|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مجوز های عطایی کوهدشت

مجوز های عطایی  کوهدشت

میزان جابجایی حجم سالانه ساعت کارکرد دبی میزان اراضی UTM-Y UTM-X عمق چاه نوع موتور قدرت موتور -ک.و ت. پروانه/مجوز ش. پروانه/مجوز نوع مجوز نوع پروانه نوع درخواست نوع مصرف روستا شهرستان کد
کلاسه
کد اشتراک نام مشترک محدوده کد محدوده ردیف
  100008 2778 10 10 4E+06 728932 12 دیزلی 0 1401/05/23 0110068/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی- سفیدخانی‌ کوهدشت 3900296 #### هاشم بگ گراوند کوهدشت 2207 1
  43234/56 1668 7/2 9 4E+06 728844 60 دیزلی 9/36 1401/12/27 0110478/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌گل‌گراوند کوهدشت 3900187 #### رستم گراوندتبار کوهدشت 2207 2
  268416 2330 32 40 4E+06 746329 112 برقی 63/8 1401/10/27 0110281/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900147 #### اله قلی امرائی کوهدشت 2207 3
  180144 1668 30 30 4E+06 745668 118 برقی 80/3 1401/11/16 0110367/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-طرح طوبی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900165 #### عبد العلی- عبدالمجید زرین  قلم کوهدشت 2207 4
  72058 1668 12 15 4E+06 716428 62 برقی 16/8 1401/12/09 0110407/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلسرخ کوهدشت 3900729 #### صفر عباسی  راد رومشگان 2213 5
  66053 1668 11 13/8 4E+06 716007 90 دیزلی 24 1401/03/25 0110013/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900212 #### نورعلی حیدری کوهدشت 2207 6
  86469 1668 14/4 18 4E+06 732571 14/5 برقی 0 1401/10/15 0110260/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمره‌میشنان‌ کوهدشت 3900567 #### عباس خان نورعلی و شرکا کوهدشت 2207 7
  87070 1668 14/5 18/1 4E+06 745156 150 برقی 29/3 1401/08/16 0110136/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900543 #### یار ولی دار میپور کوهدشت 2207 8
  150120 1668 25 30 4E+06 746572 75 برقی 43/1 1401/08/18 0110181/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900111 #### علی مومنی روستایی کوهدشت 2207 9
  172800 3000 16 20 4E+06 737309 37 دیزلی 24 1401/08/18 0110183/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900085 #### سبز علی امرائی کوهدشت 2207 10
  33627 1668 5/6 7 4E+06 744757 88 دیزلی 11/3 1401/05/03 0110055/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌گاوراه‌ کوهدشت 3900624 #### مجید غلامی میرزایی کوهدشت 2207 11
  3600 2000 0/5 0 4E+06 752182 15 دیزلی 0/19 1401/06/27 0110083/161/310 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری دام و طیور-مرغداری سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3901446 #### عالی حاتمی کوهدشت 2207 12
  67254 1668 11/2 14 4E+06 740353 100 برقی 25/5 1401/12/21 0110448/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ویارپهن‌رضاقلی‌ کوهدشت 3900524 #### علیمراد - موسی شهبازی - رستمی گراون کوهدشت 2207 13
  1800 1000 0/5 1 4E+06 746948 124 برقی 1/5 1401/06/16 0110076/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات صنعت-صنعت اب باریک کوهدشت 3900861 #### حواس حسن پور کوهدشت 2207 14
  144115 1668 24 30 4E+06 738504 152 برقی 66 1401/08/05 0110116/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900574 #### احمد امرایی وشرکاء کوهدشت 2207 15
  180014 2778 18 10 4E+06 746238 67 برقی 12/8 1401/12/20 0110443/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900466 #### صمد طولابی نژاد کوهدشت 2207 16
  33627 1668 5/6 7 4E+06 743925 95 برقی 11/2 1401/05/03 0110056/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3900778 #### ایمان علی احمدی کوهدشت 2207 17
  91453 1668 15/23 18 4E+06 749579 43 برقی 18 1401/08/14 0110123/161/310 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3901074 #### قمر امامی کوهدشت 2207 18
  192154 1668 32 40 4E+06 744572 82 برقی 57/6 1401/07/19 0110092/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900096 #### یداله طولابی کوهدشت 2207 19
  120096 1668 20 50 4E+06 745794 130 برقی 60 1401/04/22 0110028/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900262 #### یونس ازاد بخت و شرکاء کوهدشت 2207 20
  38431 1668 6/4 8 4E+06 742161 61 دیزلی 9 1401/08/05 0110115/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900771 #### بهزاد رشیدیان کوهدشت 2207 21
  216000 2000 30 20 4E+06 713240 51 دیزلی 63/8 1401/04/30 0110050/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌سرخ‌عیدی‌ کوهدشت 3900055 #### یار قلی هاشمی رومشگان 2213 22
  52842 1668 8/8 11 4E+06 729161 13 دیزلی 2/65 1401/10/03 0110243/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سفیدخانی‌ کوهدشت 3900407 #### احمد بابائی نژاد کوهدشت 2207 23
  144115 1668 24 30 4E+06 746371 130 دیزلی 72 1401/03/31 0110016/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900275 #### محمد محمد نژاد کوهدشت 2207 24
  43235 1668 7/2 9 4E+06 733621 5/2 دیزلی 54/8 1401/04/30 0110051/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند کوهدشت 3900690 #### اصغر شیربندی کوهدشت 2207 25
  14412 1668 2/4 3 4E+06 738484 110 برقی 6 1401/08/17 0110142/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی میانرودضرونی‌ کوهدشت 3901415 #### عباس ضرونی کوهدشت 2207 26
  144115 1668 24 30 4E+06 742161 100 برقی 32/3 1401/08/18 0110185/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900773 #### بهزاد رشیدیان کوهدشت 2207 27
  72058 1668 12 16 4E+06 746115 51 برقی 14/3 1401/08/05 0110106/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900208 #### نازار خانی عبدلی کوهدشت 2207 28
  150012 2778 15 15 4E+06 718408 84 دیزلی 19 1401/04/30 0110052/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌جولا کوهدشت 3900284 #### محمد خان محمدی  گروسی کوهدشت 2207 29
  86417 1667 14/4 18 4E+06 733520 17 برقی 5/7 1401/04/30 0110053/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی هاشم‌بگ‌ کوهدشت 3900518 #### ملک احمد نظری کوهدشت 2207 30
  108086 1668 18 22/5 4E+06 746651 100 برقی 30/2 1401/10/04 0110248/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3900285 #### امیدعلی شاطری ضرونی کوهدشت 2207 31
  43235 1668 7/2 9 4E+06 721835 1/7 برقی 0/3 1401/05/09 0110059/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پای‌استان‌ کوهدشت 3900292 #### محمود ونوروز پناهی امرائی رومشگان 2213 32
  144115 1668 24 30 4E+06 747502 80 برقی 45 1401/07/09 0110085/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900720 #### یارمراد مرادیان کوهدشت 2207 33
  134208 2330 16 20 4E+06 733254 60 برقی 14/3 1401/04/29 0110041/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سفیدخانی‌ کوهدشت 3900173 #### خدارحم گراوند کوهدشت 2207 34
  144115 1668 24 30 4E+06 746195 114 برقی 39 1401/10/27 0110280/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900503 #### اله قلی امرایی کوهدشت 2207 35
  144115 1668 24 30 4E+06 744447 24 برقی 14/1 1401/04/29 0110042/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گله گاوراه کوهدشت 3900205 #### خانم نصیبه عزیزی چشمه کبوده کوهدشت 2207 36
  144115 1668 24 30 4E+06 738592 102 برقی 48 1401/06/02 0110071/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900394 #### ابراهیم امرائی کوهدشت 2207 37
  180144 1668 30 50 4E+06 746305 80 برقی 43/5 1401/05/09 0110060/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900591 #### صیدریحان عبدولی کوهدشت 2207 38
  300024 2778 30 30 4E+06 746164 70 دیزلی 48/8 1401/05/18 0110064/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900337 #### یحیی کرمبگ و بخشعلی کرمیان کوهدشت 2207 39
  24019 1668 4 5 4E+06 712761 19/5 دیزلی 1/88 1401/05/09 0110061/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی کوهدشت 3900846 #### براگجر سلطانی تبار رومشگان 2213 40
  170208 1970 24 30 4E+06 724207 90 برقی 42 1401/08/17 0110143/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی قرعلیوند کوهدشت 3900737 #### محمدحسین فرهادی نیا کوهدشت 2207 41
  64852 1668 10/8 13/5 4E+06 696381 15/4 برقی 4/05 1401/08/17 0110144/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900126 #### شیربچه شاطری هلیلان 2220 42
  140011 2778 14 14 4E+06 736883 45 برقی 21/8 1401/08/05 0110114/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کپر کوهدشت 3900313 #### محمد قلندری کوهدشت 2207 43
  170014 2778 17 17 4E+06 744219 0 برقی 22 1401/05/20 0110066/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900422 #### عبدشاه میرزایی کوهدشت 2207 44
  48038 1668 8 10 4E+06 695038 5 برقی 0/9 1401/02/06 0110006/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900321 #### بهروز ططری کاوه هلیلان 2220 45
  48038 1668 8 10 4E+06 695038 5 برقی 57/2 1401/01/17 0110002/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900321 #### ماشاالله ططری هلیلان 2220 46
  156125 1668 26 30 4E+06 746876 75 برقی 39 1401/08/05 0110113/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900489 #### نوروزخان امرایی وشرکاء کوهدشت 2207 47
  230018 2778 23 23 4E+06 748025 70/5 دیزلی 53/3 1401/12/19 0110432/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900644 #### یدالله وهوشنگ آزادبخت وشرکاء کوهدشت 2207 48
  292320 4060 20 25 4E+06 744569 35 دیزلی 18 1401/04/15 0110023/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900278 #### یار مراد سعادتی کوهدشت 2207 49
200 120096 1668 20 50 4E+06 744116 100 برقی 60 1401/09/16 0110212/161/310 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900262 #### یونس ازاد بخت و شرکاء کوهدشت 2207 50
  180014 2778 18 10 4E+06 746238 67 دیزلی 12/8 1401/09/20 0110215/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900466 #### صمد طولابی نژاد کوهدشت 2207 51
  2977 1654 0/5 0/62 4E+06 696741 21 دیزلی 2/25 1401/08/17 0110140/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی لط‌یف‌ کوهدشت 3901418 #### خانعلی سهرابی نیا رومشگان 2213 52
  251640 2330 30 30 4E+06 744460 77 دیزلی 39 1401/04/30 0110048/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌گل‌گراوند کوهدشت 3900255 #### سیاوش بهرامی کوهدشت 2207 53
  234187 1668 39 60 4E+06 737923 100 دیزلی 91/7 1401/08/14 0110125/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900013 #### ورثه اسفندیار گراوند کوهدشت 2207 54
  56736 1970 8 10 4E+06 695450 17/8 برقی 3/45 1401/09/20 0110216/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاپیت کوهدشت 3900660 #### محمدکریم شرفی رومشگان 2213 55
  144115 1668 24 30 4E+06 743839 91 برقی 51/8 1401/11/04 0110289/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گله گاوراه کوهدشت 3900092 #### علی شاه میرزایی کوهدشت 2207 56
  121897 1668 20/3 23 4E+06 739391 115 برقی 55/5 1401/04/22 0110035/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900393 #### کرم کوشکی کوهدشت 2207 57
  88267 3001 15/34 18/4 4E+06 742830 150 برقی 34/2 1401/05/20 0110065/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;دام و طیور-مرغداری باباقلی‌ کوهدشت 3900631 #### جعفر ازادبخت کوهدشت 2207 58
  24019 1668 4 5 4E+06 739525 96/5 دیزلی 4/88 1401/08/05 0110105/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3901412 #### حیدر بگ ومحمد مراد ضرونی ومرادپور کوهدشت 2207 59
  0 0 1 1 4E+06 742451 70     1401/03/29 0110015/161/310 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب شرب سایر-شرب سایر چنار علیا کوهدشت   #### صدیقه آزادبخت کوهدشت 2207 60
  91273 1668 15/2 19 4E+06 724759 95 برقی 34/2 1401/09/26 0110233/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900766 #### باقر بهرام زاده کوهدشت 2207 61
  108086 1668 18 22/5 4E+06 745837 75 برقی 31/5 1401/04/22 0110032/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900507 #### بگ مراد آزادبخت کوهدشت 2207 62
  240019 2778 24 24 4E+06 748858 54 دیزلی 30 1401/04/22 0110030/161/310 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900698 #### مراد غلامی کوهدشت 2207 63
  288000 2500 32 40 4E+06 736539 126 برقی 48 1401/08/05 0110111/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900136 #### بانوحرم عباسی  فرد کوهدشت 2207 64
  48038 1668 8 10 4E+06 724141 64 دیزلی 11/3 1401/04/30 0110047/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شورابه‌علیا کوهدشت 3901434 #### میرزا عباس نورعلی رومشگان 2213 65
  48038 1668 8 10 4E+06 748258 56 برقی 10/1 1401/12/21 0110447/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی زالیاب کوهدشت 3900982 #### مرضیه عبدولی کوهدشت 2207 66
  120096 1668 20 25 4E+06 739391 115 برقی 37/4 1401/06/23 0110082/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900393 #### کرم کوشکی کوهدشت 2207 67
300 72058 1668 12 15 4E+06 748835 75 برقی 21 1401/01/14 0110001/161/310 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900728 #### سلطانمراد یوسف زاده کوهدشت 2207 68
  56926 1668 9/48 14 4E+06 743152 180 برقی 30/8 1401/12/19 0110435/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900751 #### مسعود آزادبخت کوهدشت 2207 69
  72000 4000 5 0/5 4E+06 695584 8/5 برقی 18 1401/02/18 0110008/161/310 تمدید پروانه بهره برداری پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری صنعت-تولید شن و ماسه چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900827 #### تعاونی درسا 2520 هلیلان 2220 70
  3002 1668 0/5 0/5 4E+06 746173 26 دیزلی 0/32 1401/08/17 0110141/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی میانرودضرونی‌ کوهدشت 3900848 #### حاتم حاتمی کوهدشت 2207 71
  81665 1668 13/6 17 4E+06 712915 12 دیزلی 3 1401/08/18 0110180/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباگردعلی‌ کوهدشت 3900640 #### کرم آدوینه وند رومشگان 2213 72
  180014 2778 18 18 4E+06 746299 70 برقی 63 1401/09/28 0110238/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900301 #### خانم سحر حسین  پور کوهدشت 2207 73
  46837 1668 7/8 9/75 4E+06 728402 120 برقی 29 1401/04/25 0110037/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی اباد کوهدشت 3901134 #### یارولی دارمی پور کوهدشت 2207 74
  144115 1668 24 30 4E+06 728332 65 برقی 33 1401/04/21 0110026/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900736 #### اسماعیل نصیری کوهدشت 2207 75
  88871/04 1668 14/8 18/5 4E+06 746846 106 برقی 37/4 1401/07/16 0110088/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900752 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 76
  38430/72 1668 6/4 8 4E+06 717222 23/5 دیزلی 22/3 1401/04/05 0110019/161/310 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900798 111166 آرش کونانی رومشگان 2213 77
  53038 3057 9 8 4E+06 745549 68 برقی 12 1401/04/13 0110021/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری دام و طیور-گاوداری;کشاورزی-کشاورزی پشت باغ کوهدشت 3901469 #### جعفر ابراهیمی کوهدشت 2207 78
  90072 1668 15 18/8 4E+06 744368 150 برقی 48/8 1401/04/22 0110031/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900457 #### امان اله فتحی پور کوهدشت 2207 79
  120096 1668 20 220 4E+06 737479 157 برقی 69/8 1401/10/03 0110246/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900014 #### بدرخان حیدری کوهدشت 2207 80
  144115/2 1668 24 30 4E+06 738043 128 برقی 75 1401/01/20 0110003/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900319 #### کرم یاری پور وشرکاء کوهدشت 2207 81
  180144 1668 30 37/5 4E+06 729710 170 برقی 105 1401/08/17 0110145/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی اباد کوهدشت 3900564 #### سبزعلی امرائی وشرکاء رومشگان 2213 82
  135108 1668 22/5 28/5 4E+06 736180 66 برقی 22/5 1401/11/01 0110285/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی میناپریان‌ کوهدشت 3900484 #### پیرعلی ومحمدکریم شیراوندواحمدزاده کوهدشت 2207 83
  48769 1668 8/12 14 4E+06 745839 85 دیزلی 26/3 1401/11/15 0110311/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900304 #### عزیزی ازادبخت کوهدشت 2207 84
  60961 1668 10/15 15 4E+06 746503 130 برقی 23/1 1401/08/18 0110161/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900305 #### حاتم اسدی امرایی کوهدشت 2207 85
  121921 1668 20/3 30 4E+06 746684 100 دیزلی 59/4 1401/11/15 0110304/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900306 #### علی اکبر کریمی  سوری کوهدشت 2207 86
  52833 1668 8/8 13 4E+06 747322 126 برقی 31/2 1401/08/18 0110194/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900316 #### ناصر محمدپور کوهدشت 2207 87
  81281 1668 13/54 20 4E+06 746746 90 برقی 14 1401/08/18 0110197/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900368 #### نصرت اله عباسی آبی کوهدشت 2207 88
  121921 1668 20/3 30 4E+06 744310 132 برقی 78 1401/11/15 0110303/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900086 #### محمد ابراهیمی و شرکا کوهدشت 2207 89
  121921 1668 20/3 30 4E+06 747301 88 دیزلی 56/3 1401/11/24 0110393/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900719 #### میرعباس سلیمانی کوهدشت 2207 90
  121848 1667 20/3 30 4E+06 745279 107 دیزلی 53/3 1401/08/18 0110164/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900494 #### حسن- نعمت اله شهبازی- نعمتی زاده کوهدشت 2207 91
  113793 1668 18/95 28 4E+06 746364 75 دیزلی 45/8 1401/11/15 0110316/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900508 #### بگمراد ازادبخت کوهدشت 2207 92
  50394 1668 8/39 12/4 4E+06 745837 156 برقی 34/5 1401/11/15 0110315/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900557 #### بهمنیار اسفندیاری کوهدشت 2207 93
  5080 1668 0/85 2 4E+06 746085 75 دیزلی 1/47 1401/11/15 0110314/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ابباریکی کوهدشت 1901049 #### علیداد محمدی کوهدشت 2207 94
  208282 1668 34/69 50 4E+06 740385 90 برقی 84 1401/11/15 0110302/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900104 #### محمدحسن نظری کوهدشت 2207 95
  121921 1668 20/3 30 4E+06 747571 81 برقی 48 1401/08/18 0110165/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900486 #### کشکول ازادبخت کوهدشت 2207 96
  101601 1668 16/92 25 4E+06 745140 76 برقی 30 1401/11/15 0110317/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900817 #### حسین وخدامروت آزادبخت کوهدشت 2207 97
  101601 1668 16/92 25 4E+06 746541 81/5 برقی 22/5 1401/11/15 0110318/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900780 #### حمزه وهاشمعلی ودوستع آزادبخت کوهدشت 2207 98
  101601 1668 16/92 25 4E+06 725166 60 برقی 27/8 1401/08/18 0110168/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900280 #### ناصر علی گراوند کوهدشت 2207 99
  106681 1668 17/77 26/3 4E+06 726747 80 برقی 40/2 1401/11/16 0110356/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900121 #### علی بگ گراوند کوهدشت 2207 100
  50801 1668 8/46 11/3 4E+06 726550 112 برقی 20/8 1401/11/16 0110362/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900128 #### عبدعلی گراوند کوهدشت 2207 101
  60961 1668 10/15 21 4E+06 726641 77 دیزلی 24 1401/11/15 0110319/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900184 #### براعزیز قلائی کوهدشت 2207 102
  101601 1668 16/92 25 4E+06 725886 80 برقی 32/6 1401/11/16 0110360/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900185 #### علیمراد گراوند کوهدشت 2207 103
  71121 1668 11/84 18 4E+06 727522 48 برقی 14/3 1401/11/16 0110363/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900670 #### علی محمد مهرابی کوهدشت 2207 104
  48769 1668 8/12 12 4E+06 726227 77 برقی 14/3 1401/11/16 0110361/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900680 #### خانمراد هاشمی کوهدشت 2207 105
  121921 1668 20/3 30 4E+06 744123 180 برقی 60 1401/08/18 0110169/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900266 #### قاسم ازاد بخت کوهدشت 2207 106
  101601 1668 16/92 25 4E+06 742214 98 برقی 37/5 1401/11/16 0110348/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900194 #### سید علیرضا هاشمی   موسوی کوهدشت 2207 107
  101601 1668 16/92 32 4E+06 744258 90 دیزلی 40 1401/11/17 0110373/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900215 #### محمد مراد ازاد بخت کوهدشت 2207 108
  199138 1668 33/16 49 4E+06 744055 80 برقی 73/1 1401/11/16 0110350/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900818 #### حسین ازاد بخت کوهدشت 2207 109
  81257 1334 16/92 25 4E+06 743240 103 برقی 47/3 1401/11/16 0110349/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900435 #### ساسان ازادبخت کوهدشت 2207 110
  182882 1668 30/46 45 4E+06 744461 90 برقی 67/5 1401/11/16 0110357/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900530 #### علیمراد ازادبخت کوهدشت 2207 111
  56897 1668 9/48 14 4E+06 745443 62/5 برقی 15/4 1401/08/18 0110188/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900405 #### شیخ حسن ضرونی کوهدشت 2207 112
  94059 1668 15/66 22 4E+06 721450 66 دیزلی 23/5 1401/12/27 0110479/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- قرعلیوند کوهدشت 3900531 #### علی سوری کوهدشت 2207 113
  60961 1668 10/15 15 4E+06 745447 60/5 برقی 16/5 1401/11/10 0110291/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900362 #### تهمینه امرائی کوهدشت 2207 114
  121921 1668 20/3 30 4E+06 744854 72 برقی 60/8 1401/11/15 0110320/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900329 #### یوسف طولابی کوهدشت 2207 115
  28956 1668 4/82 7 4E+06 745441 66 برقی 8/25 1401/11/15 0110321/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900191 #### عبداله طولابی کوهدشت 2207 116
  91007 1334 18/95 28 4E+06 744676 86 برقی 45 1401/08/18 0110190/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900808 #### حاتم امرائی کوهدشت 2207 117
  101601 1668 16/92 25 4E+06 744222 133 برقی 57/5 1401/05/25 0110069/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900553 #### محمدتقی امرائی کوهدشت 2207 118
  76201 1668 12/69 18/8 4E+06 744830 131 برقی 22/5 1401/08/18 0110170/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900554 110066 میرزا بگ میرزایی کوهدشت 2207 119
  127002 1668 21/15 31 4E+06 743999 148 برقی 56/3 1401/11/15 0110309/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900549 #### علی حسین امرائی  راد کوهدشت 2207 120
  76201 1668 12/69 25 4E+06 744879 101 دیزلی 45 1401/11/15 0110322/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900441 #### امیر ازادبخت کوهدشت 2207 121
  76201 1668 12/69 25 4E+06 734334 15 دیزلی 7/28 1401/11/15 0110301/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بان سرده کوهدشت 3900673 #### ناصر درویشی کوهدشت 2207 122
  121921 1668 20/3 30 4E+06 737770 75/7 برقی 43/5 1401/11/15 0110308/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برافتاب‌ سیدمحمد کوهدشت 3900722 #### طهماس شفیع زاده کوهدشت 2207 123
  121921 1668 20/3 30 4E+06 753172 100 دیزلی 37/5 1401/11/15 0110307/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی برافتاب‌ سیدمحمد کوهدشت 3900768 #### محمدعلی کونانی کوهدشت 2207 124
  55881 1668 9/31 14 4E+06 717502 78 دیزلی 21 1401/11/16 0110351/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900133 #### عزیز اله تیموری کوهدشت 2207 125
  60961 1668 10/15 15 4E+06 717232 98 دیزلی 53/3 1401/11/16 0110352/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900138 #### حاج کرمبگ ابراهیمی کوهدشت 2207 126
  97537 1668 16/24 24 4E+06 714317 95 دیزلی 40/8 1401/11/16 0110345/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900373 #### علی احمد تیموری وشرکاء کوهدشت 2207 127
  121921 1668 20/3 30 4E+06 715669 115 برقی 63 1401/08/18 0110171/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900651 #### محمود عالی زاده کوهدشت 2207 128
  73153 1668 12/18 18 4E+06 716223 102 فاقد نیرومحرکه 33 1401/08/18 0110172/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900271 #### حسن تیموری کوهدشت 2207 129
  60961 1668 10/15 15 4E+06 718340 100 دیزلی 27 1401/10/15 0110265/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900246 #### کرم بگ ابراهیمی کوهدشت 2207 130
  76201 1668 12/69 18/8 4E+06 716391 90 برقی 31/9 1401/11/16 0110341/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900233 #### عزیز مراد تیموری کوهدشت 2207 131
  65025 1668 10/83 16 4E+06 716227 66 دیزلی 30/2 1401/11/16 0110342/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900657 #### نازارعلی حیدری کوهدشت 2207 132
  56897 1668 9/48 14 4E+06 717054 105 برقی 25/5 1401/07/23 0110094/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900658 #### صادق تیموری کوهدشت 2207 133
  101601 1668 16/92 25 4E+06 715830 90 دیزلی 37/5 1401/11/16 0110343/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900583 #### صیدمیرزا تیموری وشرکاء کوهدشت 2207 134
  60961 1668 10/15 15 4E+06 717114 96 دیزلی 22/5 1401/11/15 0110312/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900418 #### محمدنقی تیموری کوهدشت 2207 135
  24384 1668 4/06 6 4E+06 715478 16/5 دیزلی 6 1401/11/15 0110306/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بلوران‌ کوهدشت 3900708 #### منابع طبیعی کوهدشت کوهدشت 2207 136
  81281 1668 13/54 20 4E+06 736069 13/5 دیزلی 5/25 1401/11/16 0110344/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بن‌سرده‌ کوهدشت 3900334 #### مراد-علی-شیرولی-ولی نورخدایی کوهدشت 2207 137
  58929 1668 9/81 14 4E+06 746790 70/5 برقی 20 1401/11/16 0110354/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900325 #### عبدالعلی عبدولی کوهدشت 2207 138
  48769 1668 8/12 12 4E+06 746299 42 برقی 9/6 1401/12/27 0110480/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- بوگلیون‌ کوهدشت 3900261 #### مجید قبادی کوهدشت 2207 139
  97537 1668 16/24 24 4E+06 746629 90 دیزلی 33/8 1401/12/21 0110444/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی- بوگلیون‌ کوهدشت 3900265 #### کامران عبدولی کوهدشت 2207 140
  101601 1668 16/92 25 4E+06 745577 100 برقی 31/5 1401/11/15 0110313/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900207 #### بهرعلی عبدولی کوهدشت 2207 141
  162562 1668 27/07 40 4E+06 747314 95 برقی 63/8 1401/11/10 0110292/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900592 #### علی نقی عبدولی کوهدشت 2207 142
  101601 1668 16/92 25 4E+06 739539 120 برقی 37/5 1401/11/17 0110378/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان باباکرم کوهدشت 3900851 #### ابراهیم حیدرکیا کوهدشت 2207 143
  121921 1668 20/3 40 4E+06 735421 63 فاقد نیرومحرکه 33 1401/08/15 0110130/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900148 #### ابراهیم پرند کوهدشت 2207 144
  52833 1668 8/8 13 4E+06 706006 11 دیزلی 2/62 1401/10/15 0110262/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشت تنگ پریان‌ کوهدشت 3900240 #### نجی آدنیوند کوهدشت 2207 145
  30480 1668 5/08 7/5 4E+06 739838 20 دیزلی 2/25 1401/11/16 0110358/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشت تنگ پریان‌ کوهدشت 3900786 #### عباسعلی ادینه وند کوهدشت 2207 146
  53645 1668 8/93 13/5 4E+06 709767 10 دیزلی 2/4 1401/08/15 0110132/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشت تنگ پریان‌ کوهدشت 3900794 #### قیطاس کرمیان کوهدشت 2207 147
  14224 1668 2/37 4 4E+06 706263 7 دیزلی 0/75 1401/08/29 0110207/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشت تنگ پریان‌ کوهدشت 3900419 #### رضا بیگی پور کوهدشت 2207 148
  40640 1668 6/77 10 4E+06 706251 7 دیزلی 1/5 1401/08/18 0110173/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشت تنگ سیاب کوهدشت 3900098 #### بگ میرزا میرزایی پور کوهدشت 2207 149
  60961 1668 10/15 15 4E+06 744835 4/5 دیزلی 1/2 1401/08/18 0110193/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ سیاب کوهدشت 3900617 #### رحیم عبدولی کوهدشت 2207 150
  172316 1668 28/7 42/4 4E+06 743450 80 فاقد نیرومحرکه 83/7 1401/08/18 0110189/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900054 #### منصور شهبازی کوهدشت 2207 151
  134114 1668 22/33 33 4E+06 743263 78 دیزلی 46/5 1401/08/18 0110187/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900132 #### عباسعلی شهبازی کوهدشت 2207 152
  73153 1668 12/18 18 4E+06 742612 60 برقی 42/8 1401/11/15 0110300/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900220 #### محمدولی نوروزی کوهدشت 2207 153
  40640 1668 6/77 10 4E+06 742772 60 برقی 11 1401/11/16 0110353/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900565 #### عزیز علی نورعلی کوهدشت 2207 154
  152402 1668 25/38 37/5 4E+06 745752 103 دیزلی 72/8 1401/11/16 0110359/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900526 #### محمد امرایی کوهدشت 2207 155
  8128 1668 1/35 2 4E+06 742716 96 برقی 4/8 1401/08/18 0110199/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900527 #### محمد ولی نوروزی عمله کوهدشت 2207 156
  101601 1668 16/92 25 4E+06 735717 70 برقی 30 1401/10/15 0110274/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900809 #### بانو زبیده زرین  قلم کوهدشت 2207 157
  60961 1668 10/15 15 4E+06 742421 75 برقی 21 1401/08/29 0110205/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900776 #### عالی رشیدی کوهدشت 2207 158
  24384 1668 4/06 6 4E+06 744368 60 برقی 1/5 1401/08/18 0110191/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900762 #### اردشیر شهبازی کوهدشت 2207 159
  81281 1668 13/54 20 4E+06 735172 11 دیزلی 4/12 1401/08/29 0110206/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900706 #### عباس علی محمد حسن یاری- غضنفری کوهدشت 2207 160
  914 300 0/85 0 4E+06 741122 10/5 دیزلی 1/5 1401/08/18 0110182/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چالاب همیان کوهدشت 3900802 #### اداره کل امور عشایر کوهدشت 2207 161
  40640 1668 6/77 12/5 4E+06 740239 45/5 دیزلی 8/25 1401/11/17 0110376/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاپوکه کوهدشت 3900473 #### حمزه علی آزاد بخت و شرکا کوهدشت 2207 162
  55881 1668 9/31 13/8 4E+06 695343 13/8 برقی 3/71 1401/08/15 0110128/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900268 #### حیدر کوشکی کوهدشت 2207 163
  71121 1668 11/84 17/5 4E+06 745307 140 برقی 22/5 1401/11/19 0110386/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900247 #### بهمن ازاد بخت کوهدشت 2207 164
  40640 1668 6/77 10 4E+06 697312 21 دیزلی 3/6 1401/11/14 0110297/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900678 #### حشمت اله کوشکی -بوکالت علی مح کوهدشت 2207 165
  60961 1668 10/15 15 4E+06 741815 68 برقی 9 1401/11/17 0110369/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900542 #### محمدحسین ازادبخت کوهدشت 2207 166
  40640 1668 6/77 10 4E+06 699944 4 دیزلی 0/75 1401/10/15 0110261/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900298 #### قاسم خانی  زاده کوهدشت 2207 167
  48769 1668 8/12 12 4E+06 696748 19/5 دیزلی 4/57 1401/10/15 0110272/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900669 #### ابراهیم ططری کوهدشت 2207 168
  81281 1668 13/54 24 4E+06 745285 63 برقی 23/2 1401/11/15 0110310/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900281 #### حشمت اله و نعمت اله ازاد بخت کوهدشت 2207 169
  11917 2452 2/7 2/5 4E+06 746212 125 برقی 2/78 1401/01/24 0110004/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی;صنعت-صنعت و خدمات فقیر کوهدشت 3901373 #### عزیز محمدی کوهدشت 2207 170
  121921 1668 20/3 30 4E+06 740334 43 دیزلی 24 1401/08/18 0110174/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900228 #### اسفندیار آزادبخت کوهدشت 2207 171
  121921 1668 20/3 30 4E+06 742741 125 برقی 69 1401/08/18 0110192/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودعلیا کوهدشت 3900195 #### خدامراد ازادبخت کوهدشت 2207 172
  76201 1668 12/69 18/8 4E+06 743533 70 برقی 15 1401/08/15 0110133/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودعلیا کوهدشت 3900838 #### علی میرزایی کوهدشت 2207 173
  142242 1668 23/69 50 4E+06 739237 150 برقی 80/3 1401/11/15 0110299/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چنار علیا کوهدشت 3900088 #### ناصر آزادبخت کوهدشت 2207 174
  101601 1668 16/92 25 4E+06 740385 81 دیزلی 37/5 1401/08/18 0110186/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چنار علیا کوهدشت 3900089 #### محمد آزادبخت کوهدشت 2207 175
  66041 1668 11 16/3 4E+06 713654 100 دیزلی 27/8 1401/10/15 0110263/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900210 #### کاظم ولدی کوهدشت 2207 176
  120024 1667 20 25 4E+06 747156 110 دیزلی 50/6 1401/04/15 0110022/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900547 #### سارا ماآوش کوهدشت 2207 177
  162562 1668 27/07 40 4E+06 744368 151 برقی 75/8 1401/08/18 0110178/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900239 #### عباس زارعیانی کوهدشت 2207 178
  76201 1668 12/69 30 4E+06 744738 60 دیزلی 18/8 1401/11/15 0110305/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 390063 #### ساعد بگ آزاد بخت کوهدشت 2207 179
  40640 1668 6/77 10 4E+06 743762 120 دیزلی 12/9 1401/11/19 0110385/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900579 #### فریدون آزادبخت کوهدشت 2207 180
  121921 1668 20/3 30 4E+06 745685 65 برقی 36 1401/10/15 0110273/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900560 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 181
  81281 1668 13/54 20 4E+06 743762 162 برقی 21/6 1401/08/29 0110208/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900541 #### غلامعلی غضنفری  امرائی کوهدشت 2207 182
  279403 1668 46/53 68/8 4E+06 737275 88 برقی 120 1401/11/16 0110346/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900028 #### نعمت اله نعمتی کوهدشت 2207 183
  45721 1668 7/61 11/3 4E+06 739509 49 برقی 9/75 1401/10/15 0110271/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900010 #### سیروس قبادی کوهدشت 2207 184
  101601 1668 16/92 25 4E+06 735984 15 دیزلی 7/05 1401/10/15 0110270/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900450 #### صیدعباس محمدی کوهدشت 2207 185
  162562 1668 27/07 40 4E+06 741216 60 برقی 47/2 1401/10/15 0110269/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900812 #### پاپی مراد و نورمراد شهبازی کوهدشت 2207 186
  25400 1668 4/23 6/2 4E+06 699354 20 فاقد نیرومحرکه 2/25 1401/08/18 0110195/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900742 #### نادعلی کوشکی کوهدشت 2207 187
  142242 1668 23/69 35 4E+06 739760 150 دیزلی 80/3 1401/08/18 0110175/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900143 #### ناصر ازاد بخت کوهدشت 2207 188
  81281 1668 13/54 20 4E+06 739634 60 دیزلی 24 1401/11/16 0110355/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900569 #### حاتم ازاد بخت و شرکاء کوهدشت 2207 189
  93473 1668 15/57 23 4E+06 740216 170 برقی 64/5 1401/11/15 0110298/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900760 #### دوریشعلی ازادبخت کوهدشت 2207 190
  121921 1668 20/3 30 4E+06 752668 89 دیزلی 42 1401/08/29 0110204/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900286 #### محمد رحیمی  مقدم کوهدشت 2207 191
  96521 1668 16/07 24 4E+06 751005 72 برقی 21/8 1401/11/15 0110323/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900758 #### حسین موحدی فرد کوهدشت 2207 192
  58929 1668 9/81 14/5 4E+06 751450 102 برقی 13/2 1401/08/15 0110131/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900769 #### علی سوری کوهدشت 2207 193
  24384 1668 4/06 6 4E+06 755304 81 برقی 8/52 1401/08/29 0110202/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900774 #### عباس شفیع زاده کوهدشت 2207 194
  121921 1668 20/3 30 4E+06 746881 88 برقی 30/8 1401/08/18 0110176/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900725 #### علی میرزایی مطلق کوهدشت 2207 195
  81281 1668 13/54 20 4E+06 753596 70 دیزلی 33/8 1401/11/15 0110324/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900727 #### کرم قیصوری کوهدشت 2207 196
  35560 1668 5/92 8/75 4E+06 752015 58 دیزلی 9/75 1401/08/29 0110203/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900488 #### میرایمان رحیمی نیا کوهدشت 2207 197
  25400 1668 4/23 6/25 4E+06 751407 108 دیزلی 8/77 1401/11/19 0110382/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3901075 #### علی عباس قاسمی کوهدشت 2207 198
  109729 1668 18/27 27 4E+06 748417 55 دیزلی 27 1401/08/18 0110177/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چیاسوره‌شیخ‌احمد کوهدشت 3900559 #### علی کرم دلفانی ظفرآبادی کوهدشت 2207 199
  76201 1668 12/69 30 4E+06 744738 150 برقی 37/5 1401/11/15 0110325/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900063 #### ساعدبگ ازادبخت کوهدشت 2207 200
  127002 1668 21/15 31/3 4E+06 745108 100 برقی 34/4 1401/08/18 0110196/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900177 #### خیر اله ازاد بخت کوهدشت 2207 201
  84067/2 1668 14 22 4E+06 745159 130 برقی 42 1401/06/07 0110072/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900307 #### امیر ازاد بخت کوهدشت 2207 202
  48038/4 1668 8 10 4E+06 749202 66 برقی 12 1401/11/16 0110364/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذالیاب‌ کوهدشت 3900743 #### ایوب محمدپور کوهدشت 2207 203
95 57646 1668 9/6 12 4E+06 745098 120 فاقد نیرومحرکه 14 1401/02/19 0110009/161/310 تجدید مجوز حفر پروانه حفر تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900447 #### تورج میرزایی و شرکا کوهدشت 2207 204
  79978 2777 8 8 4E+06 714801 18 دیزلی 16/5 1401/08/05 0110118/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900245 #### احمد دهقانژاد رومشگان 2213 205
  66053 1668 11 13/8 4E+06 745343 13/8 دیزلی 25/2 1401/08/14 0110124/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900268 #### حیدر کوشکی کوهدشت 2207 206
  105684 1668 17/6 22 4E+06 745547 62 برقی 18/8 1401/03/31 0110018/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900264 #### یوسف و حیدر ازاد بخت کوهدشت 2207 207
  139311 1668 23/2 29 4E+06 739291 80 برقی 40/6 1401/04/09 0110020/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900478 #### علی مردان غضنفری کوهدشت 2207 208
  120096 1668 20 25 4E+06 739539 120 برقی 37/5 1401/08/05 0110104/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان باباکرم کوهدشت 3900851 #### ابراهیم حیدرکیا کوهدشت 2207 209
  60048 1668 10 12/5 4E+06 727643 49 برقی 11/3 1401/04/26 0110039/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900566 #### امیدعلی گراوند کوهدشت 2207 210
  152402 1668 25/38 50 4E+06 746278 80 دیزلی 43/5 1401/08/18 0110179/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900591 #### صیدریحان عبدولی کوهدشت 2207 211
  48038 1668 8 10 4E+06 743782 120 برقی 22/5 1401/02/08 0110007/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پاپل‌مادیان‌رود کوهدشت 3900522 #### بهزاد باقری کوهدشت 2207 212
  57646 1668 9/6 12 4E+06 736612 20 دیزلی 4/57 1401/04/29 0110040/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900481 #### براتعلی گراوند کوهدشت 2207 213
  144115 1668 24 30 4E+06 739237 145 دیزلی 98/3 1401/07/17 0110090/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900224 #### علی وامامعلی امرایی کوهدشت 2207 214
  123840 2150 16 20 4E+06 747725 75 برقی 13/2 1401/05/09 0110057/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلان کوهدشت 3900759 #### شاه رضا خوشناموند کوهدشت 2207 215
  0 0 1 1 4E+06 743110 70     1401/10/07 0110256/161/310 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری سه‌اسیاب‌ کوهدشت   112466 سامان آزادبخت کوهدشت 2207 216
  60048 1668 10 12/5 4E+06 735076 9 دیزلی 2/25 1401/04/22 0110033/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900231 #### باقر باقری کوهدشت 2207 217
  96077 1668 16 20 4E+06 745174 130 برقی 42/5 1401/11/01 0110284/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900618 #### سعدی آزادبخت کوهدشت 2207 218
  144115 1668 24 30 4E+06 715669 115 دیزلی 63 1401/04/30 0110049/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900651 #### محمود عالی زاده کوهدشت 2207 219
  96077 1668 16 20 4E+06 734920 10 دیزلی 6 1401/04/22 0110034/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900232 #### علی کرم صحرائی کوهدشت 2207 220
  90072 1668 15 15 4E+06 753301 120 برقی 43/1 1401/02/05 0110005/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌گاوراه‌ کوهدشت   #### حمیدرضا آزادبخت و شرکا کوهدشت 2207 221
  116841 1668 19/46 28 4E+06 747266 127 برقی 63/2 1401/06/19 0110080/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900416 #### حسن آزادبخت کوهدشت 2207 222
  182520 1690 30 38 4E+06 744894 164 برقی 90 1401/07/24 0110099/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900225 #### امان اله غضنفری کوهدشت 2207 223
40 90072 1668 15 15 4E+06 746615 75 برقی 43/1 1401/02/22 0110010/161/310 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کل‌گاوراه‌ کوهدشت   #### حمیدرضا آزادبخت و شرکا کوهدشت 2207 224
  90072 1668 15 19 4E+06 730216 63 برقی 18 1401/08/18 0110151/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذالیاب‌ کوهدشت 3900782 #### سیدحسین مهدی زاده  و شرکا کوهدشت 2207 225
  64131 1668 10/68 15 4E+06 750513 6/5 برقی 1/65 1401/08/18 0110148/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پای‌استان‌ کوهدشت 3900472 #### محمدحسین غضنفری رومشگان 2213 226
  101540 1667 16/92 25 4E+06 747156 110 برقی 50/6 1401/12/19 0110422/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900547 #### سارا ماآوش کوهدشت 2207 227
  67254 1668 11/2 14 4E+06 696553 24 برقی 45/2 1401/08/17 0110137/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900468 #### حیدر خانی زاده هلیلان 2220 228
  43235 1668 7/2 9 4E+06 728846 60 دیزلی 9/36 1401/09/17 0110213/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌گل‌گراوند کوهدشت 3900187 #### رستم گراوندتبار کوهدشت 2207 229
  25400 1668 4/23 25 4E+06 736066 14 دیزلی 4/5 1401/08/18 0110157/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900209 #### پنجعلی گراوند نژاد کوهدشت 2207 230
  60048 1668 10 12/5 4E+06 745168 75 دیزلی 9/98 1401/03/31 0110017/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی میانرودضرونی‌ کوهدشت 3900799 #### عزیزرحیمی پور و علی حیدر خسروی کوهدشت 2207 231
  86469 1668 14/4 30 4E+06 744447 69 برقی 24 1401/08/01 0110102/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل‌گل‌گراوند کوهدشت 3900482 #### رحم خدا عزیزی  چشمه  کبود کوهدشت 2207 232
  76861 1668 12/8 16 4E+06 716227 66 دیزلی 30/2 1401/03/25 0110014/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900657 #### نازارعلی حیدری کوهدشت 2207 233
  67254 1668 11/2 14 4E+06 717054 105 برقی 25/5 1401/07/24 0110095/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900658 #### صادق تیموری کوهدشت 2207 234
  127002 1668 21/15 31/3 4E+06 745108 100 برقی 34/4 1401/12/15 0110414/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900177 #### خیر اله ازاد بخت کوهدشت 2207 235
  81305 1668 13/54 20 4E+06 743762 162 برقی 21/6 1401/12/15 0110413/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900541 #### غلامعلی غضنفری  امرائی کوهدشت 2207 236
  142499 1721 23 14 4E+06 746790 70 دیزلی 63 1401/05/10 0110062/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلیون‌ کوهدشت 3900325 #### عبدالعلی عبدولی کوهدشت 2207 237
  144115 1668 24 30 4E+06 746881 88 دیزلی 31 1401/04/22 0110029/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900725 #### علی میرزایی مطلق کوهدشت 2207 238
  102082 1668 17 21/3 4E+06 716752 100 برقی 41/9 1401/03/24 0110012/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900586 #### حسین علی سلیمانی قلعه کوهدشت 2207 239
  90072 1668 15 18/8 4E+06 744830 131 برقی 22/5 1401/04/15 0110025/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900554 110066 میرزا بگ میرزایی کوهدشت 2207 240
  115292 1668 19/2 24 4E+06 748034 90 برقی 36 1401/04/30 0110044/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900461 #### مریم زیوداری کوهدشت 2207 241
  38430/72 1668 6/4 8 4E+06 712876 28 دیزلی 4/5 1401/12/21 0110445/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900777 #### رضا منصوری رومشگان 2213 242
  288230 1668 48 60 4E+06 743695 145 برقی 156 1401/12/15 0110415/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900052 #### علی بگ ازاد بخت کوهدشت 2207 243
  114091 1668 19 25 4E+06 738650 150 دیزلی 65/3 1401/04/22 0110027/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900017 #### حاج احمد امرائی کوهدشت 2207 244
  200016 2778 20 20 4E+06 722690 0 برقی 35 1401/11/04 0110287/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900499 #### مرادحسین طرهانی کوهدشت 2207 245
  138110/4 1668 23 28 4E+06 747226 127 دیزلی 63/2 1401/07/10 0110087/161/310 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900416 #### حسن آزادبخت کوهدشت 2207 246
  120096 1668 20 25 4E+06 736186 150 برقی 50/3 1401/05/09 0110058/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900550 #### سعدی گراوندی کوهدشت 2207 247
  57646 1668 9/6 12 4E+06 701578 9 برقی 1/92 1401/08/17 0110138/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلین درب گنبد کوهدشت 3900497 #### رستم بگ شیراوند هلیلان 2220 248
  144115 1668 24 30 4E+06 745758 150 برقی 80 1401/08/25 0110201/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-طرح طوبی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900165 #### عبد العلی- عبدالمجید زرین  قلم کوهدشت 2207 249
  138110 1668 23 28 4E+06 746947 127 برقی 63 1401/05/02 0110054/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900416 #### حسن آزادبخت کوهدشت 2207 250
  33627 1668 5/6 7 4E+06 692833 8 برقی 0/98 1401/04/30 0110046/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ کلانی کوهدشت 3900399 #### مهدی دهقانیان هلیلان 2220 251
40 105684 1668 17/6 22 4E+06 745523 80 برقی 18/8 1401/10/08 0110257/161/310 جابجائی پروانه حفر حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900264 #### یوسف و حیدر ازاد بخت کوهدشت 2207 252
  84067 1668 14 17/5 4E+06 745307 140 دیزلی 22/5 1401/04/30 0110043/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900247 #### بهمن ازاد بخت کوهدشت 2207 253
  120096 1668 20 25 4E+06 746888 133 دیزلی 57/5 1401/04/15 0110024/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900553 #### محمدتقی امرائی کوهدشت 2207 254
  96077 1668 16 20 4E+06 745281 70 برقی 24/8 1401/07/24 0110098/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900156 #### نعمت اله وحسن رشیدی وشهبازی کوهدشت 2207 255
  60048 1668 10 12/5 4E+06 701310 28 برقی 6/75 1401/04/25 0110038/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلین کوهدشت 3900845 #### دوست مراد جوکار هلیلان 2220 256
  81281 1668 13/54 20 4E+06 745316 115 برقی 38/3 1401/08/18 0110158/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900841 #### علی صفر حسنی کوهدشت 2207 257
  38431 1668 6/4 8 4E+06 741276 91 برقی 9/6 1401/04/25 0110036/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ویارپهن‌رضاقلی‌ کوهدشت 3900753 #### صمد کونانی کوهدشت 2207 258
  121921 1668 20/3 30 4E+06 750622 65 برقی 33 1401/05/18 0110063/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900736 #### اسماعیل نصیری کوهدشت 2207 259
  72057/6 1668 12 15 4E+06 746141 120 برقی 31/5 1401/11/01 0110283/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900073 #### صید نعمت اله ازاد بخت کوهدشت 2207 260
  48038 1668 8 10 4E+06 692775 5 دیزلی 0/98 1401/06/02 0110070/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کوشک کوهدشت 3900349 #### حمید محمدی کاوه هلیلان 2220 261
  34203 1668 5/7 8 4E+06 717222 23/5 دیزلی 17/3 1401/08/18 0110166/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900798 111166 آرش کونانی رومشگان 2213 262
  180144 1668 30 37/5 4E+06 745752 103 دیزلی 72/8 1401/08/18 0110154/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900196 #### محمد امرائی کوهدشت 2207 263
  120096 1668 20 25 4E+06 746541 81/5 دیزلی 22/5 1401/09/20 0110217/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900780 #### حمزه وهاشمعلی ودوستع آزادبخت کوهدشت 2207 264
  57646 1668 9/6 12 4E+06 748121 60 دیزلی 12 1401/07/24 0110096/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900815 #### عزیز حسن نژاد کوهدشت 2207 265
  130050 1668 21/66 32 4E+06 742240 65 برقی 35/3 1401/08/18 0110167/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900158 #### ورثه مرحوم خداد نورعلی کوهدشت 2207 266
  76201 1668 12/69 18/8 4E+06 716391 90 دیزلی 31/9 1401/11/26 0110398/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900233 #### عزیز مراد تیموری کوهدشت 2207 267
  172224 2600 18/4 23/2 4E+06 693066   دیزلی 109 1401/05/05 25/10/997491 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری باغ کلانی کوهدشت   #### مهدی دهقانیان کوهدشت 2207 268
  148860 1654 25 31 4E+06 742710 111 برقی 68/7 1401/06/19 0110079/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900816 #### امیدعلی سوری کوهدشت 2207 269
  121921 1668 20/3 30 4E+06 746164 70 برقی 39 1401/05/23 0110067/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900337 #### یحیی کرمبگ و بخشعلی کرمیان کوهدشت 2207 270
  144115 1668 24 30 4E+06 747305 59 دیزلی 33 1401/07/30 0110101/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900397 #### رضا خوشناموندوشرکا کوهدشت 2207 271
  121921 1668 20/3 30 4E+06 750622 65 برقی 33 1401/10/04 0110255/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900736 #### مجتبی نصیری کوهدشت 2207 272
  300024 2778 30 30 4E+06 735605 80 برقی 37/5 1401/08/05 0110112/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی میناپریان‌ کوهدشت 3900767 #### امیر محمدی کوهدشت 2207 273
  4320 1200 1 0/5 4E+06 735344 130 برقی 2/7 1401/12/08 0110403/161/310 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری دام و طیور-دامداری پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3901506 #### شهریار عباسی چگنی کوهدشت 2207 274
  125952 1654/21 21/15 31 4E+06 742710 111 برقی 68/7 1401/08/18 0110156/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900816 #### امیدعلی سوری کوهدشت 2207 275
  101601 1668 16/92 25 4E+06 744222 133 برقی 85/3 1401/10/25 0110279/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900553 #### محمدتقی امرائی کوهدشت 2207 276
  38431 1668 6/4 8 4E+06 714846 24 دیزلی 6 1401/06/07 0110073/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900230 #### اسماعیل و یاسین کونانی رومشگان 2213 277
  91441 1668 15/23 18 4E+06 749579 43 فاقد نیرومحرکه 18 1401/06/08 0110074/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3901074 #### قمر امامی کوهدشت 2207 278
  9000 1250 2 10 4E+06 714002 30 برقی 19/9 1401/07/02 0110084/161/310 تغییر نام تغییر نام تغییر و اصلاح نام کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت   #### کوروش منصوری کوهدشت 2207 279
  34203 1668 5/7 8 4E+06 717222 23/4 فاقد نیرومحرکه 18/5 1401/09/26 0110231/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900798 111166 آرش کونانی رومشگان 2213 280
  38431 1668 6/4 8 4E+06 714846 24 برقی 22/3 1401/06/12 0110075/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900230 #### اسماعیل و یاسین کونانی رومشگان 2213 281
  42034 1668 7 8/75 4E+06 741234 40 فاقد نیرومحرکه 6/52 1401/07/16 0110089/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900513 #### محمدقاسم مرادیانی کوهدشت 2207 282
  121921 1668 20/3 30 4E+06 738592 102 برقی 48 1401/08/18 0110160/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900394 #### ابراهیم امرائی کوهدشت 2207 283
  28823 1251 6/4 8 4E+06 746265 16 برقی 30/2 1401/06/19 0110078/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گل زرد علیا کوهدشت 3900095 #### سعید حسین پور عبدولی کوهدشت 2207 284
  192154 1668 32 40 4E+06 738346 126 دیزلی 96 1401/08/05 0110110/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900573 #### علیرضاوعلی پناه امرائی کوهدشت 2207 285
  121921 1668 20/3 30 4E+06 749137 59 برقی 33 1401/08/18 0110147/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900397 #### رضا خوشناموندوشرکا کوهدشت 2207 286
  1800 1000 0/5 1 4E+06 746948 124 برقی 1/5 1401/06/19 0110081/161/310 بهره برداری پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری صنعت-صنعت اب باریک کوهدشت 3900861 #### حواس حسن پور کوهدشت 2207 287
  41793 1668 6/96 10 4E+06 692577 5 فاقد نیرومحرکه 45/8 1401/09/20 0110218/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی چم کوشک کوهدشت 3900349 #### حمید محمدی کاوه هلیلان 2220 288
  30024 1668 5 6/2 4E+06 749354 20 دیزلی 2/25 1401/08/18 0110155/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900742 #### نادعلی کوشکی کوهدشت 2207 289
  72058 1668 12 15 4E+06 738864 170 برقی 81 1401/08/03 0110103/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900277 #### عزیزعلی حیدری کوهدشت 2207 290
  142254 1668 23/69 35 4E+06 739135 54 برقی 31/5 1401/10/04 0110250/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900227 #### حسن ومحمد ضرونی کوهدشت 2207 291
  115344 1335 24 30 4E+06 749866 71/5 برقی 39 1401/08/05 0110120/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900744 #### فضل اله خوشناموندوشرکا کوهدشت 2207 292
  120096 1668 20 32 4E+06 744258 90 برقی 40 1401/08/18 0110149/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900215 #### محمد مراد ازاد بخت کوهدشت 2207 293
  96048 1334 20 25 4E+06 743240 103 برقی 47/3 1401/08/18 0110152/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900435 #### ساسان ازادبخت کوهدشت 2207 294
  144115 1668 24 30 4E+06 744123 180 دیزلی 60 1401/08/05 0110117/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900266 #### قاسم ازاد بخت کوهدشت 2207 295
  72058 1668 12 15 4E+06 746503 130 دیزلی 16/5 1401/08/16 0110134/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900305 #### حاتم اسدی امرایی کوهدشت 2207 296
  9000 1250 2 10 4E+06 714002 30 برقی 19/9 1401/10/28 0110282/161/310 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت   #### کوروش منصوری کوهدشت 2207 297
  72058 1668 12 15 4E+06 749885 90 برقی 25/5 1401/08/18 0110153/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900748 #### حجت الله حسین پورخوشناموند کوهدشت 2207 298
  182906 1668 30/46 45 4E+06 734755 97 برقی 51/8 1401/12/15 0110416/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900129 #### سهراب شیراوند کوهدشت 2207 299
  162550 1668 27/07 40 4E+06 744368 151 برقی 75/8 1401/09/23 0110224/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900239 #### عباس زارعیانی کوهدشت 2207 300
  64800 1200 15 30 4E+06 727890 72 دیزلی 33 1401/07/09 0110086/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900120 #### حیاتعلی نجاتی کوهدشت 2207 301
  71527 1668 11/91 22 4E+06 745159 130 برقی 42 1401/08/18 0110159/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900307 #### امیر ازاد بخت کوهدشت 2207 302
  67104 2330 8 10 4E+06 749202 66 برقی 12 1401/07/24 0110097/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذالیاب‌ کوهدشت 3900743 #### ایوب محمدپور کوهدشت 2207 303
  18014 1668 3 3/75 4E+06 743232 120 دیزلی 7/5 1401/08/05 0110119/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3901398 #### حسین ضرونی کوهدشت 2207 304
  121897 1668 20/3 30 4E+06 741234 80 دیزلی 39/8 1401/11/11 0110296/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900251 #### شمسعلی ازاد بخت کوهدشت 2207 305
  84067 1668 14 22 4E+06 745189 130 برقی 42 1401/07/24 0110100/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900307 #### امیر ازاد بخت کوهدشت 2207 306
  34203 1668 5/7 8 4E+06 714846 24 دیزلی 22/3 1401/07/18 0110091/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900230 #### اسماعیل و یاسین کونانی رومشگان 2213 307
  66053 1668 11 30 4E+06 741790 33 دیزلی 8/25 1401/08/05 0110108/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900243 #### ططر بگ ازاد بخت کوهدشت 2207 308
  86469 1668 14/4 18 4E+06 745792 134 برقی 37/2 1401/08/05 0110109/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900180 #### رضا آزادبخت کوهدشت 2207 309
  52842 1668 8/8 13 4E+06 747322 126 برقی 31/2 1401/09/23 0110219/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900316 #### ناصر محمدپور کوهدشت 2207 310
  75185 1668 12/52 18/5 4E+06 746846 106 برقی 37/4 1401/07/23 0110093/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900752 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 311
  96077 1668 16 20 4E+06 736339 72/5 دیزلی 24 1401/08/18 0110150/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900253 #### محمدحسین امرائی راد کوهدشت 2207 312
  48769 1668 8/12 12 4E+06 736612 20 برقی 4/57 1401/08/18 0110146/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900481 #### براتعلی گراوند کوهدشت 2207 313
  76861 1668 12/8 16 4E+06 725479 102 دیزلی 30/8 1401/10/03 0110245/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اشتره‌گل‌گل‌ کوهدشت 3900189 #### نور علی گراوند و شرکا کوهدشت 2207 314
  160013 2778 16 20 4E+06 717746 48 برقی 18 1401/12/19 0110436/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌سرخ‌عیدی‌ کوهدشت 3900390 #### موسی وعیسی مینایی رومشگان 2213 315
  144115 1668 24 30 4E+06 749367 78 برقی 45 1401/08/05 0110107/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900738 #### قاسم خوشناموند کوهدشت 2207 316
  12009/6 1668 2 10 4E+06 712906 30 دیزلی 5 1401/10/20 0110277/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-باغداری خیاران کوهدشت 3901225 #### صید هاشم طرهانی و شریک کوهدشت 2207 317
  216000 3000 20 10 4E+06 746597 60 برقی 51 1401/08/05 0110122/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900084 #### اله قلی امرای کوهدشت 2207 318
  177802 1668 29/61 44 4E+06 743274 140 برقی 118 1401/08/18 0110162/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباعلی‌ کوهدشت 3900229 #### رضا آزادبخت وشرکاء کوهدشت 2207 319
  67254 1668 11/2 14 4E+06 740440 24 دیزلی 6 1401/09/23 0110225/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900248 #### اسفندیار ویسی زاده کوهدشت 2207 320
  177742 1668 29/6 37 4E+06 739225 90 دیزلی 48/8 1401/12/19 0110434/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900107 #### خداداد نور علی  رحمتی کوهدشت 2207 321
  121921 1668 20/3 30 4E+06 744447 24 دیزلی 14/1 1401/08/18 0110163/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گله گاوراه کوهدشت 3900205 #### خانم نصیبه عزیزی چشمه کبوده کوهدشت 2207 322
  62450 1668 10/4 13 4E+06 715762 110 دیزلی 27/3 1401/08/05 0110121/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900661 #### علیشاه سوری کوهدشت 2207 323
  67254 1668 11/2 14 4E+06 734543 15/5 برقی 3/75 1401/11/04 0110286/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اواره‌ کوهدشت 3900504 #### گنجعلی رحمتی کوهدشت 2207 324
  57646/08 1668 9/6 12 4E+06 745098 120 فاقد نیرومحرکه 27/8 1401/08/24 0110200/161/310 نصب تجهیزات پروانه نصب تجهیزات صدور مجوز نصب منصوبات کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900447 #### تورج میرزایی و شرکا کوهدشت 2207 325
  101601 1668 16/92 25 4E+06 744255 120 برقی 26/3 1401/12/22 0110450/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900443 #### نریمان ططری کوهدشت 2207 326
  52833 1668 8/8 13 4E+06 715762 110 دیزلی 27/3 1401/08/15 0110129/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900661 #### علیشاه سوری کوهدشت 2207 327
  234864 2330 28 35 4E+06 740358 150 برقی 125 1401/08/16 0110135/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900143 #### ناصر ازاد بخت کوهدشت 2207 328
  48038 1668 8 10 4E+06 722119 11 دیزلی 2 1401/09/27 0110235/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پای‌استان‌ کوهدشت 3900427 #### نوروزعلی آقامرادی رومشگان 2213 329
  97537 1668 16/24 24 4E+06 748858 54 دیزلی 30 1401/08/15 0110127/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900698 #### مراد غلامی کوهدشت 2207 330
  96077 1668 16 20 4E+06 746746 90 دیزلی 56/3 1401/08/17 0110139/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900368 #### نصرت اله عباسی آبی کوهدشت 2207 331
  150120 1668 25 31 4E+06 743999 148 دیزلی 56/3 1401/09/29 0110240/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900549 #### علی حسین امرائی  راد کوهدشت 2207 332
  72058 1668 12 15 4E+06 717232 100 دیزلی 42/8 1401/09/28 0110239/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900246 #### کرم بگ ابراهیمی کوهدشت 2207 333
  72058 1668 12 15 4E+06 717232 98 برقی 53/3 1401/10/03 0110242/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900138 #### حاج کرمبگ ابراهیمی کوهدشت 2207 334
  15240 1668 2/54 3/75 4E+06 743232 120 برقی 7/5 1401/08/15 0110126/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3901398 #### حسین ضرونی کوهدشت 2207 335
  15240 1668 2/54 3/75 4E+06 743232 120 برقی 41/3 1401/09/02 0110209/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3901398 #### حسین ضرونی کوهدشت 2207 336
  121921 1668 20/3 30 4E+06 750559 70 برقی 30 1401/08/18 0110184/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900730 #### اقاحسین خوشناموند کوهدشت 2207 337
  144115 1668 24 30 4E+06 744854 72 دیزلی 60/8 1401/10/03 0110244/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900329 #### یوسف طولابی کوهدشت 2207 338
  159955 2777 16 16 4E+06 747263 75/9 برقی 49/5 1401/09/28 0110237/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900568 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 339
  198122 1668 32/99 60 4E+06 737923 100 برقی 91/7 1401/08/18 0110198/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900013 #### ورثه اسفندیار گراوند کوهدشت 2207 340
  72058 1668 12 15 4E+06 741815 68 برقی 9 1401/09/23 0110229/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چقاپوکه‌ کوهدشت 3900542 #### محمدحسین ازادبخت کوهدشت 2207 341
  24019 1668 4 5 4E+06 729640 50 برقی 5 1401/09/23 0110227/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب هاشم بگ کوهدشت 3900855 #### باباعلی نظری کوهدشت 2207 342
  121897 1668 20/3 30 4E+06 746684 100 دیزلی 59/4 1401/12/09 0110406/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900306 #### علی اکبر کریمی  سوری کوهدشت 2207 343
  72058 1668 12 15 4E+06 743950 150 برقی 42 1401/11/11 0110294/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حاجی‌مراد کوهدشت 3900958 #### حسین آزادبخت وشرکاء کوهدشت 2207 344
  144115 1668 24 30 4E+06 736666 129 برقی 55/9 1401/10/04 0110252/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900221 #### علی احمد دارابی کوهدشت 2207 345
  96077 1668 16 20 4E+06 736636 18 برقی 4/5 1401/10/04 0110253/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی هاشم‌بگ‌ کوهدشت 3900791 #### یداله گراوند کوهدشت 2207 346
  48769 1668 8/12 12 4E+06 748121 60 برقی 12 1401/09/12 0110210/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900815 #### عزیز حسن نژاد کوهدشت 2207 347
  105084 1668 17/5 37/5 4E+06 738749 120 برقی 66 1401/09/29 0110241/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900178 #### علی-علی مردان طهماسبی منفرد کوهدشت 2207 348
  96077 1668 16 20 4E+06 745899 70 دیزلی 26 1401/09/19 0110214/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900097 #### جمشید خان عمله  بهرامی کوهدشت 2207 349
  120096 1668 20 25 4E+06 738850 28 برقی 12/8 1401/09/23 0110226/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پشته‌ساری‌ کوهدشت 3900469 #### شهرضا احمدی پور کوهدشت 2207 350
  72058 1668 12 15 4E+06 745447 60/5 دیزلی 16/5 1401/10/04 0110249/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900362 #### تهمینه امرائی کوهدشت 2207 351
  210168 1668 35 43/8 4E+06 741458 66 برقی 50 1401/12/28 0110510/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گدار پهن کوهدشت 3900318 #### مهرداد خلفی کوهدشت 2207 352
  48759 1668 8/12 12 4E+06 745135 65 برقی 14 1401/09/12 0110211/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900447 #### تورج میرزایی و شرکا کوهدشت 2207 353
  120096 1668 20 25 4E+06 744879 101 برقی 45 1401/10/04 0110251/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900441 #### امیر ازادبخت کوهدشت 2207 354
  57646 1668 9/6 12 4E+06 746920 50/5 برقی 22 1401/09/23 0110222/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900392 #### میرزاحسین طولابی کوهدشت 2207 355
  120096 1668 20 25 4E+06 731076 70 برقی 34/5 1401/09/23 0110223/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاسبز کوهدشت 3900170 #### نورکرم کرمیان رومشگان 2213 356
  144115 1668 24 30 4E+06 744310 132 برقی 78 1401/09/26 0110232/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900086 #### محمد ابراهیمی و شرکا کوهدشت 2207 357
  48038 1668 8 10 4E+06 724141 64 دیزلی 11/3 1401/09/23 0110228/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شورابه‌علیا کوهدشت 3901434 #### میرزا عباس نورعلی رومشگان 2213 358
  144115 1668 24 30 4E+06 746938 105 برقی 54 1401/09/26 0110234/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900370 #### محبعلی نوریانی کوهدشت 2207 359
  96077 1668 16 20 4E+06 736600 80 دیزلی 22/5 1401/09/23 0110220/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900540 #### حسن - ابراهیم - علیر مردانی کوهدشت 2207 360
  72058 1668 12 15 4E+06 707499 140 برقی 36 1401/09/23 0110221/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی گراب‌ کوچک‌ کوهدشت 3900361 #### لطیف آدینوند رومشگان 2213 361
  146306 1668 24/36 36 4E+06 735303 80 دیزلی 50/4 1401/10/15 0110264/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت 3900115 #### ابراهیم ومرادعلی امرایی کوهدشت 2207 362
  144115 1668 24 30 4E+06 739051 136 برقی 46/2 1401/12/19 0110438/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900411 #### تیمور و اسدعلی رحمتی کوهدشت 2207 363
  72058 1668 12 15 4E+06 745696 100 برقی 28/2 1401/10/04 0110254/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900073 #### صید نعمت اله ازاد بخت کوهدشت 2207 364
  144115 1668 24 30 4E+06 748017 0 دیزلی 30 1401/09/27 0110236/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذالیاب‌ کوهدشت 3900733 #### جهانمراد حسین پور عبدولی کوهدشت 2207 365
  65704 2074 8/8 11 4E+06 713885 15 دیزلی 3/08 1401/11/04 0110288/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900765 #### حاتم فیضی پور رومشگان 2213 366
  55881 1668 9/31 13/8 4E+06 716007 90 فاقد نیرومحرکه 24 1401/09/26 0110230/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900212 #### نورعلی حیدری کوهدشت 2207 367
  55881 1668 9/31 13/8 4E+06 716007 90 فاقد نیرومحرکه 37/9 1401/11/25 0110397/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900212 #### نورعلی حیدری کوهدشت 2207 368
  0 0 0 0/5           1401/04/01 1   گواهی تخصیص تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت   #### جعفر2 داستانی     369
  90072 1668 15 18/8 4E+06 743377 51 برقی 31/2 1401/12/09 0110408/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900442 #### قاسم قلی پورفاضلی کوهدشت 2207 370
  0 0 1 0/5 4E+06 735159 70     1401/12/08 0110404/161/310 حفر چاه جدید پروانه حفر حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری پریان باباکرم کوهدشت   #### ملک نیاز بابایی پور کوهدشت 2207 371
  144115/2 1668 24 60 4E+06 737923 100 برقی 91/7 1401/11/16 0110366/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900013 #### ورثه اسفندیار گراوند کوهدشت 2207 372
  50004 2778 5 5 4E+06 714794 13 دیزلی 6 1401/10/04 0110247/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بلوران‌ کوهدشت 3900538 #### سیدچراغ نوربخش کوهدشت 2207 373
  64371/46 1668 10/72 20 4E+06 745899 70 دیزلی 26 1401/11/19 0110388/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900097 #### جمشید خان عمله  بهرامی کوهدشت 2207 374
  144115 1668 24 30 4E+06 747022 91 برقی 45 1401/12/19 0110439/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900535 #### کردامیر خسروی کوهدشت 2207 375
  48038 1668 8 10 4E+06 746019 97 برقی 40/5 1401/10/14 0110258/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ضرونی‌همت‌ بیگ‌ کوهدشت 3900410 #### یداله حاتمی کوهدشت 2207 376
  56897 1668 9/48 14 4E+06 740440 24 برقی 6 1401/10/15 0110267/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900248 #### اسفندیار ویسی زاده کوهدشت 2207 377
  90072 1668 15 29 4E+06 715242 18 دیزلی 26 1401/12/19 0110442/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌کلک‌ کوهدشت 3900595 #### شیر محمد سلیمی وشرکاء کوهدشت 2207 378
  25400 1668 4/23 5 4E+06 713794 13 دیزلی 1/24 1401/10/15 0110268/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بلوران‌ کوهدشت 3900538 #### سیدچراغ نوربخش کوهدشت 2207 379
  75180 1668 12/52 18/5 4E+06 746846 106 دیزلی 37/4 1401/11/11 0110295/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900752 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 380
  39032 1335 8/12 12 4E+06 718795 70 دیزلی 15/8 1401/10/14 0110259/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌جولا کوهدشت 3900283 #### غلامرضا یوسفوند کوهدشت 2207 381
  33627 1668 5/6 7 4E+06 699927 20 دیزلی 2/7 1401/10/24 0110278/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسیابله کوهدشت 3901473 #### حسین مراد اسماعیلیان هلیلان 2220 382
  67254 1668 11/2 14 4E+06 713528 16/3 برقی 4/5 1401/12/19 0110433/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت 3900444 #### غلامرضا منصوری رومشگان 2213 383
  121921 1668 20/3 30 4E+06 746371 130 برقی 72 1401/10/15 0110266/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900275 #### محمد محمد نژاد کوهدشت 2207 384
  144115 1668 24 30 4E+06 737210 120 برقی 46/5 1401/11/05 0110290/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900319 #### کرم یاری پور وشرکاء کوهدشت 2207 385
  39032 1335 8/12 12 4E+06 718795 70 فاقد نیرومحرکه 52/8 1401/10/18 0110276/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی بره‌جولا کوهدشت 3900283 #### غلامرضا یوسفوند کوهدشت 2207 386
  40640 1668 6/77 10 4E+06 746019 97 برقی 40/5 1401/10/17 0110275/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ضرونی‌همت‌ بیگ‌ کوهدشت 3900410 #### یداله حاتمی کوهدشت 2207 387
  88871 1668 14/8 18/5 4E+06 746846 106 دیزلی 37/4 1401/12/22 0110451/161/310 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ازادبخت‌ کره‌پاعلیا کوهدشت 3900752 #### علی ازادبخت کوهدشت 2207 388
  60961 1668 10/15 15 4E+06 746141 120 دیزلی 31/5 1401/11/10 0110293/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900073 #### صید نعمت اله ازاد بخت کوهدشت 2207 389
  84067 1668 14 17/5 4E+06 743147 100 دیزلی 24/8 1401/12/08 0110400/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900293 #### ابراهیم آزادبخت کوهدشت 2207 390
  84067/2 1668 14 17/5 4E+06 743147 100 برقی 24/8 1401/11/16 0110365/161/310 اصلاحیه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری اصلاحیه پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900293 #### ابراهیم آزادبخت کوهدشت 2207 391
  32486 1668 5/41 8 4E+06 730251 26 دیزلی 3/97 1401/11/19 0110380/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900379 #### محمد امرائی کوهدشت 2207 392
  48038 1668 8 10 4E+06 694758 5/5 برقی 1/05 1401/12/21 0110446/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900320 #### مختوم زاده کاکاوند هلیلان 2220 393
  38479 1668 6/41 9 4E+06 712848 85 دیزلی 14/3 1401/11/17 0110370/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی-باغداری کونانی کوهدشت 3900496 #### شاه عبدال  بهاری رومشگان 2213 394
  62690 1668 10/44 15 4E+06 700707 16 دیزلی 4/5 1401/12/11 0110409/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی درب‌ گنبد کوهدشت 3900348 #### محمدعلی وپیرعالی  باباییان هلیلان 2220 395
  50801 1668 8/46 12/5 4E+06 748018 90 برقی 12/8 1401/11/17 0110372/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی زالیاب کوهدشت 3900980 #### تاج بانو اسمعیلی نژاد کوهدشت 2207 396
  121921 1668 20/3 30 4E+06 729507 10 دیزلی 5/7 1401/11/17 0110368/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سپیده گل گل کوهدشت 3900200 #### مرادبگ بدری گراوند کوهدشت 2207 397
  20320 1668 3/38 5 4E+06 743609 50 برقی 4/5 1401/11/17 0110371/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب هاشم بگ کوهدشت 3900855 #### باباعلی نظری کوهدشت 2207 398
  20320 1668 3/38 5 4E+06 739525 96/5 برقی 4/88 1401/11/17 0110374/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3901412 #### حیدر بگ ومحمد مراد ضرونی ومرادپور کوهدشت 2207 399
  28448 1668 4/74 7 4E+06 743911 17/6 برقی 2/1 1401/11/17 0110375/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3900778 #### ایمان علی احمدی کوهدشت 2207 400
  60961 1668 10/15 15 4E+06 749885 90 برقی 25/5 1401/11/18 0110379/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900748 #### حجت الله حسین پورخوشناموند کوهدشت 2207 401
  60961 1668 10/15 15 4E+06 749021 70 برقی 19/5 1401/11/17 0110377/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900728 #### سلطانمراد یوسف زاده کوهدشت 2207 402
  48769 1668 8/12 12 4E+06 749170 90 دیزلی 18/8 1401/11/16 0110327/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900700 #### عزیزاله طرهانی کوهدشت 2207 403
  71121 1668 11/84 17/5 4E+06 743145 145 برقی 109 1401/11/16 0110328/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900293 #### ابراهیم آزادبخت کوهدشت 2207 404
  81281 1668 13/54 20 4E+06 745174 130 برقی 42/5 1401/11/16 0110329/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900618 #### سعدی آزادبخت کوهدشت 2207 405
  121921 1668 20/3 30 4E+06 743916 93 دیزلی 51 1401/12/19 0110423/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3901468 #### حمید آزادبخت وشرکاء(ورثه مرحوم مرادخان آزاذبخت ) کوهدشت 2207 406
  36576 1668 6/09 9 4E+06 733621 5/2 برقی 1/5 1401/11/16 0110330/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شیراوند کوهدشت 3900690 #### اصغر شیربندی کوهدشت 2207 407
  42754 1668 7/12 10 4E+06 724141 64 دیزلی 11/3 1401/11/19 0110381/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی شورابه‌علیا کوهدشت 3901434 #### میرزا عباس نورعلی رومشگان 2213 408
  111761 1668 18/61 27/5 4E+06 749471 110 برقی 32/3 1401/11/19 0110383/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سوری‌ کوهدشت 3900584 #### علی درویشی فرد کوهدشت 2207 409
  81281 1668 13/54 20 4E+06 734920 10 دیزلی 6 1401/11/19 0110387/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900232 #### علی کرم صحرائی کوهدشت 2207 410
  48769 1668 8/12 12 4E+06 739420 60 برقی 5/78 1401/11/16 0110331/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کتوله پریان کوهدشت 3900556 #### حسین مرادیانی کوهدشت 2207 411
  35560 1668 5/92 8/75 4E+06 738222 90 برقی 9 1401/11/16 0110334/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کتوله پریان کوهدشت 3900849 #### اله یار اسدی کوهدشت 2207 412
  28448 1668 4/74 7 4E+06 744757 88 دیزلی 11/3 1401/11/16 0110332/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌گاوراه‌ کوهدشت 3900624 #### مجید غلامی میرزایی کوهدشت 2207 413
  52242 1668 8/7 12/5 4E+06 701310 28 دیزلی 5/06 1401/11/16 0110333/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلین کوهدشت 3900845 #### دوست مراد جوکار هلیلان 2220 414
  50152 1668 8/35 12 4E+06 701578 9 دیزلی 1/88 1401/11/16 0110335/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلین درب گنبد کوهدشت 3900497 #### رستم بگ شیراوند هلیلان 2220 415
  121921 1668 20/3 30 4E+06 736666 129 دیزلی 55/9 1401/11/16 0110336/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900221 #### علی احمد دارابی کوهدشت 2207 416
  121921 1668 20/3 30 4E+06 737210 120 برقی 46/5 1401/11/16 0110337/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900319 #### کرم یاری پور وشرکاء کوهدشت 2207 417
  81281 1668 13/54 20 4E+06 736339 72/5 برقی 24 1401/11/16 0110338/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900253 #### محمدحسین امرائی راد کوهدشت 2207 418
  60961 1668 10/15 15 4E+06 738864 170 برقی 81 1401/11/16 0110339/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900277 #### عزیزعلی حیدری کوهدشت 2207 419
  32512 1668 5/41 8 4E+06 730251 26 دیزلی 3/97 1401/11/16 0110340/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900379 #### محمد امرائی کوهدشت 2207 420
  81281 1668 13/54 20 4E+06 736600 80 برقی 22/5 1401/11/16 0110347/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900540 #### حسن - ابراهیم - علیر مردانی کوهدشت 2207 421
  20320 1668 3/38 5 4E+06 735613 25 برقی 1/42 1401/11/19 0110384/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900428 #### شعبانعلی ساعدی کوهدشت 2207 422
  9000 1250 2 10 4E+06 714002 30 برقی 16/3 1401/11/24 0110390/161/310 پمپاژ ثانویه پروانه نصب تجهیزات پمپاژ ثانویه کشاورزی-کشاورزی کونانی‌ کوهدشت   #### کوروش منصوری کوهدشت 2207 423
  48769 1668 8/12 12 4E+06 747380 125 برقی 21/6 1401/12/19 0110417/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900164 #### براتعلی-میرزاعلی صحرایی کوهدشت 2207 424
  121921 1668 20/3 30 4E+06 747022 91 برقی 45 1401/12/27 0110466/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900535 #### کردامیر خسروی کوهدشت 2207 425
  121921 1668 20/3 30 4E+06 746789 110 برقی 33 1401/12/19 0110418/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اب باریک کوهدشت 3900456 #### احداله حائری وشرکا کوهدشت 2207 426
  26121 1668 4/35 6/25 4E+06 699945 28 دیزلی 3/38 1401/12/19 0110424/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی اسیابله کوهدشت 3901421 #### منصور خانی زاده هلیلان 2220 427
  113759 1334 23/69 35 4E+06 743574 110 برقی 45/8 1401/12/19 0110419/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی کوهدشت 3900616 #### سیف اله ازاد بخت کوهدشت 2207 428
  56897 1668 9/48 14 4E+06 743152 180 برقی 30/8 1401/12/19 0110425/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900751 #### مسعود آزادبخت کوهدشت 2207 429
  81281 1668 13/54 20 4E+06 744674 90 برقی 32 1401/12/11 0110410/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900741 #### براکه آزادبخت کوهدشت 2207 430
  64131 1668 10/68 15 4E+06 710984 10 دیزلی 2/7 1401/12/19 0110426/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباگردعلی‌ کوهدشت 3900825 #### محمدرضا کرمیان رومشگان 2213 431
  101601 1668 16/92 25 4E+06 744255 120 برقی 26/3 1401/12/19 0110427/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900443 #### نریمان ططری کوهدشت 2207 432
  73153 1668 12/18 18 4E+06 714064 95 برقی 28/5 1401/11/24 0110391/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌انار کوهدشت 3900258 #### جهان احمدی کوهدشت 2207 433
  49167 1668 8/19 11/5 4E+06 713797 22 دیزلی 4/83 1401/12/19 0110428/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900429 #### تاج دولت منصوری رومشگان 2213 434
  51305 1668 8/54 12 4E+06 714341 7 دیزلی 1/44 1401/12/19 0110429/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900716 #### اردشیر صفری رومشگان 2213 435
  107697 1668 17/94 26/5 4E+06 747107 95 برقی 40/4 1401/12/06 0110399/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بوگلان کوهدشت 3900519 #### شیخ احمد عبدولی کوهدشت 2207 436
  42754 1668 7/12 10 4E+06 721947 8 دیزلی 1/4 1401/11/24 0110394/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پای‌استان‌ کوهدشت 3900347 #### شیرویه ومحمدحسین مرادی وشرکاء رومشگان 2213 437
  29928 1668 4/98 7 4E+06 721435 10/5 دیزلی 1/4 1401/11/24 0110395/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پای‌استان‌ کوهدشت 3900372 #### احمد پناهی  امرائی رومشگان 2213 438
  86361 1668 14/38 21 4E+06 723058 77 برقی 19/1 1401/12/19 0110430/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900090 #### میرزا رضا محمدی کوهدشت 2207 439
  121921 1668 20/3 30 4E+06 742431 92 برقی 37/5 1401/11/24 0110396/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی تنگ قلعه‌ کوهدشت 3900734 110266 درویش مراد نوریان کوهدشت 2207 440
  106885 1668 17/8 25 4E+06 695210 17/5 دیزلی 8/5 1401/12/19 0110420/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چاه شور کوهدشت 3900656 #### سید قاسم کوشکی رومشگان 2213 441
  68407 1668 11/39 16 4E+06 696473 23 برقی 37/5 1401/11/24 0110392/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چاه‌درازرضا کوهدشت 3900358 #### نصرت اله کوشکی رومشگان 2213 442
  128263 1668 21/36 30 4E+06 718810 50 برقی 24 1401/12/19 0110421/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چشمه‌میرزا کوهدشت 3900628 #### علی محمد-پیرمراد رشنو-فرخ شاهی رومشگان 2213 443
  12010 1668 2 10 4E+06 712906 30 دیزلی 5 1401/11/24 0110389/161/310 بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری صدور پروانه بهره برداری کشاورزی-باغداری خیاران کوهدشت 3901225 #### صید هاشم طرهانی و شریک کوهدشت 2207 444
  0 0 0 0/5           1401/11/09 01/66188   موافقت اصولی تخصیص آب کشاورزی-کشاورزی حومه کوهدشت کوهدشت   #### ملک محمد عبدولی     445
  152402 1668 25/38 37/5 4E+06 735989 110 دیزلی 71/3 1401/12/09 0110405/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی پریان‌الله‌مراد کوهدشت 3900237 #### خانم شاه زنان گراوند کوهدشت 2207 446
  73153 1668 12/18 18 4E+06 732571 14/5 دیزلی 6 1401/12/11 0110412/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمره‌میشنان‌ کوهدشت 3900567 #### عباس خان نورعلی و شرکا کوهدشت 2207 447
  84067 1668 14 17/5 4E+06 751882 55 برقی 17/5 1401/12/19 0110441/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900448 #### علی میرزا رشیدی کوهدشت 2207 448
  110488 1668 18/4 23 4E+06 742071 120 برقی 54/8 1401/12/19 0110437/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900211 #### سوخته زار ازاد بخت کوهدشت 2207 449
  42034 1668 7 8/75 4E+06 713103 25 دیزلی 4/5 1401/12/08 0110402/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900830 #### شاه ابدال بهاری الوار رومشگان 2213 450
  38491 1668 6/41 9 4E+06 712848 85 دیزلی 14/3 1401/12/08 0110401/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی-باغداری کونانی کوهدشت 3900496 #### شاه عبدال  بهاری رومشگان 2213 451
  20296 1668 3/38 5 4E+06 735613 25 برقی 1/42 1401/12/19 0110440/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900428 #### شعبانعلی ساعدی کوهدشت 2207 452
  91441 1668 15/23 22/5 4E+06 746651 100 برقی 30/2 1401/12/11 0110411/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرچشمه‌ضرونی‌ کوهدشت 3900285 #### امیدعلی شاطری ضرونی کوهدشت 2207 453
  84024 1668 13/99 25 4E+06 743326 150 برقی 67/5 1401/12/19 0110431/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باباقلی‌ کوهدشت 3900430 #### جهانگیر ازادبخت کوهدشت 2207 454
  64131 1668 10/68 15 4E+06 697700 28/8 برقی 8/25 1401/12/27 0110461/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چغاپیت کوهدشت 3900434 #### علی کوشکی رومشگان 2213 455
  50152 1668 8/35 12 4E+06 696138 7 دیزلی 1/5 1401/12/27 0110481/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900689 #### ابراهیم خان ططری کاوه هلیلان 2220 456
  130604 1668 21/75 31/3 4E+06 694823 11 دیزلی 6/3 1401/12/27 0110482/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900694 #### جعفر کاکاوند هلیلان 2220 457
  45973 1668 7/66 11 4E+06 696439 15/5 دیزلی 3/22 1401/12/27 0110460/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900412 #### علی مراد نجفی نژاد هلیلان 2220 458
  41793 1668 6/96 10 4E+06 696800 4 دیزلی 0/7 1401/12/27 0110483/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندسفلی‌ کوهدشت 3900322 #### مرادبگ حتم بگیان هلیلان 2220 459
  75228 1668 12/53 18 4E+06 695975 19/5 دیزلی 6/68 1401/12/27 0110464/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم دیلاوندعلیا کوهدشت 3900163 #### علی جعفری  نیا هلیلان 2220 460
  104484 1668 17/4 25 4E+06 738841 115 برقی 42 1401/12/28 0110502/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900282 #### پرویز آزادبخت هلیلان 2220 461
  106681 1668 17/77 26/3 4E+06 745614 127 برقی 31/5 1401/12/24 0110452/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودسفلی‌ کوهدشت 3900474 #### میرزا علی ازادبخت کوهدشت 2207 462
  52833 1668 8/8 13 4E+06 742007 145 برقی 31/5 1401/12/28 0110505/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناربالا کوهدشت 3900620 #### عزیزبگ آزادبخت کوهدشت 2207 463
  55881 1668 9/31 13/8 4E+06 743410 60 برقی 12/4 1401/12/27 0110485/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چم کبودوسط‌ی‌ کوهدشت 3900576 #### شکرعلی آزادبخت کوهدشت 2207 464
  93473 1668 15/57 23 4E+06 752725 86 برقی 33/6 1401/12/27 0110487/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی چناردم‌چهرقرعلیوند کوهدشت 3900732 #### محمد قرعلیوند کوهدشت 2207 465
  21377 1668 3/56 5 4E+06 712501 21/4 دیزلی 2/03 1401/12/27 0110484/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی حیدرخانی‌ کوهدشت 3900795 #### علی کرم فیضی وشرکا رومشگان 2213 466
  51305 1668 8/54 12 4E+06 713240 20 دیزلی 4/57 1401/12/27 0110486/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی خیاران کوهدشت 3900749 #### سید جواد حسینی رومشگان 2213 467
  101601 1668 16/92 25 4E+06 735431 80 برقی 35 1401/12/27 0110488/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دالاب پایین‌ کوهدشت 3900485 #### عباس تیموری کوهدشت 2207 468
  25400 1668 4/23 6/25 4E+06 747326 75 برقی 8/25 1401/12/27 0110489/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی داودرشید کوهدشت 3900814 #### فضه خاتون حسین زاده هتکه پشتی کوهدشت 2207 469
  81281 1668 13/54 20 4E+06 748001 73 برقی 17/3 1401/12/27 0110463/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی زالیاب کوهدشت 3900078 #### فتح اله رستمی نیا کوهدشت 2207 470
  81281 1668 13/54 20 4E+06 740197 60 برقی 20 1401/12/27 0110462/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ذالیاب‌ کوهدشت 3900731 #### حشمت اله سوری لکی کوهدشت 2207 471
  40640 1668 6/77 10 4E+06 741447 22 دیزلی 4/2 1401/12/27 0110465/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ساری میران کوهدشت 3900626 #### سبز مراد آزاد بخت و شرکا کوهدشت 2207 472
  73153 1668 12/18 18 4E+06 740841 30/5 دیزلی 9 1401/12/27 0110467/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ساری‌کوچکه‌ کوهدشت 3900259 #### علی- احمد خدایگان کوهدشت 2207 473
  56897 1668 9/48 14 4E+06 742120 37/5 برقی 8/4 1401/12/27 0110490/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ساری‌کوچکه‌ کوهدشت 3900460 #### علی جان ازادبخت کوهدشت 2207 474
  40640 1668 6/77 10 4E+06 752683 9 برقی 1/58 1401/12/28 0110507/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب هاشم بگ کوهدشت 3900449 #### مجید گراوند کوهدشت 2207 475
  40640 1668 6/77 10 4E+06 730658 20 دیزلی 3/82 1401/12/27 0110491/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب هاشم بگ کوهدشت 3900432 #### سیاوش گراوند کوهدشت 2207 476
  48769 1668 8/12 12 4E+06 732121 14/7 دیزلی 3/38 1401/12/27 0110492/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سراب‌ هومیان‌ کوهدشت 3900172 110766 وراث مرحوم(بهمن گراوند کوهدشت 2207 477
  93473 1668 15/57 23 4E+06 751786 66 برقی 27/6 1401/12/27 0110493/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900747 #### مرتضی ملکی کوهدشت 2207 478
  48769 1668 8/12 12 4E+06 749259 51 برقی 10/8 1401/12/27 0110453/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900681 #### امیر ابدالی کوهدشت 2207 479
  50801 1668 8/46 12/5 4E+06 749138 60 برقی 14/3 1401/12/27 0110468/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900630 #### عزیزالله خوشناموند کوهدشت 2207 480
  243843 1668 40/61 60 4E+06 737239 80 برقی 88/8 1401/12/28 0110501/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900581 #### فریبا قرلیوند کوهدشت 2207 481
  60961 1668 10/15 15 4E+06 749970 60 برقی 13/5 1401/12/27 0110494/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900563 #### یارحسین حسین پور کوهدشت 2207 482
  81281 1668 13/54 20 4E+06 746034 125 برقی 30/2 1401/12/27 0110469/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900199 #### غلامعلی ازاد بخت کوهدشت 2207 483
  60961 1668 10/15 15 4E+06 744897 56 برقی 25/5 1401/12/27 0110495/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900226 #### شمسعلی آزاد بخت کوهدشت 2207 484
  76201 1668 12/69 18/8 4E+06 743712 42 برقی 15 1401/12/27 0110470/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900219 #### حاجی خان سهراب آزادبخت کوهدشت 2207 485
  54357 1668 9/05 13 4E+06 745180 62 برقی 15/9 1401/12/27 0110471/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900336 #### عینعلی ازادبخت کوهدشت 2207 486
  29255 1668 4/87 7 4E+06 736463 71 برقی 9 1401/12/27 0110496/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی سیردرپایین‌ کوهدشت 3900391 #### احمد مراد وسیف عالی شیراوند هلیلان 2220 487
  24384 1668 4/06 6 4E+06 735303 9 دیزلی 0/98 1401/12/27 0110497/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فخرابادسفلی‌ کوهدشت 3900182 #### میر حیدر گراوند کوهدشت 2207 488
  40640 1668 6/77 10 4E+06 736071 15 دیزلی 3 1401/12/27 0110498/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900338 #### علی گراوند کوهدشت 2207 489
  81281 1668 13/54 20 4E+06 735279 14 دیزلی 5/25 1401/12/27 0110472/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900279 #### نورکه صحرائی کوهدشت 2207 490
  81281 1668 13/54 20 4E+06 734636 14 دیزلی 5/25 1401/12/27 0110473/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فرخ‌ابادسفلی‌ کوهدشت 3900436 #### عبدالرحیم گراوندوشرکا کوهدشت 2207 491
  121921 1668 20/3 30 4E+06 747014 70 برقی 45 1401/12/27 0110474/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3900254 #### علی احمد-عیدعلی آزادبخت کوهدشت 2207 492
  50801 1668 8/46 12/5 4E+06 746881 90 برقی 18/8 1401/12/28 0110506/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی فقیر کوهدشت 3901059 #### عزیز علی وغلامعلی آزادبخت کوهدشت 2207 493
  128263 1668 21/36 30 4E+06 715508 125 برقی 67/5 1401/12/28 0110504/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کتکن‌ کوهدشت 3900137 #### حسن بابائی رومشگان 2213 494
  90853 1668 15/13 21/3 4E+06 694658 56 برقی 20/9 1401/12/28 0110503/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌سرخ‌عیدی‌ کوهدشت 3900103 #### عباسقلی - محمد خان نجات پور - نامداری رومشگان 2213 495
  64131 1668 10/68 15 4E+06 717515 50 برقی 13/5 1401/12/27 0110475/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌سرخ‌عیدی‌ کوهدشت 3900383 #### اکبر میرزایی گراوند رومشگان 2213 496
  106885 1668 17/8 25 4E+06 716870 60 برقی 18/8 1401/12/27 0110476/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کل‌سرخ‌عیدی‌ کوهدشت 3900558 #### عزیز گراوند رومشگان 2213 497
  60961 1668 10/15 15 4E+06 743721 67 برقی 19/8 1401/12/27 0110454/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کله گاوراه کوهدشت 3900629 #### منصور حیدری کوهدشت 2207 498
  41793 1668 6/96 10 4E+06 701025 10 دیزلی 1/8 1401/12/27 0110499/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کلین کوهدشت 3900335 #### علی بگ شیراوند هلیلان 2220 499
  17780 1668 2/96 4/5 4E+06 730201 12 دیزلی 0/72 1401/12/27 0110500/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمربله‌ کوهدشت 3900222 #### مهدی ولیزاده کوهدشت 2207 500
  121921 1668 20/3 30 4E+06 740086 143 برقی 60 1401/12/27 0110455/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900140 #### محمد حسن محمدی آستانی کوهدشت 2207 501
  121921 1668 20/3 30 4E+06 738374 60 برقی 30 1401/12/27 0110477/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900162 #### عزیز خان رحیمیان کوهدشت 2207 502
  142242 1668 23/69 35 4E+06 740966 77 برقی 52/5 1401/12/27 0110456/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900183 #### هواسعلی باویسی کوهدشت 2207 503
  150370 1668 25/04 37 4E+06 739461 76 دیزلی 44/4 1401/12/27 0110457/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900244 #### حاج مهدی گودرزی کوهدشت 2207 504
  152402 1668 25/38 37/5 4E+06 740233 120 برقی 87 1401/12/27 0110458/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900071 #### ابراهیم مردانی کوهدشت 2207 505
  182882 1668 30/46 45 4E+06 740586 50 دیزلی 61/5 1401/12/27 0110459/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی کمیر کوهدشت 3900035 #### بهروز عباسی  گراوند کوهدشت 2207 506
  140011 2778 14 16/3 4E+06 737219 100 برقی 31/5 1401/12/21 0110449/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی ناوه پریان کوهدشت 3900339 #### سید ناصر ابوالوفایی کوهدشت 2207 507
  48042 1668 8 10 4E+06 746238 67 برقی 12/8 1401/12/28 0110508/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900466 #### صمد طولابی نژاد کوهدشت 2207 508
  34203 1668 5/7 8 4E+06 712876 28 دیزلی 4/5 1401/12/28 0110509/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بساط‌ بیگی‌/قلعه‌بساط‌ بی کوهدشت 3900777 #### رضا منصوری رومشگان 2213 509
  50801 1668 8/46 50 4E+06 735320 90 دیزلی 35 1401/11/16 0110326/161/310 پروانه بهره برداری تعدیل شده پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی دالاب بالا کوهدشت 3900198 #### علی حسین امرائی کوهدشت 2207 510
  86469 1668 14/4 18 4E+06 716275 102 دیزلی 36/7 1401/04/30 0110045/161/310 تمدید پروانه بهره برداری بهینه پروانه بهره برداری تمدید اعتبار  پروانه بهره برداری کشاورزی-کشاورزی بره‌شیخعلی‌ کوهدشت 3900271 #### حسن تیموری کوهدشت 2207 511
300 72058 1668 12 15 4E+06 748835 75 برقی 21 1401/01/14 1401/10001 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سرخ‌دم‌خوشناموند کوهدشت 3900728 #### سلطانمراد یوسف زاده کوهدشت 2207 512
95 57646 1668 9/6 12 4E+06 745098 120 فاقد نیرومحرکه 14 1401/02/19 1401/10027 عقد قرارداد حفاری   تمدید اعتبار پروانه حفر کشاورزی-کشاورزی باغ‌زال‌ کوهدشت 3900447 #### تورج میرزایی و شرکا کوهدشت 2207 513
40 90072 1668 15 15 4E+06 746615 75 برقی 43/1 1401/02/22 1401/10030 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی کل‌گاوراه‌ کوهدشت   #### حمیدرضا آزادبخت و شرکا کوهدشت 2207 514
  0 0 1 1 4E+06 742451 70     1401/03/29 1401/10070 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب شرب سایر-شرب سایر چنار علیا کوهدشت   #### صدیقه آزادبخت کوهدشت 2207 515
200 120096 1668 20 50 4E+06 744116 100 برقی 60 1401/09/16 1401/10203 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900262 #### یونس ازاد بخت و شرکاء کوهدشت 2207 516
  0 0 1 1 4E+06 743110 70     1401/10/07 1401/10219 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری سه‌اسیاب‌ کوهدشت   112466 سامان آزادبخت کوهدشت 2207 517
40 105684 1668 17/6 22 4E+06 745523 80 برقی 18/8 1401/10/08 1401/10226 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه به جای چاه (جابجائی) کشاورزی-کشاورزی سه‌اسیاب‌ کوهدشت 3900264 #### یوسف و حیدر ازاد بخت کوهدشت 2207 518
  0 0 1 0/5 4E+06 735159 70     1401/12/08 1401/10270 عقد قرارداد حفاری   حفر چاه جدید و تأمین آب دام و طیور-گاوداری پریان باباکرم کوهدشت   #### ملک نیاز بابایی پور کوهدشت 2207 519
1350 5E+07 9E+05 7401 ### جمع

 تاریخ ثبت : 9 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی :
 مونا
 57
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 323
 • بازدید امروز : 28,019
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,126,160
 • آخرین به روزرسانی : 19 تیر 1403 13:07:16
 • شناسه IP شما : 44.210.151.5

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : خرم آباد – میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان
 • کدپستی : 6814993437
 • تلفن : 06633224023
 • فاکس : 06633208060
 • پست الکترونیکی : lsrw[at]lsrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 06633206020