|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی رومشگان

مجوز های عطایی  رومشگان

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  42754/18 1668 7/12 15 4E+06 734870 50 برقی 8/55 1401/10/04 0110051/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900038 #### علی اکبر امرایی رومشگان 2213 1
  85508/35 1668 14/24 20 4E+06 734980 80 برقی 26/7 1401/07/23 0110034/161/311 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900068 #### غلامرضا وکرمرضا امرایی رومشگان 2213 2
  94035 1668 15/66 22 4E+06 736459 100 برقی 35/3 1401/07/10 0110027/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3901107 #### طهماس بگ قاسمی رومشگان 2213 3
  51281 1668 8/54 30 4E+06 734275 60 دیزلی 12/6 1401/03/01 0110010/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900008 #### نبی قنبری نژاد رومشگان 2213 4
  0 0 36 0 4E+06 735738 120     1401/05/18 0110022/161/311 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب شرب روستایی-مصرف خانگی محمدآباد رومشگان   #### آبفا-محمدآباد گراوند رومشکان رومشگان 2213 5
  122918 1668 20/47 28/8 4E+06 735540 110 برقی 53/7 1401/01/14 0110002/161/311 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رشنو رومشگان 3900056 111066 محمدباقر امرایی و شرکاء رومشگان 2213 6
  128263 1668 21/36 30 4E+06 732913 72 برقی 37/4 1401/03/18 0110012/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900341 #### ورثه میرحیدر احمدزاده و شرکاء رومشگان 2213 7
  17102 1668 2/85 4 4E+06 729098 18 برقی 1/22 1401/12/28 0110130/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900045 #### احمد خان رومیانی رومشگان 2213 8
  29928 1668 4/98 7 4E+06 727034 30 دیزلی 3/5 1401/08/09 0110035/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900800 #### اردشیر آقاجان رومشگان 2213 9
  42754 1668 7/12 10 4E+06 723766 18 برقی 3/02 1401/12/27 0110090/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900290 #### پاپی احمد سوری رومشگان 2213 10
  133607 1668 22/25 31/3 4E+06 727928 26 دیزلی 13/9 1401/12/28 0110152/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- نظر علیوند رومشگان 3900511 #### پرویز امرایی رومشگان 2213 11
  25653 1668 4/27 6 4E+06 729908 20 دیزلی 2/03 1401/12/28 0110150/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900840 #### علی خاص علی زاده رومشگان 2213 12
  42754 1668 7/12 10 4E+06 727226 19 دیزلی 3/2 1401/01/30 0110006/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی موسی اباد رومشگان 3900317 #### سعید میری رومشگان 2213 13
  51281 1668 8/54 12 4E+06 727337 21 برقی 4/27 1401/10/10 0110053/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900438 #### احمد امرایی رومشگان 2213 14
  24019/2 1668 4 5 4E+06 731962 15 دیزلی 1/4 1401/06/30 0110025/161/311 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900627 #### شرفعلی عالی پور امرایی رومشگان 2213 15
  64792 3336 10/79 15 4E+06 734930 98 برقی 27 1401/10/10 0110054/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری لالوند رومشگان 3900328 #### صید رحیم مرادنژادیان رومشگان 2213 16
  36694 5724 5/39 7/5 4E+06 729312 22/5 دیزلی 3 1401/12/28 0110140/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری رومیانی رومشگان 3900833 #### حیدر رومیانی وشرکا رومشگان 2213 17
  51305 1668 8/54 12 4E+06 728509 23 دیزلی 4/7 1401/12/28 0110145/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900353 #### خداکرم امرایی رومشگان 2213 18
  89784 1668 14/95 21 4E+06 735246 80 برقی 28 1401/12/27 0110084/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900297 #### داوود درویشی عمارتی رومشگان 2213 19
  51305 1668 8/54 12 4E+06 729314 15 برقی 2/98 1401/12/28 0110117/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900027 #### زمان رومیانی رومشگان 2213 20
  42754 1668 7/12 10 4E+06 737374 78 برقی 13/4 1401/08/15 0110040/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رنگین‌بان‌ رومشگان 3900300 110669 سبزعلی اصل بازوند رومشگان 2213 21
  59856 1668 9/97 14 4E+06 729678 30 دیزلی 7/23 1401/12/27 0110069/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900272 #### سعادت خان امرائی رومشگان 2213 22
  17102 1668 2/85 4 4E+06 729117 18 برقی 1/21 1401/12/28 0110146/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900042 #### شیرزاد رومیانی رومشگان 2213 23
  48210 4668 7/23 11 4E+06 729124 20 برقی 3/45 1401/12/28 0110123/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری رومیانی رومشگان 3900161 110686 علی دوست رومیانی و شرکا رومشگان 2213 24
  34203 1668 5/7 8 4E+06 728727 40 دیزلی 5/56 1401/12/28 0110151/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900031 #### علی عباس عبدی رومشگان 2213 25
  64131 1668 10/68 15 4E+06 731558 80 دیزلی 40/7 1401/12/27 0110070/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900131 #### عیدی شیراوند رومشگان 2213 26
  43190 3336 7/19 10 4E+06 728081 18/5 برقی 3/22 1401/12/28 0110124/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری حسین آباد رومشگان 3900415 #### فردین سوری رومشگان 2213 27
  29928 1668 4/98 7 4E+06 739589 90 برقی 11/1 1401/12/28 0110157/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بازونداصل رومشگان 3900311 #### فرضعلی بازوند رومشگان 2213 28
  33402 1668 5/56 28 4E+06 723937 16/5 دیزلی 2/22 1401/12/28 0110153/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حسین آباد رومشگان 3900218 #### کرمعلی سوری رومشگان 2213 29
  68407 1668 11/39 16 4E+06 730139 20 برقی 5/41 1401/12/28 0110154/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900059 #### کمر عبدی رومشگان 2213 30
  21377 1668 3/56 5 4E+06 729093 40 برقی 3/17 1401/08/15 0110038/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900036 #### محمد کشاورز رومشگان 2213 31
  42754 1668 7/12 10 4E+06 730582 35 برقی 6/05 1401/12/27 0110073/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900796 #### محمد کریم امرایی رومشگان 2213 32
  76958 1668 12/82 18 4E+06 723619 70 برقی 19/2 1401/12/27 0110092/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900636 #### مصطفی سوری رومشگان 2213 33
  42754 1668 7/12 10 4E+06 730107 16/6 دیزلی 2/85 1401/12/28 0110125/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- پادروندسفلی‌ رومشگان 3900614 #### نوروز قربانی رومشگان 2213 34
  94059 1668 15/66 22 4E+06 726210 20 برقی 8/36 1401/12/28 0110147/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- پادروندوسط‌ی‌ رومشگان 3900039 #### شیرمحمد جعفرزاده رومشگان 2213 35
  85508 1668 14/24 20 4E+06 730237 18 برقی 6/05 1401/12/27 0110091/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900514 #### صیدمحمود امرایی رومشگان 2213 36
  94059 1668 15/66 22 4E+06 738056 100 برقی 37/2 1401/12/27 0110085/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900273 #### صید جعفر باقر زاده رومشگان 2213 37
  85508 1668 14/24 20 4E+06 731461 20 دیزلی 6/76 1401/07/23 0110031/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900076 #### طهماس خان رستمی رومشگان 2213 38
  51305 1668 8/54 12 4E+06 728902 20 برقی 4/06 1401/12/28 0110148/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900572 #### عبد العلی گلمرادی رومشگان 2213 39
  45640 1668 7/6 10/7 4E+06 728907 50 برقی 9/31 1401/12/28 0110149/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- حسین آباد رومشگان 3900112 #### عبدل کولیوند رومشگان 2213 40
  96197 1668 16/02 22/5 4E+06 736094 120 برقی 44/1 1401/12/28 0110158/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900238 #### علی حیدر امرایی رومشگان 2213 41
  64131 1668 10/68 15 4E+06 729986 25 دیزلی 5/07 1401/12/27 0110089/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900409 #### علی حسن ملکشاهی رومشگان 2213 42
  51305 1668 8/54 12 4E+06 727452 18 دیزلی 3/63 1401/08/18 0110043/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900619 #### احمد امرایی رومشگان 2213 43
  53443 1668 8/9 12/5 4E+06 726214 16 دیزلی 3/34 1401/12/28 0110127/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی موسی اباد رومشگان 3900176 #### احمد امرائی رومشگان 2213 44
  51305 1668 8/54 12 4E+06 722587 10/3 دیزلی 2/14 1401/12/27 0110074/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900203 #### اسد علی مولایی رومشگان 2213 45
  80164 1668 13/35 18/8 4E+06 726594 21 دیزلی 6/68 1401/12/28 0110128/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900141 #### اسفندیار امرایی رومشگان 2213 46
  52672 4445 8/58 12 4E+06 736824 16/5 دیزلی 4/56 1401/12/27 0110094/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری لالوند رومشگان 3900622 #### واحد امرایی و شرکا رومشگان 2213 47
  53443 1668 8/9 12/5 4E+06 729389 59 دیزلی 49/9 1401/12/27 0110071/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900236 #### ولی اله علی مدد رومشگان 2213 48
  59856 1668 9/97 14 4E+06 730144 20 دیزلی 4/73 1401/12/28 0110103/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- رومیانی رومشگان 3900082 #### ولی بگ ولیزاده  رومیانی رومشگان 2213 49
  118857 1668 19/79 28 4E+06 733334 70 برقی 33/2 1401/12/27 0110072/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900520 #### یداله قنبری رومشگان 2213 50
  17102 1668 2/85 4 4E+06 729058 18 دیزلی 1/21 1401/12/28 0110105/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- رومیانی رومشگان 3900023 #### جوزعلی و عبدالعلی- سبزی و رومیانی رومشگان 2213 51
  133607 1668 22/25 31/3 4E+06 733972 17 دیزلی 8/9 1401/12/27 0110075/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- چغا بور رومشگان 3900154 #### حسین امرائی رومشگان 2213 52
  85508 1668 14/24 20 4E+06 729821 20 دیزلی 6/76 1401/12/28 0110106/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900047 110696 حسین بگ رومیانی رومشگان 2213 53
  42754 1668 7/12 10 4E+06 722056 15 دیزلی 2/49 1401/12/27 0110087/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900500 #### حسین و علی باش سوری رومشگان 2213 54
  51305 1668 8/54 12 4E+06 725858 17 دیزلی 3/38 1401/12/28 0110107/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900041 #### حشمت اله قربانی رومشگان 2213 55
  25653 1668 4/27 6 4E+06 721843 6/5 دیزلی 0/64 1401/12/27 0110076/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- شیراوند رومشگان 3900340 #### حقمراد هادی پور وشرکاء رومشگان 2213 56
  42754 1668 7/12 10 4E+06 735926 20 دیزلی 3/38 1401/08/18 0110041/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بازونداصل رومشگان 3900691 #### حیدرخان امرایی و شرکا رومشگان 2213 57
  42754 1668 7/12 10 4E+06 728027 23 دیزلی 3/92 1401/12/28 0110129/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900793 #### انشاءالله امرایی رومشگان 2213 58
  29928 1668 4/98 7 4E+06 726172 31 دیزلی 3/74 1401/12/28 0110104/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- مرادآباد رومشگان 3900506 #### باقر امرایی رومشگان 2213 59
  80164 1668 13/35 20 4E+06 726928 22 دیزلی 7 1401/12/28 0110131/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900186 #### بهرام خدادادی رومشگان 2213 60
  42754 1668 7/12 10 4E+06 729396 18 دیزلی 3/02 1401/12/28 0110132/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900048 #### پیرولی ودولتعلی شوقی پور وبادپروا رومشگان 2213 61
