پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دولت
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای لرستان
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری
آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: www.lsrw.ir
شرح خدمت:

این خدمت پس از نصب و کالیبره کنتور هوشمند آب و برق ارائه م یگردد.

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی

-صورتجلسه کالیبره کنتور از شرکت آب منطقه ا یو برق

- فیش هزینه کارشناسی

فایل خدمت یا گردش کار:  
مراکز ارائه کننده خدمت: گروه حفاظت آب های زیرزمینی در ستاد وادارات شهرستانهای شرکت آب منطقه ای لرستان
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

اداره برق

هزینه های انجام خدمت (ریال): کارشناسی
نام بانک:  
شعبه بانک:  
شماره حساب:  
نام صاحب حساب: شرکت آب منطقه ای استان لرستان
مدت زمان اجرای خدمت: 1 روز
شرایط خاص خدمت:

داشتن پروانه بهینه بهره برداری

شماره مرحله

عنوان مرحله

1

اخذ درخواست کتبی

2

بررسی حقوقی مدارک ارائه شده
3 اخذ هزینه کارشناسی ، بازدید چاه و تهیه گزارش فنی

5

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق
 

قانون توزیع عادلانه آب، آئین نامه ها یاجرایی قانون توزیع عادلانه آب

نام نام خانوادگی سمت تلفن
مهدی سجادی رئیس دفتر حفاظت 06633206020

 

تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25بازدید:3433