96008 2778 9/6 12 4E+06 306393 130 دیزلی 0 1401/12/07 1401/10268 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی زرگران‌سفلی‌ دورود 3700501 #### احمدخان ساکی وشرکا بروجرد-دورود 2339 197
20 149328 2074 20 25 4E+06 322356 130 برقی 13 1401/12/13 1401/10273 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 3700549 #### علی ده پهلوان و شرکاء بروجرد-دورود 2339 198
20 43200 2500 4/8 8 4E+06 310187 130 دیزلی 3/3 1401/11/30 1401/10265 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کاغه شمالی دورود 3701146 #### ورثه موسی-عیسی ساکی بروجرد-دورود 2339 199
50 48600 2500 5/4 9 4E+06 322722 100 برقی 4/72 1401/12/13 1401/10274 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغا بهرام دورود 3701099 108466 علی حمزه ده پهلوان بروجرد-دورود 2339 200
9485 1E+07 3E+05 1705 2220 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 56
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 25,563
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,123,704
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020