  64131 1668 10/68 15 4E+06 722524 20 دیزلی 5/07 1401/12/27 0110086/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- شیراوند رومشگان 3900287 #### حاجی مراد مرادی رومشگان 2213 62
  51305 1668 8/54 12 4E+06 732531 50 برقی 11/5 1401/12/28 0110156/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900819 #### علی اکبر امرایی رومشگان 2213 63
  64131 1668 10/68 15 4E+06 734870 24 برقی 6/15 1401/07/23 0110032/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900038 #### علی اکبر امرایی رومشگان 2213 64
  17102 1668 2/85 4 4E+06 729730 20 دیزلی 1/35 1401/12/28 0110114/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900049 #### علی اکبر رومیانی رومشگان 2213 65
  85508 1668 14/24 20 4E+06 728515 24 دیزلی 8/19 1401/12/27 0110080/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900823 #### علی پناه و شاه عباس- موسی پور و امرایی رومشگان 2213 66
  51305 1668 8/54 12 4E+06 724149 17/6 دیزلی 3/63 1401/12/27 0110098/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900289 #### علی سوری رومشگان 2213 67
  42754 1668 7/12 10 4E+06 725908 17 دیزلی 2/85 1401/12/28 0110137/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندوسط‌ی‌ رومشگان 3900043 #### علی عباس سور ی رومشگان 2213 68
  64131 1668 10/68 15 4E+06 728448 18 دیزلی 4/54 1401/12/28 0110138/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900345 #### علی محمد امرایی رومشگان 2213 69
  42754 1668 7/12 10 4E+06 732193 18 دیزلی 3/02 1401/12/27 0110081/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900037 #### عین شاه مرادعلی  وند رومشگان 2213 70
  47030 1668 7/83 11 4E+06 727919 20 دیزلی 3/72 1401/12/28 0110139/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900069 #### غلامعلی امرایی رومشگان 2213 71
  42754 1668 7/12 10 4E+06 723029 19 دیزلی 3/2 1401/12/27 0110082/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900801 #### فتح اله سوری رومشگان 2213 72
  59856 1668 9/97 14 4E+06 733845 17/5 دیزلی 4/24 1401/12/28 0110141/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900369 #### فتحعلی امرایی رومشگان 2213 73
  59856 1668 9/97 14 4E+06 721304 22/5 دیزلی 5/24 1401/12/28 0110142/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900440 #### فرامرز خدادادی فر رومشگان 2213 74
  64131 1668 10/68 15 4E+06 723903 18 دیزلی 4/54 1401/12/27 0110099/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900166 #### قنبرعلی سوری رومشگان 2213 75
  64131 1668 10/68 15 4E+06 729505 60 برقی 15/8 1401/12/27 0110100/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900302 #### محمد شیراوند رومشگان 2213 76
  38479 1668 6/41 9 4E+06 729102 20 دیزلی 3/04 1401/12/28 0110115/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900061 #### محمدجان مرزبان وشرکاء رومشگان 2213 77
  69476 1668 11/57 16/3 4E+06 725296 20 فاقد نیرومحرکه 5/5 1401/12/28 0110116/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- موسی اباد رومشگان 3900029 #### مراد رومشکانی رومشگان 2213 78
  51305 1668 8/54 12 4E+06 723557 12 دیزلی 2/35 1401/12/28 0110118/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900308 #### مراد محمودی  نیا رومشگان 2213 79
  68407 1668 11/39 16 4E+06 725604 18 دیزلی 4/84 1401/12/28 0110119/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندوسط‌ی‌ رومشگان 3900050 #### منصور قربانی رومشگان 2213 80
  80164 1668 13/35 18/8 4E+06 725477 22 دیزلی 7 1401/12/28 0110143/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900570 #### مهدی احمدی باغی رومشگان 2213 81
  51305 1668 8/54 30 4E+06 734275 60 دیزلی 12/6 1401/02/24 0110009/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900008 #### نبی قنبری نژاد رومشگان 2213 82
  85508 1668 14/24 20 4E+06 725900 20 دیزلی 6/76 1401/12/28 0110120/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900040 #### نظر پادروند رومشگان 2213 83
  80164 1668 13/35 18/8 4E+06 728046 26 دیزلی 8/34 1401/12/28 0110144/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- نظر علیوند رومشگان 3900099 #### هاشم امرائی رومشگان 2213 84
  53443 1668 8/9 12/5 4E+06 733624 16 دیزلی 3/34 1401/12/27 0110083/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- شیراوند رومشگان 3900152 #### همت اله سوری رومشگان 2213 85
  34203 1668 5/7 8 4E+06 725435 22 دیزلی 3 1401/12/28 0110121/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900696 #### یارمحمد جعفربیگی رومشگان 2213 86
  51305 1668 8/54 12 4E+06 727567 27/5 دیزلی 5/77 1401/12/28 0110122/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- نظر علیوند رومشگان 3900350 #### یوسف و بساط علی امرایی رومشگان 2213 87
  20536/42 1668 3/42 10 4E+06 722235 11 دیزلی 0/86 1401/01/14 0110005/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسدآباد رومشگان 3900356 #### برانازار علی مرادی رومشگان 2213 88
  37650/1 1668 6/27 14 4E+06 731005 16 دیزلی 2/35 1401/01/14 0110003/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900142 #### احمد امرایی رومشگان 2213 89
  42754 1668 7/12 10 4E+06 727932 35 دیزلی 2/49 1401/03/01 0110011/161/311 کف شکنی پروانه حفر کف شکنی چاه کشاورزی-کشاورزی حسین آباد رومشگان 3900666 #### بابانازار قلی زاده رومشکان رومشگان 2213 90
  2700 1500 0/5 0/1 4E+06 735225 80 برقی 0/64 1401/04/08 0110016/161/311 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات دام و طیور-مرغداری رحمان آباد رومشگان 3901495 #### فرود امرایی رومشگان 2213 91
  42754 1668 7/12 10 4E+06 725705 16/5 دیزلی 2/85 1401/05/05 0110020/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900149 #### علی جان امرایی رومشگان 2213 92
  47017/58 1668 7/83 18 4E+06 727190 18 دیزلی 3/33 1401/01/14 0110004/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900638 #### مریدعلی ابراهیمی وشرکاء رومشگان 2213 93
  0 0 1 4 4E+06 732769 75 برقی 1/75 1401/09/02 0110045/161/311 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری چغابل رومشگان   #### مهتاب امرایی رومشگان 2213 94
  133607 1668 22/25 31/3 4E+06 732838 22 دیزلی 11/7 1401/08/18 0110042/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900030 #### بهره منصوری رومشگان 2213 95
  26060/83 1668 4/34 31/3 4E+06 731803 28 دیزلی 2/92 1401/02/18 0110008/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اقاجان‌ رومشگان 3900053 #### پاپی حسین علی نیا رومشگان 2213 96
  1215 844 0/4 0/1 4E+06 729027 35 دیزلی 0/3 1401/06/02 0110024/161/311 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری دام و طیور-گاوداری شیراوند رومشگان 3901457 #### محمد رضا کولیوند رومشگان 2213 97
  17113/68 1668 2/85 12 4E+06 733879 16/7 دیزلی 1/14 1401/03/19 0110014/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900351 #### صیف عالی امرایی رومشگان 2213 98
  42754/18 1668 7/12 37/5 4E+06 733882 80 دیزلی 13/4 1401/03/19 0110013/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900007 #### صیف عالی امرایی رومشگان 2213 99
  59868 1668 9/97 18/8 4E+06 728656 17 دیزلی 4 1401/07/19 0110030/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900693 #### صیدنازار و صیدمحمد رومیانی رومشگان 2213 100
  42754/18 1668 7/12 12 4E+06 721945 17 دیزلی 2/85 1401/12/28 0110126/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900214 #### مراد سوری رومشگان 2213 101
  59867/86 1668 9/97 18/8 4E+06 728656 17 دیزلی 4 1401/04/08 0110018/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900693 #### صیدنازار و صیدمحمد رومیانی رومشگان 2213 102
  29927/92 1668 4/98 15 4E+06 735809 18 دیزلی 2/11 1401/04/08 0110017/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900087 #### یارولی امرایی رومشگان 2213 103
  110306 1668 18/37 25/8 4E+06 733273 75 دیزلی 34/4 1401/05/05 0110021/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900425 #### علی خان رحمن زاده رومشگان 2213 104
  2700 1500 0/5 0/1 4E+06 735225 80 برقی 0/64 1401/04/13 0110019/161/311 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری دام و طیور-مرغداری رحمان آباد رومشگان 3901495 #### فرود امرایی رومشگان 2213 105
  64131/26 1668 10/68 25/8 4E+06 733405 75 برقی 19/8 1401/07/10 0110026/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900425 #### علی خان رحمن زاده رومشگان 2213 106
  34227 1668 5/7 8 4E+06 725634 26 دیزلی 3/56 1401/05/28 0110023/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900529 #### سعید سوری رومشگان 2213 107
  33326/64 1668 5/55 10 4E+06 724791 16/5 برقی 2/25 1401/07/16 0110029/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900149 #### علی جان امرایی رومشگان 2213 108
  42754 1668 7/12 10 4E+06 737540 50 دیزلی 8/01 1401/07/16 0110028/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی رنگین‌بان‌ رومشگان 3900675 #### ربیع آقاجان رومشگان 2213 109
  0 0 1 0/5 4E+06 739511 70     1401/09/06 0110048/161/311 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری دوراهی رومشگان   #### محمدرضا بازوند رومشگان 2213 110
  0 0 1 0/6 4E+06 737321 75 برقی 1/88 1401/09/12 0110050/161/311 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری رنگین‌بان‌ رومشگان   #### مهدی بازوند رومشگان 2213 111
  0 0 1 0/5 4E+06 731359 60     1401/08/23 0110044/161/311 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری اقاجان‌ رومشگان   112616 یوسف حاجی پور رومشگان 2213 112
  18014/4 1668 3 7 4E+06 727034 30 برقی 2/25 1401/09/03 0110046/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900800 #### اردشیر آقاجان رومشگان 2213 113
15 94035 1668 15/66 22 4E+06 736458 100 برقی 35/3 1401/09/09 0110049/161/311 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3901107 #### طهماس بگ قاسمی رومشگان 2213 114
  34167/31 1668 5/69 10 4E+06 737540 50 دیزلی 6/98 1401/10/04 0110052/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رنگین‌بان‌ رومشگان 3900675 #### ربیع آقاجان رومشگان 2213 115
  85508 1668 14/24 20 4E+06 734980 80 برقی 26/7 1401/08/09 0110036/161/311 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900068 #### غلامرضا وکرمرضا امرایی رومشگان 2213 116
  51281 1668 8/54 12 4E+06 733855 18 دیزلی 3/63 1401/11/11 0110058/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900641 #### پیرولی امرایی رومشگان 2213 117
  54043/2 1668 9 20 4E+06 734980 80 برقی 16/9 1401/09/03 0110047/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رحمان آباد رومشگان 3900068 #### غلامرضا وکرمرضا امرایی رومشگان 2213 118
  35428/32 1668 5/9 10 4E+06 729960 30 دیزلی 4/28 1401/11/09 0110056/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900784 #### جهانگیر امرایی رومشگان 2213 119
  35428/32 1668 5/9 10 4E+06 729960 30 دیزلی 4/28 1401/11/09 0110055/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900784 #### باقر امرایی رومشگان 2213 120
  64131/26 1668 10/68 30 4E+06 732678 72 برقی 18/7 1401/12/27 0110101/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900479 #### اسماعیل امرایی رومشگان 2213 121
  74820 1668 12/46 18/7 4E+06 722056 16 دیزلی 34/7 1401/11/09 0110057/161/311 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900204 #### مهابه سوری رومشگان 2213 122
  39331/44 1668 6/55 17/5 4E+06 726616 20 دیزلی 3/11 1401/12/28 0110155/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900242 #### خانی امرائی رومشگان 2213 123
  55544/4 1668 9/25 20 4E+06 732010 14 دیزلی 3 1401/11/16 0110059/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900083 #### ولی اله امرایی رومشگان 2213 124
  54043/2 1668 9 14 4E+06 728090 16/5 دیزلی 3/6 1401/11/21 0110063/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مرادآباد رومشگان 3900139 #### محمدحسین و جعفرعلی- خدادادی و پیری زاده رومشگان 2213 125
  64971/94 1668 10/82 20 4E+06 735690 85/5 برقی 21/6 1401/12/27 0110102/161/311 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900692 #### جعفر امرایی بوکالت از مریم امرایی رومشگان 2213 126
  40592/45 1668 6/76 12 4E+06 727042 22 دیزلی 3/55 1401/11/24 0110065/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900294 #### شیرعلی آقاجان رومشگان 2213 127
  64971/94 1668 10/82 20 4E+06 736305 85/5 برقی 21/6 1401/11/17 0110062/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900692 #### جعفر امرایی بوکالت از مریم امرایی رومشگان 2213 128
  20536 1668 3/42 10 4E+06 722235 11 دیزلی 0/86 1401/12/28 0110159/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسدآباد رومشگان 3900356 #### برانازار علی مرادی رومشگان 2213 129
  17102 1668 2/85 4 4E+06 728271 18 دیزلی 1/21 1401/12/28 0110108/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- رومیانی رومشگان 3900065 #### زکی رومیانی رومشگان 2213 130
  80164 1668 13/35 20 4E+06 729008 20 دیزلی 6/34 1401/01/14 0110001/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900080 #### خداداد رومیانی رومشگان 2213 131
  37410 1668 6/23 15 4E+06 729488 21 دیزلی 3/11 1401/12/22 0110068/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900613 #### درویش مراد امرایی رومشگان 2213 132
  42754 1668 7/12 10 4E+06 727623 19 برقی 3/2 1401/12/28 0110109/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- نظر علیوند رومشگان 3900464 #### سبزمراد نورمرادی رومشگان 2213 133
  34203 1668 5/7 8 4E+06 728539 18 دیزلی 2/42 1401/12/28 0110133/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- رومیانی رومشگان 3900026 #### حیاتقلی رومیانی رومشگان 2213 134
  74820 1668 12/46 17/5 4E+06 727378 18 دیزلی 5/3 1401/12/28 0110110/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی موسی اباد رومشگان 3900291 #### سلیمان امرائی رومشگان 2213 135
  64131 1668 10/68 15 4E+06 729625 30/5 دیزلی 8/01 1401/12/27 0110077/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900269 #### شاهمراد اسماعیلی رومشگان 2213 136
  53443 1668 8/9 12/5 4E+06 731558 13 دیزلی 2/67 1401/12/27 0110088/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900174 #### شاه ولی امرایی رومشگان 2213 137
  64131 1668 10/68 15 4E+06 734985 13/5 دیزلی 3/47 1401/12/27 0110095/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3900677 #### شافروز نوروزی سهرابوندی رومشگان 2213 138
  21377 1668 3/56 5 4E+06 731962 15 دیزلی 1/24 1401/07/23 0110033/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900627 #### شرفعلی عالی پور امرایی رومشگان 2213 139
  64131 1668 10/68 15 4E+06 729584 24 دیزلی 6/15 1401/12/28 0110134/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900020 #### شعبانعلی رومیانی رومشگان 2213 140
  42754 1668 7/12 10 4E+06 725951 22/6 دیزلی 3/92 1401/12/28 0110111/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پادروندسفلی‌ رومشگان 3900608 #### شیخ حسین و خدانور پادروند رومشگان 2213 141
  85508 1668 14/24 20 4E+06 736513 80 برقی 26/7 1401/12/11 0110066/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رشنو رومشگان 3900127 #### داود محمدیانی رومشگان 2213 142
  76982 1668 12/82 18 4E+06 733006 60 برقی 18 1401/12/11 0110067/161/311 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900151 #### اله مراد امرائی رومشگان 2213 143
  52602/05 1668 8/76 20 4E+06 729524 25 دیزلی 5/25 1401/12/27 0110093/161/311 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی مهکی‌ رومشگان 3900060 #### یوسف امرایی و شرکا رومشگان 2213 144
  106885 1668 17/8 25 4E+06 726932 19/5 دیزلی 8/45 1401/12/28 0110135/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- مرادآباد رومشگان 3900357 #### شیرمحمد خدادادی رومشگان 2213 145
  96197 1668 16/02 22/5 4E+06 733618 81 برقی 30 1401/02/11 0110007/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3900342 #### شیرولی و اسداله- امرایی و رفیعیان و شرکا رومشگان 2213 146
  12826 1668 2/14 3 4E+06 729811 18 دیزلی 0/91 1401/12/28 0110112/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی رومیانی رومشگان 3900024 #### صمد رومیانی رومشگان 2213 147
  64131 1668 10/68 15 4E+06 733176 25 دیزلی 6/4 1401/12/27 0110078/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغا بور رومشگان 3900062 #### صید امرایی رومشگان 2213 148
  85508 1668 14/24 20 4E+06 722144 11 دیزلی 3/56 1401/12/27 0110079/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند رومشگان 3900344 #### طهماس سوری و شرکا رومشگان 2213 149
  32066 1668 5/34 7/5 4E+06 736043 80 دیزلی 9/35 1401/12/27 0110096/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لالوند رومشگان 3901131 #### طهماسب امرایی رومشگان 2213 150
  25653 1668 4/27 6 4E+06 727431 18 دیزلی 1/82 1401/12/28 0110113/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900521 #### سلمان امرایی رومشگان 2213 151
  74820 1668 12/46 17/5 4E+06 721295 20 دیزلی 5/93 1401/08/11 0110037/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی نظر علیوند رومشگان 3900589 #### عباس امرایی رومشگان 2213 152
  64653 5724 9/36 13 4E+06 723419 18 دیزلی 3/97 1401/12/27 0110097/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-دامداری شیراوند رومشگان 3900493 #### عباس سوری رومشگان 2213 153
  64131 1668 10/68 15 4E+06 730145 12/8 برقی 3/2 1401/12/28 0110136/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- رومیانی رومشگان 3900197 #### عبد العلی رومیانی رومشگان 2213 154
  42754 1668 7/12 12/5 4E+06 733893 80 برقی 15/6 1401/08/15 0110039/161/311 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3901129 #### عبدالرضا کرم پور رومشگان 2213 155
  0 0 36 0 4E+06 735738 120     1401/05/18 1401/10104 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب شرب روستایی-مصرف خانگی محمدآباد رومشگان   #### آبفا-محمدآباد گراوند رومشکان رومشگان 2213 156
  0 0 1 4 4E+06 732769 75 برقی 1/75 1401/09/02 1401/10185 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری چغابل رومشگان   #### مهتاب امرایی رومشگان 2213 157
  0 0 1 0/5 4E+06 739511 70     1401/09/03 1401/10186 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری دوراهی رومشگان   #### محمدرضا بازوند رومشگان 2213 158
  0 0 1 0/6 4E+06 737321 75 برقی 1/88 1401/09/12 1401/10197 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-مرغداری رنگین‌بان‌ رومشگان   #### مهدی بازوند رومشگان 2213 159
  0 0 1 0/5 4E+06 731359 60     1401/08/23 1401/10176 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-دامداری اقاجان‌ رومشگان   112616 یوسف حاجی پور رومشگان 2213 160
15 94035 1668 15/66 22 4E+06 736458 100 برقی 35/3 1401/09/09 1401/10192 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی چغابل رومشگان 3901107 #### طهماس بگ قاسمی رومشگان 2213 161
30 8E+06 3E+05 1473 2223 جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 57
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 27,176
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,125,317
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020