یکشنبه, 5 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات 13021447109 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه حفر و بهره برداری چاه به جای چاه (جابجایی چاه، کف شکنی، لایروبی و حفر کوره جانبی ) شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه 13021447103 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری )13021447102 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 1302144 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدورپروانه حفر چاه عمیق و نمیه عمیق برای کلیه بخش های مصرف 13021446100 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از رودخانه ها با مصرف آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: