سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

 

 

 

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرم درخواست مربوط به آب زیرزمینی ( چاه)

ویژه ارائه به امورات و دفاتر پیشخوان

نام * نام خانوادگی *
نام پدر * شماره ملی *
محل صدور تاریخ تولد *
شماره تماس شماره شناسنامه *
شماره کلاسه پرونده             شماره اشتراک
شماره همراه * سمت قانونی *
کد پستی 10 رقمی * شماره تماس
آدرس
لیست شرکا
میزان آب مورد تقاضا نام طرح
نوع مالکیت
امور آب شهرستان 

بخش

دهستان

روستا

نوع مصرف

نوع درخواست  
     
*
 
امضاء

 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1396/10/17