یکشنبه, 10 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان 18051450102 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی 18051450100 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) 13021447122 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) 13021447102 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
داناب شرکت آب منطقه ای لرستان الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
آمار و مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای لرستان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 شرکت آب منطقه ای لرستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه حفر و پروانه بهره برداری 13021447114 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق 13021447113 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست برقی کردن چاه 13021447112 شرکت آب منطقه ای لرستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: